Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal – utgivelser med tilknytning til Arendal

Her finner du utgivelser av Arendalsforfattere og andre bøker og trykk med sterk tilknytning til byen, men trykket og utgitt andre steder.

Utgivelsene er ordnet kronologisk, med vekt på tiden før 1940.

Noen særlig viktige forfattere er behandlet særskilt på egen side.

1788

Sang i anledning Lovise Grooss og Peder Thomassens bryllup den 29de September 1778.

Tittelblad:  Da Egtebaandet imellem min eneste og beste Søster Lovise Grooss, og Brudgommen Velædle herr Peder Thomassen, Kiøb- og Handelsmand i Arendal, Sammesteds den 29de September 1778 blev knyttet.  Bleve disse Linier til en svag Erindring om en saa glædefuld Dag, af et ømt og broderlig Hierte, efter Pligt og Skyldighed opsatte, af Brudens Broder Lauritz Berthel Grooss.

Kiøbenhavn.  Trykt i det Kongl. Univ. Bogtrykkerie hos A.S.Godiches Efterleverske, ved F.C.Godiche.

4 s, 200 x 300 mm.

Proveniens samleren og legatstifteren Hans Christian Foss, Arendal (1786-1868), stempel.

Peder Thomassen (1755-1809)  var en av Arendals velstående kjøpmenn på slutten av  1700-tallet. Hans kjøpmannsgård på Tyholmen er i dag kjent som Fagforeningens Hus, og det var her brylluppet med Louise Grooss (1754-1815) fant sted.  Paret hadde ingen barn. Ved deres død ble mesteparten av deres formue overdratt til kommunen, i henhold til ekteparets testament.

Hans Chr. Foss kan naturlig nok ikke vært til stede i brylluppet, men han var en periode ansatt som handelsbetjent i Peder Thomassens firma, og trykket er mest sannsynlig ervervet i den perioden.  Hans Chr. Foss var forøvrig onkel til Frithjof Foss, forfatteren av Arendals Byes Historie (1893).

1781

Bekiendtgjørelse om dem som i dette Aar have fra de Kongelige Selskaber, det Danske Landhusholdnings og Norske Videnskabers bekommet Præmie i Nedenæs Lehn, næmlig: i Sands Skibreede, i Bringsværds Skibreede. Desuden i Strengereids Skibreede af Landhusholdnings Selskabet. Næskil den 2den Julii 1781. N: Scythe, Medlem i begge Selskaber.

Trykkested ikke ang. 1 s. 200 x 300 mm.

Niels Jensen Scythe (1727–1811), fogd i Nedenæs Amt, boksamler og forfatter.

1820

Love for Arendals Dramatiske Selskab.

Trykt af J. Johansen hos O.P. Moe, Christianssand.
48 s. 110 x 170 mm.
Proveniens: Andreas Vevstads bibliotek 2010. (Kaastrup 1852)

1825

Indbydelse Arendals Sparebank

Indbydelse fra»Directionen for Arendals Sparebank» datert 1ste September 1825 til å plassere innskudd i den nyetablerte banken.

U. trykkested. 1 s. 190 x 280 mm.

1826

JÆGER, NICOLAI HENRICH: Hollandsk Lexicon for norske og danske, hvori Professor Matthijs Siegenbeek's Nye Retskrivnings-Ordbog er lagt til Grund, ved ...

Förste Deel. Hollandsk–Norsk eller Dansk.
Anden Deel. Norsk eller Dansk–Hollandsk.
Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie, af R. Hviid. Christiania 1826–31.
XIV, [2], 566; [2], XIV, 412 s.

Noe nyere navn (Rikard Berge 1912) øverst på fribl. Samtidig navn og navnestempel på tittelbl. Woordenboek der Nederduitshce en Deensche of Noorweegsche talen…

Hollandsk Lexicon, tittelblad
Om Nicolai Henrich Jæger (1780–1846)

Nicolai Henrich Jæger utvandret fra Danmark til Arendal i 1794. Etter å ha avlagt en juridisk eksamen ved Københavns Universitet i 1803, ble han ansatt som sin tilkommende svigerfars, byfogd Niels Bergs fullmektig, og i 1816 etterfulgte han svigerfaren i byfogdembetet. Jæger hadde brede allmennkulturelle og vitenskapelige interesser og behersket tysk, fransk, engelsk og nederlandsk. Med sitt tobinds nederlandsk–dansk–norsk og norsk–dansk–nederlandske ordboksverk (over) og sin nederlandske grammatikk (utgitt i Arendal i 1835) ble han en pionér i norsk leksikografi og i studiet av nederlandsk språk i Norden. Han utgav også en kunnskapsmettet, men lite påaktet naturvitenskapelig avhandling om magnetpolenes vandringer (Opdagelse af vor Jordklodes tredie Bevægelse om Magnetpolerne i Sydog Nord, og disses hidtil forborgne Hemmeligheder, med deraf fölgende höjst vigtige Resultate, i Naturens og Videnskabernes Rige. En populair Afhandling, utgitt i Kristiansand i 1825).

På det lokale plan var Jæger en aktiv kulturell kraft som amatørskuespiller og ikke minst som en meget produktiv og populær leilighetsdikter. En viktig kilde til vår viten om Jægers gjøren og laden som fremtredende borger av Arendal by er Conrad Nicolai Schwachs erindringer fra sine år som advokat i byen.

Fra innledningen til John Ole Askedals artikkel: «Nicolai Henrich Jæger (1780–1846), Byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast«, s. 47–61 i Aust Agder Arv 2012.

1826

JÆGER, NICOLAI HENRICH: Hollandsk Lexicon for norske og danske, hvori Professor Matthijs Siegenbeek's Nye Retskrivnings-Ordbog er lagt til Grund, ved ...

Förste Deel. Hollandsk–Norsk eller Dansk.
Anden Deel. Norsk eller Dansk–Hollandsk.
Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie, af R. Hviid. Christiania 1826–31.
XIV, [2], 566; [2], XIV, 412 s.

Noe nyere navn (Rikard Berge 1912) øverst på fribl. Samtidig navn og navnestempel på tittelbl. Woordenboek der Nederduitshce en Deensche of Noorweegsche talen…

Hollandsk Lexicon, tittelblad
Om Nicolai Henrich Jæger (1780–1846)

Nicolai Henrich Jæger utvandret fra Danmark til Arendal i 1794. Etter å ha avlagt en juridisk eksamen ved Københavns Universitet i 1803, ble han ansatt som sin tilkommende svigerfars, byfogd Niels Bergs fullmektig, og i 1816 etterfulgte han svigerfaren i byfogdembetet. Jæger hadde brede allmennkulturelle og vitenskapelige interesser og behersket tysk, fransk, engelsk og nederlandsk. Med sitt tobinds nederlandsk–dansk–norsk og norsk–dansk–nederlandske ordboksverk (over) og sin nederlandske grammatikk (utgitt i Arendal i 1835) ble han en pionér i norsk leksikografi og i studiet av nederlandsk språk i Norden. Han utgav også en kunnskapsmettet, men lite påaktet naturvitenskapelig avhandling om magnetpolenes vandringer (Opdagelse af vor Jordklodes tredie Bevægelse om Magnetpolerne i Sydog Nord, og disses hidtil forborgne Hemmeligheder, med deraf fölgende höjst vigtige Resultate, i Naturens og Videnskabernes Rige. En populair Afhandling, utgitt i Kristiansand i 1825).

På det lokale plan var Jæger en aktiv kulturell kraft som amatørskuespiller og ikke minst som en meget produktiv og populær leilighetsdikter. En viktig kilde til vår viten om Jægers gjøren og laden som fremtredende borger av Arendal by er Conrad Nicolai Schwachs erindringer fra sine år som advokat i byen.

Fra innledningen til John Ole Askedals artikkel: «Nicolai Henrich Jæger (1780–1846), Byfogd i Arendal, språkmektig leksikograf og naturhistorisk entusiast«, s. 47–61 i Aust Agder Arv 2012.

1832

Morgenbladet, No. 88, Onsdagen, den 28de Marts 1832

Med subskripsjonsinnbydelse for Den vestlandske Tidende

1836

(Simon Olaus Wolff): Carnevals-Masker. Et poetisk Cosmorama. Markedsgave.

Christiania: Trykt hos N.M. Aalholm, 20 sider.

Jacob Sverdrup: Lærebog i den norske Landhuusholdning. Udarbeidet især med Hensyn til Bondestanden.

Andet forbedrede Oplag. Første + Andre Deel Christiania 1836-37.
Paa Chr. Grøndahls Forlag trykt i hans Officin. 390 s.
Niels M. Aalholms boktrykkerkarriere

Niels M. Aalholm forlot Arendal og samarbeidet med N. C. Hald og boktrykker L. A. Krohn om boktrykkeri og avisutgivelse i Arendal i 1836, og startet boktrykkeri i Christiania. Han måtte imidlertid ganske raskt gi opp dette prosjektet, og trykkeriet ble solgt samme år til danske Johan Dahl, som allerede drev bokhandel i byen og nå utvidet med egen forlagsvirksomhet. S. O. Wolff hadde tidligere utgitt bøker hos Aalholm i Arendal. Carnevals-Masker, over, er en av Aalhoms få utgivelser fra trykkeriet i Christiania.

1838

Theodor Reginald (N. M. Aalholm): Norske Noveller, Første Bind: Præsten i Thellemarken, Lodsens Datter.

Christiania. Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski.
Trykt i Forlæggernes Officin af P. T. Malling. 258 s. 115 x 165 mm.

1842

Lov om Ophævelse af de Kjøbstæderne Arendal, Østerriisøer og Grimstad samt Ladestederne Lillesand og Tvedestrand paaliggende Afgifter til Christianssand.

Drottningholms Slot den 20de August 1842. Christiania.
Trykt hos Chr. Grøndahl. 4 s. 200 x 240 mm.

1843

N.M.Aalholm: Udtog af det norske Sprogs Grammatik, til Brug i Almue- og Søndagsskoler.

Af N.M.Aalholm, Lærer ved Arendals Middel- og Realskole og Translateur.

Christiania, Trykt paa Forfatterens Forlag i Guldberg & Dzwonkowskis Officin ved A.W.Brøgger.

32 s. 110 x 180 mm

1844

Jacob Sverdrup: Den erfarne Landmand.

Andet Oplag, Christiania 1844. Paa J. W. Cappelens forlag.
Tr. hos Brødrene Berling, København. 186 s. 110 x 170 mm.
1. utg. Arendal 1837.

1845

Karen Dorothea Bang: Fuldstændig norsk Kogebog, til Brug saavel i større som mindre Huusholdninger.

Andet Oplag, Christiania 1845. Forlagt af J. W. Cappelen.
Liten 8vo.  VI, 7-116 s.

Henry Notaker:  Fra kalvedans til bankebiff.  Norske kokebøker til 1951. Historie og bibliografi. Nasjonalbibliotekets bibliografier: 5, Oslo 2001,  angir på s. 105 (kat.no. 39.2):  «Cappelen kjøpte i 1844 rettighetene til Karen Bangs bok av forleggeren Aalholm.  Siden ikke noe trykkeri er oppgitt, kan det se ut som om han har tatt over restopplaget og utgitt det med nytt tittelblad».

Notaker antar med andre ord  at materien  er den samme som i førsteutgaven utgitt i Arendal i 1835, altså trykket hos Hald & Krohn. En sammenligning av de to utgavene viser at dette opplagt ikke er tilfelle.  Til overmål annonserte forlegger J.W. Cappelen i tillegg for sin 2. utgave som følger i Christiania Adresse-Tidende den 28. august 1845: «Første Oplag af denne meget efterspurte Bog, der er bekjent under Navn af  den arendalske Kogebog, blev meger hurtigt udsolgt,uagtet Prisen omtrent av den dobbelte». Det er altså her tale om to helt separate utgaver/opplag.  Boken ble utgitt på nytt av Kilden Forlag i Arendal i 1991, nå med forord av Henry Notaker og etterord av Hroar Dege. I denne tredje utgave modifiseres antagelsen om gjenbruk av Hald & Krohns materie i andre utgave ( s. 11).

1846

H. J. Thue: Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tilligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og literaturhistoriske Oplysninger, udgiven af H. J. Thue, konstitueret Overlærer og Bestyrer ved Arendals Middels- og Realskole.

Kristiania, Forlagt af A. D. Wulfsberg & Co.
Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri ved N. W. Brøgger. 804 + 2 s. 120 x 200 mm.

1847

H. J. Thue: Norsk Anthologi

Udgiven af H. J. Thue, konst. Overlærer og Bestyrer af Arendals Middels- og Realskole.
Kjøbenhavn, S. H. Jægers Skandinaviske Forlagshandel. Trykt hos Louis Klein. 222 s. 110 x 180 mm.

1847

Bekjendtgjørelse

Vedr. nytt lærerkurs ved «Amtets Landbrugskole paa Næs Værk».

U. trykkested. 1 s. 210 x 170 mm.

1854

A.(Axel) Arbo: Compendium i den medicinske Botanik. Med 75 i Texten indtrykte Træsnit.

Christiania. Trykt på Feilberg & Landmarks Forlag hos Carl C. Werner & Comp. 158 s. 140 x 210 mm.
Proveniens: Stmpl: Wollert Erichson 10/11 80. Ragnar Anker Nilsen 2014.

1856

N. M. Aalholm: Partie du Maitre au Second Cours de Thèmes Francais.

Imprimerie de P. T. Malling. P. T. Malling, libraire-éditeur,
Christiania 1856. [4], 55, [1] s. 110 x 180 mm.

1859

(Andreas Munch): Sang for Norge. Ved den fjerde store Sangerfest. Pintsen 1859 i Arendal.

Christiania. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri. 4 s. 140 x 220 mm.
Navnetr. N. P. Larssøn

Songarferdi til Arendal um Sumaren 1859

Særtrykk av «Dølen» 19de Juni 1859. 23 s. 130 x 220 mm.

A.(Axel) Arbo: Tourist-Skizzer fra endeel af Norges mærkeligste Egne.

I Commission hos Freiberg & Landmark. N. J. Jensens Bogtrykkeri. (2, II, 77, (3) s. 140 x 205 mm.
Proveniens: Ragnar Anker Nilsen (Auksjon 22. mai 2013 kat. nr 100)

1862

Israel Dehn (Frithjof Foss): See Tiden An. Novelle første og anden Deel.

J. W. Cappelens Forlag, Christiania. H. J. Jenssens Bogtrykkeri. 152 + 144 s. 110 x 175 mm.
Navnetrekk og notater O. A. Aalholm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): For halvandet hundrede Aar siden. Novelle.

Christiania. Trykt og forlagt af H. J. Jensen. 152 s. 100 x 160 mm.
Navnetrekk Edward Crawfurd.
Etikett: Grimstad Haandværkerforenings Bibliothek nr 242. 1. opplag. 2. opplag med ded. «Til Minna Hiorth Julaften 1863 fra Jacob L.»

Israel Dehn (Frithjof Foss): Skizzer fra London.

Christiania. Trykt og forlagt af H. J. Jensen. 146 s. 110 x 175 mm.
På forsats: Philepine! Julaften 1862. Andr. A. Lund.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Høit og Lavt. Novelle.

Christiania. I Commission hos P. F. Steensballe. H. J. Jensens Tryk. 176 + 179 s. 110 x 175 mm.

H. J. (Hans Henrik Jæger): En Bog for alle Aldere, eller Fortællinger om de grønne Græsgange hvor alle kunne finde Næring, af Forfatteren til "Har De –?" Oversat fra Engelsk af H. J.

Det Steenske Bogtrykkeri. Wm. Grams Forlag, I. C. Falcks Enke, Kjøbenhavn 1862. [8], 221, [3] s.
Orig. tittel «The Book for All Ages, or Stories of the green pastures where all may feed

Hans Henrik Jæger (1819–1870)
Hans Henrik Jæger (1819–1870) ble født i Arendal, konstituert byfogd i Arendal 1846–47, senere kopist i Finansdepartementet, Bureauchef i Oppebørselskontoret og sorenskriver i Nordmøre, fra 1862 frem til sin død.

Broren, Henrik Nicolai Jæger (1818–1864), er far til forfatteren, anarkisten og bohemen, Hans Jæger (1854–1910).

1863

Israel Dehn (Frithjof Foss): Et Ægteskab. Novelle.

Christiania. J. W. Cappelens Forlag.
H. J. Jenssens Bogtrykkeri. 185 s. 110 x 175 mm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Excelsior. Novelle.

Christiania. J. W. Cappelens Forlag. 280 s. 110 x 175 mm.
No. 244 af Grimstad Haanværkerforenings Bibliothek.

1864

Israel Dehn (Frithjof Foss): Skizzer från London.

Öfversättning från Norskan. (Overs. av Maria Frykholm) Stockholm, på L. J. Hiertas Förlag.
Tr. hos Joh. Beckman. 134 s. 110 x 170 mm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Kvindelist. Novelle.

Feilberg & Landmarks Forlag, Christiania.
Tr. hos Berner & Co. 343 s. 110 x 180 mm.

1866

O. Evensen: Fireskillings-Regnebog for Almueskoler. Nr. 1.

F. Beyers Forlag, Bergen. J. D. Beyers Bogtrykkeri. 32 s.
Medbundet: Fasitbog for Fireskillings-Regnebog Nr. 1, F. Beyers Forlag, Bergen 1867. J. D. Beyers Bogtrykkeri. 8 s. 110 x 160 mm
«O. Evensen Lærer og Kirkesanger, Øiestad» utgav tilsammen 3 regnebøker i denne serien, i flere opplag.

1869

Lov om Skat paa faste Eiendomme i Arendal.

Christiania Slot den 6te Marts 1869.
Christiania, Trykt hos A. Grøndahl. 2 s. 200 x 250 mm.

1869

Nedenæs Amtskommission.

Ang. klager over fordeling av amtets matrikkelskyld på dets fogderier.

Uten trykkested.  6 s. 220 x 300 mm.

1875

Frithjof Foss: Norwegian Grammar with Exercises in the Norwegian and English Languages. 2nd Ed.

Publ. by P. T. Malling, Christiania. 29 s. 110 x 180 s.

Repartitions-Plakat over Nedenæs Amtskommunes Udgifter i Aaret 1874/75.

U. trykkested.

1 s. 420 x 330 mm.

1876

Repartitions-Plakat over Nedenæs Amtskommunes Udgifter i Aaret 1875/76.

U. trykkested.

1 s. 420 x 330 mm.

1877

Paul Wettergren: Brev til mine Venner i Anledning af min Udtrædelse af Statskirken den 27de Marts 1877

Risør.  Nedenæs Amtstidendes Bogtrykkeri. 23 s. 100 x 150 mm.

Wilhelm Foss: Digte

Christiania. I kommisjon hos Alb. Cammermeyer.  Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri. 146 s., 120 x 180 mm.

Wilhelm Foss, f. 1820 i Arendal, d. 1903 i Kristiania, var bror av Frithjof Foss.  Dette var hans eneste bokutgivelse.

1881

Israel Dehn (Pseud. for Frithjof Foss): Vort Land.

1ste til 6te eller 7de Hefte. Christiania B.M. Bentzens Bogtrykkeri. 302 + 96 s. 140 x 200 mm.
Innlagt usignert seddel: Spesielle oplysninger om Israel Dehns «Vort Land» fins i brev til og fra Jens Vevstad på Myres brevmappe.
Innklebet seddel: Dette ene bind er «Vort Land» komplett. Se forøvrig side 302. Teksten på s. 302 lyder (i håndskrift): Dette «tillæg, som begynder med «Julehelgen paa Lofthus» er ikke nævnt i Halvorsens forfatterleksikon, men da utstyr og tryk er præcis som de foregaaende seks hefter av «Vort Land» maa man kunne slutte: At enten er det bare fem hefter foran og det etterfølgende blir i saa fall det sjette, eller der senere utkom et syvende hefte (altså det følgende) som er undgaaet Halvorsens oppmærksomhet. 13-5-23 O.M. «
Proveniens: Olav Myre. Jens Vevstad. Andreas Vevstad.

Redaktøren og boksamleren Jens Vevstad skriver i et utrykt notat til Universitetsbiblioteket datert «sommeren» 1943 følgende:

«Vort Land.  Originalt tidsskrift af Israel Denn (sic) (Fridtjof Foss).  Norske Tidsskrifter 1) har bare 1. bind (1881-82).  J.B. Halvorsen og Hjalmar Pettersen2) kjenner også bare 1. bind.  Men jeg har også 1. og 2. hefte av 2. bind – et dobbelthefte på 96 sider.  Det er trykt i Mallingske boktrykkeri, Kristiania 1883» (Min anm.:  Tittelbladet angir Bentzens Bogtrykkeri).

1) Norske Tidsskrifter.  Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Universitetsbiblioteket, Oslo 1940.

2) J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880, Kristiania 1885–1901.

 

Th. Winther: Arkæeologiske Undersøgelser i Nedenæs Amt i 1880.

Særskilt Aftryk af Aarsberetning 1880 fra Foreningen til Norske Fortidsminders Bevaring.
Werner & Co’s Bogtrykkeri Kristiania 1881. 25 s. 140 x 200 mm. (Kaastrup 203).

1884

Frithjof Foss: Beretning om Den norske Industri- og Kunstudstilling i Christiania Sommeren 1883 og den dermed forbundne Landbrugsudstilling.

Udgiven paa Centralkomiteens Foranstaltning af F. F., Cand. jur, Udstillingens Sekretær.
Christiania. Forlagt af Alb. Cammermeyer, tr. Det Mallingske Bogtrykkeri. 208 s., 120 x 140 mm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Tidens Løsen. Novelle.

2det Oplag. Christiania. T. Tønsbergs Bogtrykkeri. 282 s. 120 x 180 mm.
Navnetrekk O. A. Aalholm.

Israel Dehn (Frithjof Foss): Tidens Løsen. Novelle.

Christiania. T. Tønsbergs Bogtrykkeri. 282 s. 120 x 180 mm.

1886

Salmer og Sanger ved Presbyteriemødet i Arendal 1886.

Kragerø.
Trykt hos Carl Sundt. 14 s. 120 x 160 mm.

Senex ( Niels M. Aalholm): Fra Land og Strand. Hverdagsfortællinger.

P. T. Mallings Boghandels Forlag (G. Kr. Johs. Parmann), Christiania.
Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri.189 s. 110x 180 mm

1887

Fredrik Emil Blichfeldt: Revisionsindberetninger i Arendals Privatbanks og Axel Herlofsons Concursboer.

A. W. Brøggers Boktrykkeri, Christiania 1887. 135 s. 197 x 128 mm.
Proveniens: Jens Vevstad (navnetr.), Andreas Vevstads bibliotek 2011. (Kaastrup 1322)

Andreas Jensen: Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837–1887. Et Mindeskrift.

P. T. Mallings Boghandels Forlag, Kristiania. 103 s. 130 x 200 mm.
Navnetr. Hr. Abelsed.
Om Revisionsindberetninger i Arendals Privatbanks og Axel Herlofsons Concursboer

Dette er nok den viktigste – og mest sjeldne – bok om om det store krakket i Arendal i 1886, hvor Arendals Privatbank og dens direktør Axel Herlofson på Strømsbu gård var blant hovedaktørene. Arthur Thuesen beskriver boken slik i sin Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge (Gyldendal 1960, s. 39):

Forfatteren, som var agent i Christiania fra begynnelsen av 1860-årene og som fra 1870-årene til sin død (1892) likeledes påtok seg bestyrelse av konkursboer og revisjon av regnskaper, hadde tidligere – 9. desember 1886 og 25. januar 1887 – fremsendt specielle revisjonsantegnelser angående Arendal Privatbanks og bankchef Axel Herlofson’s konkursboer. Og i den ovenfor beskrevne bok har han gitt en fremstilling av den hele sak efter en nøiaktig granskning av vedkommende boers regnskapsbøker og papirer. Side (1)–67 inneholder breve og aktstykker, side (68)–135 har Blichfeldt’s redegjørelse og betraktninger, og han var ikke nådig mot bankchefen. Dennes familie kjøpte derfor op alle de eksemplarer den kunne få fatt på av Blichfeldt’s bok og brente den. Et eksemplar finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo.

(Og tydeligvis hos Agderpostens redaktør Jens Vevstad – min anm.).

1888

Nordisk Frimærkeblad. Gratisnummer Skien, 15de December 1888

«»Nordisk Frimærkeblad» udkommer fra Nytaar 1889 i Skien». Årgang 1-2 utkom 1886-87 i Arendal.
Udgiver: G.O.Ulleberg. «Fremskridt»s Bogtrykkeri, Skien. 8 s. 160 x 270 mm.

1889

Nordisk Frimærkeblad. 3. Aarg. No. 1 - 4

Fra no. 4 Mai 1889: «»Nordisk Frimærkeblad». Da Abonnements- og Annonce-Indtegten viser seg utilstrækkelig til at dække Omkostningerne ved Bladets Udgivelse ophører Bladet at udkomme fra og med dette nummer». Årgang 1-2 utkom 1886-87 i Arendal.
Udgiver: G.O.Ulleberg. «Fremskridt»s Bogtrykkeri, Skien. 8 s. 160 x 270 mm.

1890

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1890.

Ikke så lett å plassere denne i vår oversikt, da selve almanakken er utgitt av Universitetet i Christiania, forlagt av Jacob Dybwad, stereotyperet i Det Mallingske Bogtrykkeri og trykt hos W. F. Fabritius & Sønner. Omslaget med sine lokale annonser formoder jeg derimot er trykt og heftet på i Arendal, kanskje utført i aksidenstrykkeriet til Fabricius eller O. C. D. Gjeruldsen?

1891

Dr. Yngvar Nielsen: Nedenes Amt. Haandbog for Reisende.

Udgiven efter Foranstaltning af Arendal og Omegns Turistforening.
Christiania Alb. Cammermeyers Forlag. Tr. hos W. C. Fabritius & Sønner. 62 s. + 1 kart. 120 x 200 mm.

1897

S.H. Finne-Grønn: Arendals Geistlighed – dens Genealogi og Personalhistorie.

Foranlediget ved F. Foss: Arendals Byes Historie. Ifl. Arendals formandskabs beslutning af 14. jan. 1897 og 20. septbr. 1898 er denne bog trykt paa communal bekostning.
Christiania, Thronsen & Cos Bogtrykkeri. 104 s. 170 x 240 mm.

Hansen: Norske slektsbøker. En bibliografi, Oslo 1965 nr. 122.

 

1898

Det norske forbund af kristelige foreninger for unge. Treaarsberetning 1895–1989.

Ved generalforsamlingen i Arendal 2.–5. juni 1898.
Kristiania, Johannes Bjørnstad Bogtrykkeri. 30 s. 125 x 190 mm.

Ihlen, Chr.: Familierne "Ellefsen" og "Dedekam" + Tillegg 1898–1933 av dosent J. O. Dedekam

1. utgave. Christiania. 1898–1934. (Trykt som manuskript). 4 to. 118 + 18 s.
Med det sjeldne tillegget av J. O. Dedekam bundet med bakerst.
Proveniens: Stian W. Erichsen (Ex libris).
Ellefsenfamilien

Ellefsenfamilien er en gammel Arendalsfamilie og går tilbake til Gullich Ellefsen Hafsøen under gården Hiis på Hiisøen på 1500-tallet. Havsøya er i dag omtalt som Arendals vugge. I Gullichs etterslekt inngår bl.a. familiene Hardung, Juell, Ebbel, Thue, Kallevig, Løvenskiold, Schjødt, Dedekam, Grøgaard, Parnemann og Langaard.

En gren av Ellefsenfamilien slo seg ned i Øster-Riisør og var i en periode eiere av Egeland jernverk.

Skipsfører Peder Ellefsen f. 1769 ble berømt som fører av den såkalte «Sølvbriggen». Den førte en sølvlast fra Frankrike som Peder ble beskyldt for å ha stjålet underveis. Saken hadde mange uoversiktlige aspekter som gjorde at den aldri ble oppklart. Den engelske forfatterinne Mary Wollstonecraft kom til Norge og Risør på vegne av eieren av sølvlasten, i den hensikt å finne ut hva som hadde skjedd. Hun returnerte med uforrettet sak men skrev boken «Min nordiske reise» om turen til Norge i 1795.

1902

Arendals Næringsliv i ældre og nyere Tid i Tekst og Billeder.

Teksten redigeret af Dispacheur, Overlærer Andr. Jensen.  Kristiania A.M.Hanches Forlag, trykt i A.M.Hanches Bog- & Nodetrykkeri.

Innledning Arendal 52 s. Større Forretninger i Arendal 32 s. Arendals og Omegns Industri  i Tekst og Billeder (trykt 1903) 32 s., 230 x 310 mm.

1905

Norges Matrikel – Matrikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905. Hisø herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.

Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.
Kristiannia, J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 32 s + annonser, 160 x 240 mm.

Norges Matrikel – Matrikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905. Øiestad herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.

Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.
Kristiannia, J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 36 s.,160 x 240 mm.

Norges Matrikel – Matrikulerede eiendommer og deres skyld den 1. juli 1905. Østre Moland herred af Nedenes Sorenskriveri, Nedenes amt.

Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Postbestyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse.
Kristiannia, J. M. Stenersen & Co.s Forlag, 26 s + annonser, 160 x 240 mm.

1906

Andreas Jensen: Større Forretninger i Arendal.

Tillægg til «Vestlandske Tidende».
Forlagt af A. M. Hanche, Kristiania. Trykt i A. M. Hanches Bogtrykkeri. 32 s. 220 x 300 mm.

Norges Matrikel. Matrikulerede eiendomme og deres skyld den 1. juli 1905 i Nedenes Amt.

Udgivet af Finans- og Tolddepartementet med en i Poststyrelsen udarbeidet opgave over gaardenes postadresse. 

Kristiania, J.M. Stenersen & Co.s Forlag, trykt i K.Stenersens Bogtrykkeri, 353 s. 160 x 240 mm.

1907

Niels Aalholm: Toldskriver Niels Aalholms optegnelser om Gaard- og Havebruget paa Haave Gaard paa Tromøen m.v. 1757–1775.

Udgivet af J. J. P. Aalholm ved S. H. Finne-Grønn. Christiania.
Det Mallingske Bogtrykkeri. 122 s. 150 x 240 mm. (Kaastrup 4043)

1909

G. F. (Gunnerius Falck): Trykt og Utrykt. Curiositeter af en Bagstræver.

Trykt som manuskript. Fredriksstads Tilskuers Trykkeri. 235 s. 200 x 260 mm.
Med ded. fra forf. Til Hans G. Hagen Venskabeligt.

1912

Chirurg Mathias Aalhom Skjøde og Documenter samlet ved J.J.P.Aalholm

(Trykt som Manuskript).
Kristiania Det Mallingske Bogtrykkeri.
67 s. 160 x 240 mm.

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1912.

Jacob Dybwads Forlag, Kristiania. Trykt i Det Mallingske Bogtrykkeri. 76 s. 100 x 150 mm.
Alle omslagssider med annonser for P. M. Danielsen, som vi må formode har trykket omslaget?

1914

Almanak for Aaret efter Christi Fødsel 1914.

Emil Moestures Forlag, Kristiania. Trykt i Emil Moestues Boktrykkeri. 80 s. 100 x 150 mm.
Alle omslagssider med annonser for P. M. Danielsen.

J.J.P.Aalholm: Om Slegten Aalholm

Om Slegten Aalholm.  Slegtebogsoptegnelser, oplysninger om eiendomme, skibsfart og trælasthandel, regnskaber for Haave Gaard 1775-1835.
Udgivet af J.J.P.Aalholm  ved S.H.Finne-Grønn.
Christiania, Det Mallingske Bogtrykkeri.  168 s. 150 x 210 mm.

Ex Libris A. Stokkelien.

1921

S. H. Finne-Grønn: Slegten Eyde af Arendal. Genealogisk-personalhistoriske Meddelelser.

Trykt som Manuskript privat for Slegtens Medlemmer.
Christiania, Fabritius & Sønners Boktrykkeri. 163 + CXV s. 180 x 280 mm. (Kaastrup 1363a)

1921

Kaia Bruland-Nilssen: Skjærgaardsliv - fortælling,

Sjette oplag.  A/S Lunde  &; Co.s forlag, Bergen. Bernh. Wærøs boktrykkeri, Bergen.

327 s. 120 x 180 mm.

1923

J. J. P. Aalholm ved O. A. Aalholm: Beretninger vedrørende kjøbmand og skibsreder Jens Nielsen Aalholm og hans slegt

Kristiania, AS Forlagstrykkeriet. 94 s. 150 x 220 mm.
Ded. fra O.A. Aalholm til Birger Dannevig.
Proveniens: Birger Dannevigs bibliotek 2010. (Kaastrup 1385).

1935

Årsberetning og regnskap for Arendals krets av Den norske Sjømannsmisjon 1934–35.

J. D. Beyer A/S Boktrykkeri. 9 s. 130 x 210 mm.

1936

Av de hvite seils historie. Ved Arendalsfirmaet Lund & Co. – Chr. Th. Boe & Søn's Hundreårsjubileum 1. januar 1836–1. januar 1936.

Tr. som manuskript. Jacob Dybwad, Oslo (Kaastrup 1819).

1937

K. Lorange: Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837–1937. Et overblikk over foreningens virke gjennom 100 år.

Fabritius & Sønner, Oslo. 126 s . 150 x 200 mm.
Nr. 42 av 300 eks. Stemplet Dr. Niels Barth, Arendal. (Kaastrup 1520).

1938

Brevveksling mellem S. O. Wolff og N. M. Aalholm i årene 1832–1859.

Meddelt i utdrag ved Joh. U. Wolff.
Særtrykk av Edda XXXV 1935-XXXVIII 1938 i 50 eks, hvorav dette er nr 33.
Ded. fra Joh.U. Wolf til Henrik Harboe.

1939

Elisabeth Kallevig: Sjøfarten i Arendal 1815–1850.

Norsk Sjøfartsmuseums Skrift nr. 39. Utg. av Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo.
A. W. Brøggers Boktrykkeri AS. 92 s. 150 x 230 mm. (Kaastrup 1822).

1949

Til Norge med "Marsk Stig"

Grenaa – Hundested Færgefart A.s. Arrangert av Aasmund Engens Annonsekontor A/S.
Trykk: A/S Hånvderkstrykkeriet, Oslo. 96 s. 120 x 180 mm.

1954

Ingman fra Torjusholmen (Carsten I. Johnsen): German Unification? No!

Carsten I. Johnsen Publisher, New York. 53 s. 190 x 270 mm.

1956

Det norske næringsliv. Aust-Agder Fylkesleksikon.

Red. Johs. Sætherskar. Motto: Opplysning og Arbeid.
Det Norske Næringslivs Forlag, Bergen.
Trykt i Aktietrykkeriet i Trondheim. 444 s. 160 x 230 mm.

1958

Jubileumsskrift ved 90 års jubileet for Arendal Metodistmenighet og Menighetens Søndagsskole 25.–31. mai 1958.

Oskar Randsborgs trykkeri, Oslo. 15 s. 145 x 205 mm.

Arendal til Hirtshals. Norgesruten med m/s "Jylland".

Utg. av A/S Kristiansands Dampskibsselskap. Arr. av Aasmund Engens Forlag A/S, Oslo.

92 s. 130 x 190 mm.

1959

G. Dahll, P. F. Dahll, O. O. Dahll, i samarb. med G. J. Høibo: Opptegnelser om slekten Dahll.

Utg. som manuskript. Trykk Naper Kragerø. 340 s. 160 x 240 mm.

1960

Karl Harsten: Den gamle slekt på Næs. Fra Ljøstad, Berge, Austre Moland til Næs og Næskilen.

A.S. Indremisjonstrykkeriet, Oslo. 77 s. 150 x 210 mm.

Kystruten Bergen - Oslo

3. utg. Programbyrået, Oslo.  Trykk:  Mariendals Boktrykkeri A/S, Gjøvik.
128 s, 140 x 200 mm.

1962

E. Kollenborg: Det Norske Nitridaktieselskap 1912–1962.

143 s. 170 x 250 mm. (Kaastrup 3657)

1964

Ulf Hamran: De to mystiske reisende. Malerne Edy og Fearnside i Norge år 1800.

Med et bibliografisk tillegg av Eiler H. Schiøtz. Oslo 1964.
Særtrykk av «By og Bygd» 17. bind 1963–64. ss 117–144. 150 x 240 mm. (Kaastrup 1728).

1968

Per Sjeggestad: Blad av skøytesportens saga 1877–1918–1968

Utgitt høsten 1968 i anledning 50 års jubileet for reorganiseringen av Arendal Skøyeklubb.
Trykk: Naper Kragerø. 94 s. 190 x 260 mm.

1973

Einar Diesen: Slekten Herlofson gjennom 400 år. En Sørlandskrønike.

Oslo. Kirstes Boktrykkeri. 2 bd. 246 s + slektsplansjer. (Kaastrup 1364).

1973

Einar Diesen: Slekten Herlofson gjennom 400 år. En Sørlandskrønike.

Oslo. Kirstes Boktrykkeri. 2 bd. 246 s + slektsplansjer. (Kaastrup 1364).

Klemmet Hammen: God tru. Dikt

Ansgar Forlag, Oslo.  46 s. 130 x 210 mm.

1986

Svein Ellingsen: Så stilner livets jag. Ord i sorg.

Oslo, Verbum. 16 s.

1987

Sørlandsboken - 87

Utgiver:  Aust Agder Røde Kors/Vest-Agder Røde Kors i samarbeid med Tekst & Ide.  Red. Kristian Kristiansen.
Trykk Alfa Offset A/S, Kristiansand.  160 s. 150 x 210 mm.

1988

H. T. Gram: Familien Kallevig.

Eget forlag, Oslo. 78 s. 170 x 245 mm.

2010

Anne Walbeck: Tromøybrua, Arendal

Eget forlag.  Trykkested ikke oppgitt. 

Upag. 240 x 200 mm

2014

Sigmund Brøtan og Bjørn Schøyen: Arendals Bypost. Katalog. Historikk og stempelbruk. Nye oppdagelser. Typeoppsett.

Eget forlag.  Trykkested ikke oppgitt.  40 s. 150 x 210 mm.

Uten år

Das Familienheim der Familie Larssön auf der Insel Märdö bei Arendal, Norwegen.

U.st. U.å. 4to. 2 bl. (1915?)

La maison des ancêtres de la famille Larssön Ile de Mardoe près Arendal (Norvège).

U.st. U.å. 4to. 2 bl. (1915?)

Arendal-Oslo-slekten Berentzen. Ved høyesterettsadvokat Gustav Heber

Eget forlag u.å. ( ca 1935?).   200 x 290 mm.

Sørlandet. Hoteller + Pensjonater.

Utg. av Reisetrafikkforeningen for Sørlandet.
Trykt hos Dreyer, Stavanger. 48 s. 150 x 220 mm. Ca 1950.

Skarlagensnoren. Åndelige Sange

Sangheftet Skarlagensnoren samlet og utgitt av Den Lille Indremisjon Arendal.
Thorvald Nielsens Boktrykkeri Porsgrunn u.å. 112 s. 95 x 135 mm. Ca 1950.

Svendsenslekten fra Rægevik. Slektsboken om Jens Svendsen Rægevik og Anne Kristine Svensdatter Ytre Borøy.

166 + 50 + VII s. 210 x 230 mm. Uten trykksted eller år, men ant. utgitt 1997.

På rusletur rundt Sandvigen.

Utg. av Hisøy Historielag (1989). U. trykkested eller år.  Upag.  210 x 290 mm.