Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal – noen særlig viktige forfattere

Her finner du utgivelser av Arendalsforfattere og andre bøker og trykk med sterk tilknytning til byen, men trykket og utgitt andre steder. Noen særlig viktige forfattere er behandlet særskilt i oversikten under.

Se også denne overordnede samlesiden.

1.4 Jacob Aall (1773–1844)

En samling bøker av og om jernverkseier og eidsvoldsmann Jacob Aall (1773-1844), som på grunn av sin sterke forretningsmessige og familiære tilknytning til Arendal, ikke minst til Hald og Krohns trykkeri, naturlig hører med her.

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

 

1806: Om Jernmalmleier og Jerntilvirkning i Norge. Et fragmentarisk Forsög ved J. Aall, Ejer af Næs Jernverk. Med eet Kobber.

Trykt hos Andreas Seidelin, boende i Store Kannikestræde No. 45. København. 76 s.
Navnetrekk: William Arbo 1823. Prest i Åmli William Arbo (1785–1855) var far til forfatteren Axel Arbo.

Også trykt i Det Skandinaviske Literatur-Selskabs Skrifter, København 1806, hf. 1, s. 1–76.
Faksimilieutgave Technica Norvegica, Trondheim trykt i 1000 eks i 1963.

1809: Fædrelandske Ideer af Jacob Aall, Ridder af Dannebrog-Ordenen og Ejer af Næs Jernværk.

Trykt hos H.T. Bachrud, Christianssand. 106 s.
Trykt dedikasjon: Min broder og Trofaste Ven Nicolai Benjamin Aall tilegnet disse Blade.

1812: Vatnsdæla Saga ok Saga af Finnboga Hinum Rama. Vatnsdølernes Historie og Finnboge hiin Stærkes Levnet.

Bekostede af hr. Jacob Aal (sic), Ridder af Dannebroge og Eier af Ness Jernværk. Udgivne af Mag. E.C. Werlauff, Professor og Bibliotheksecretaire. Trykt i det Kongl. Waisenhuses Bogtrykkerie af C.F. Schubart, Kjøbenhavn. I Commission hos Hofboghandler Schubothe paa Børsen.
384 s. 165 x 215 mm.

1814: Rasmus Rask: Lexicon Islandico–Latino–Danicum Biörnonis Haldorsonii.

Biørn Haldorsens islandske Lexicon. Ex Manuscriptis Legati Arna-Magnæani cura R.K. Raskii Editum. Præfatus est P.E. Müller. Volum I–II.
Havniæ MDCCCXIV, Apud J.H. Schubotum, Aulæ Regiæ Bibliolam. Typis Viduæ Höecke (Vol. I) J.R. Thielii (Vol. II). XXXIV+488+520 ss. 160 x 210 mm.

«… Imidlertid forløbe mange Aar, Værket laae hen, og vilde endnu have henligget, hvis ikke min Ungdomsven Hr. J. Aall, Ridder af Dannebroge og Ejer af Jernværk i Norge, underrettet om denne Ordbogs Værd, strax, ifølge sin Kjerlighed til Videnskaberne, havde fattet den Beslutning, at tilvejebringe de til dens Udgivelse fornødne Bekostninger. Til dette ærefulde Foretagende fandt han en Deeltager hans Høivelbaarenheds Konferenceraad C. Ancher, Jernværkseier i Norge, en Mand hvis kjereste Syssel er Fædrelandets Historie. Disse tvende Mænd overdroge mig at besørge Værket tryktdet snareste muligt…»
Præfatio. Forerindring ss. vi-ix.

1816: Kjartan Olafsons Omvendelse, uddragen af Laxdøla-Saga og oversat af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.

Saga. Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg Provstie.
Første Binds første Hæfte, ss. 1-20.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 120 x 180 mm.
Prov.: Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1816: Oluf Trygvessons Reise til Venden og Slaget ved Svolder, af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.

Saga. Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg Provstie. Første Binds andet Hæfte, ss. 153–184.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 120 x 180 mm.
Prov.: Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1816: Oversættelse af en Deel af Niala Saga, af Jacob Aall, Eier af Næss Jernværk, Ridder af Dannebrog.

Saga. Et Fjerdingaars-Skrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg Provstie. Første Binds fjerde Hæfte, ss. 297-362.
Christiania, Trykt og forlagt af Jacob Lehmann. 120 x 180 mm.
Prov.: Ragnar Anker Nilsens bibliotek 2014.

1821: Tegninger af Næs Jernværks Kakkelovne

1ste Hæfte Kiøbenhavn 1821.

Katalog utgitt av Jacob Aall over ovnsmodeller og andre produkter fra Næs Jernverk i form av kobberstikk (1. hefte) og litografier (2. hefte). 1. hefte ble utgitt første gang i København 1809, med angivelse av verkets designer Henrik Meldahl på tittelbladet (Tegninger af Næs Iernverks Kakelovne ved Henrik Meldahl). Ved opptrykket i 1821 er Meldahl tilbake i Danmark med egen jernstøperivirksomhet og hans navn er nå utelatt

1825: Tegninger af Næs Jernværks Kakkelovne

Andet Hæfte G.L. Fehr i Christiania 1821

1832: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Første Hæfte, Om Bank og Pængevæsenet og sammes Indflydelse paa de vigtigste Næringsveie I Norge.

Trykt i N.C. Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn. 246 s. 110 x 180 mm.
Proveniens: N.M. Aalholm (navnetrekk), J.J.P. Aalholm (navnetrekk), Diderich H. Lund (Ex Libris), «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298

1833: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Hæfte, Om Bjergværksvæsenet fornemmeligen med Hensyn til Norges Jernværker

Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A.Krohn. 136 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid», Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.
Ny facsimile utgave Trondheim 1981. (Facsimilia Scientia et Technica Norvegica 45.). 8vo. (10),188, (1 errata), (2) p.

1833: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Tredie Hæfte, Nogle Ord om Dagens Tone.

Trykt i N.C.Halds Bogrykkerie af L.A. Krohn. 136 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1833: P. Flor: Recension over Nutid og Fortid af Jacob Aal (sic!), Jernværkseier, fornemmeligen over Afhandlingen i det tredie Hæfte betitlet: Nogle Ord om Dagens Tone.

Trykt hos Jacob C. Abelsted, Christiania 1833, 48 s.

Peter Flor (1775–1848), politiker, redaktør og offiser. Utgav bl.a. Folkebladet sammen med Henrik Wergeland 1831–33. Radikal kritiker av bl.a. unionspolitikken og embetsmannsstyre, og går her sterkt i rette med en del av Jacob Aalls standpunkter.

1834: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds første Hæfte, Om Kongsberg Sølvverk. Om den norske Banks Discontering. Et Brev til Recencenten af Nutid og Fortids 2det Hæfte i Bladet Vidar.

Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 222 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund, «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1834: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Andet Binds andet og tredie Hæfte. Om Communevæsenet med specielt Hensyn paa Fattigvæsenet. Oversættelse af Fattigbalken efter den islandske Graagaas.

Trykt i N.C. Halds Bogrykkerie af L.A. Krohn, 278 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk N.M. Aalholm, J.J.P. Aalholm, Ex Libris Diderich H. Lund. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1836: Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Tredie Bind. Betragtninger over Næringsveienes indbyrdes Forhold i Fædrelandet. Om Pængevæsenet.

Christiania. Trykt i det Lehmanske Officin. 402 + 157 s. 110 x 180 mm.
Navnetrekk M.S. Schiøtt 1837. Innskrift Foræret Hans Munck 29. Septbr. 1853 av P.O. Schiøtt. «På Wergelands tid». Damms Antikvariat 2008, kat. nr. 298.

1838: Snorre Sturlasons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall, Eier af Næs Jernverk.

Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin ved P.T. Malling, Christiania, Første Bind 365 s.
Trykt dedikasjon: Norges og Sveriges Konge Carl Johan underdanigst tilegnet.

1839: Snorre Sturlasons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall, Eier af Næs Jernverk.

Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin ved P.T. Malling, Christiania, Andet og Tredie Bind 228 + 386 + XVIV s + ill.

1839: Om Oprettelsen af et Sygehuus i Nedenæs og Raabygdelagets Amt.

46 s, 175 x 100 mm, orig. omslag.
Proveniens: Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Kommisjonens medlemmer var Jacob Aall, Nielsen og sogneprest Andreas Faye. (Kaastrup 1844).

1840: Indstilling til Nedenæs og Raabygdelagets Amtsformandskab, fra den i Anledning af Oprettelsen af et Sygehuus i Amtet nedsatte Committee.

32 s. 175 x 100 mm.
Proveniens: Gjerstad kommune, Andreas Vevstads bibliotek 2010.

Innstillingen avgitt fra Jacob Aall, Nielsen, sogneprest Andreas Faye, stadsfysikus Kittel og distriktslege Møller. (Kaastrup 1842).

1844: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800–1815 af Jacob Aall, Jernverkseier

I–III. Forlagt af J.W. Cappelen. Trykt i P.T. Mallings Officin, Christiania 1844–1845.

1845: Catalog over Jacob Aalls Bibliothek.

Utarb. av cand.theol. Herman Thrane. Trykket i P.E. Mallings Officin, Christiania 1845.
136 s. 125 x 220 mm.

Tekst på bakre omslag: Jacob Aalls Bibliothek vil, dersom nogenlunde antageligst Buud skeer, underhaanden blive solgt enten under Eet eller i Samlinger bestaaende af de forskjellige Fag, i hvilken Anledning Lysthavende vilde behage at henvende sig til Assessor Jacob Aall i Christiania. Kan Salg underhaanden ikke komme i stand, skal Tid og Sted til Auctionen nærmere blive bekjendtgjort.

Auksjonen over jernverkseier Jacob Aalls (1773–1844) bibliotek på Næs Jernverk var sannsynligvis den største bokauksjonen i 1800-tallets Norge. Universitetsbiblioteket kjøpte mesteparten av fagbøkene i samlingen. Kataloger for auksjonene over hans malerisamling og øvrige inventar ble trykket i Arendal. Jacob Aall hadde sterk tilknytning til Arendal, blant annet til Hald og Krohns forlagsvirksomhet, som han støttet og som utgav flere av hans bøker.

Proveniens: Jonas Skougaards samling (Skougaard I, s.28)., Hroar Deges bibliotek (2008).

Hele katalogen kan du lese hos Nasjonalbiblioteket.

1941: Wilhelm Munthe: Et gammelt herregårdsbibliotek – Jacob Aall og hans boksamling på Nes Jernverk.

Bibliofilklubben.

1944: Cato Aall: Fortegnelse over malte portretter, litografier og byster av medlemmer av slekten Aall utarbeidet i 1944 av kammerherre Cato Aall.

Stensil 47 s. 220 x 330 mm. Jacob Aall ss. 27–30

1.5. Hans Jæger

Hans Henrik Jæger. Portrett av Andreas Bloch.

Portrett av Andreas Bloch.

Forfatteren og bohemen Hans Jæger (1854–1910) hadde sterk tilknytning til Arendal, hvor hans farfar Nicolay Henrich Jæger (1780–1846) var byfogd og politimester, ved siden av virket som forfatter og ordboksutgiver. Hans Jæger bodde dessuten deler av ungdomstiden hos onkelen forfatteren og forleggeren Niels Matthias Aalholm i Arendal, og moren Othilia Henriette var søster av arendalsforfatteren Frithjof Foss. I Arendal gikk Hans Jæger på sjømannskolen, og han vendte tilbake som voksen og tilbragte blant annet sommeren 1886 i Kolbjørnsvik sammen med Edvard Munch.

Utgivelsene er ordnet kronologisk:

1886: Min Forsvarstale i Højesteret.

Kristiania. Eget Forlag 1886. 48 s, 120 x 180 mm.
Eiersignatur på omslag: Halvor Rosendahl.

Hans Jæger utgav i desember 1885 Fra Kristiania-Bohêmen, roman i to deler. Boken forkynner nødvendigheten av en samfunnsomveltning som kunne skape «…rom for en friere utfoldelse av individenes evner og dermed vilkår for bedre og lykkeligere samfunnsforhold.» Boken ble straks beslaglagt. Jæger ble dømt til 60 dagers fengsel for blasfemi og for krenkelse av bluferdighet og sedelighet. Romanen kom til å innlede en diskusjon som fikk stor sosial og litterær betydning, både blant den «radikale intelligens» og den fremvoksende sosialdemokratiske bevegelse.

1886: Den frisindede studenterforenings foredrag og diskussioner I.

Foredrag den 27. januar 1886 af Andr. M. Hansen, kand. real., om determinisme og moral samt den dertil knyttede diskussion om justitsforfølgningen mod Hans Jæger.
Kristiania. I kommisjon hos Huseby & Co. limit. 74 s. 115 x 170 mm.

… Votering: Overretssagfører L. Meyers forslag: «Den frisindede studenterforening erklærer sin afsky for den af justitsdepartementet anlagte straffeforfølgning mod en literær meningsudtalelse» – vedtoges med stor majoritet. (Voteringens udfald hilsedes med stor majoritet)… (s. 74)

1886: Fra distrikts-fængslet. VI. I.P. Jacobsen: "Digte og udkast". VII. Den husvilde.

Impressionisten No. 2 December 1886 s. 3–4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.

1886: Beslaglæggelsen.

Impressionisten No. 2. December 1886 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.

1886: Til Johan Sverdrup.

Impressionisten No. 2 December 1886 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.

«Fordi du netop vidste had du gjorde
Jeg tilgir aldrig dig du gamle mand».

1886: Andr. M. Hansen: Om determinisme og moral og Hans Jæger.

Den frisindede studenterforenings foredrag og diskussioner. I: Foredrag den 27. januar 1886 af Andr. M. Hansen, kand.real., om determinisme og moral samt den dertil knyttede diskussion om justitsforfølgningen mod Hans Jæger.
Kristiania.  I kommissjon hos Huseby & Co. limit.  Trykt i Centraltrykkeriet. 74 s.120 x 170 mm.

 

1887: Højesterets domsvotum i Bohême-sagen

1887: Hovedoppslaget i Impressionisten No. 3 Januar 1887 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. «Vort Arbeides» bogtrykkeri, Kristiania.

1893: Syk Kjærlihet

Paris, Imprimiere Adolphe Reiff. 362 s. 115 x 180 mm.

Dette er første bind i Hans Jægers selvbiografiske og selvutleverende trilogi om bohemenes erotiske bekjennelser, Syk Kjærlihet, Bekjendelser og Fængsel og Fortvilelse, som kretser om trekantforholdet mellom Hans Jæger, Christian Krogh og den tilbedte Oda Krogh. Da Syk Kjærlihet kom ut i 1893 ble den øyeblikkelig forbudt over hele Skandinavia. For å unngå sensuren ble også de neste to bindene, Bekjendelser og Fængsel og Fortvilelse, trykket i Frankrike. Men også de ble beslaglagt da de kom ut i 1902 og 1903.

1906: Anarkiets Bibel

Gyldendalske Boghandel Nordisk forlag, København. 485 s., 120 x 180 mm.
Navnetr. Svend Halvorsen.

1.6 Conrad Nicolai Schwach

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

1816: Nor. En poetisk Nytaarsgave for 1816. Udgivet af Conrad M. Schwach Studiosus Juris

Christiania.  Forlagt af J.D.Lampe trykt hos J. Lehmann.  196 s  110 x 180 mm.

Proveniens J. Skougaard, Fredrik Juel Haslund 1975.

 

1825: Jens Zetlitz: Samlede Digte 1ste Deel. Forerindring Conrad N. Schwach.

Forerindring C.N. Schwach ss. I-XVIII undertegnet «Arendal i Midsommer 1825»

Christiania.  Trykt hos Chr. Grøndal. Stentryk af L.G.Fehr. 347+1 s. 140 x 220 mm.

 

1832: (C.N. Schwach) John Brown: Det danske Hofs hemmelige historie fra Frederik den femtes Formæling med Juliane Marie 1752 til Dronning Caroline Mathildes og Struenses fald 1772, med et anhang indeholdende hemmelige Træk af det svenske Hofs samtidige historie samt en forelöbig Udsigt over Statsreformen 1660. Efter John Browns Northern Countries oversat af C.N. Schwach, Stiftsoverretsassessor og Secretair i det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.

Christiania. Paa Boghandler P.J. Hoppes Forlag. Trykt i det Lundhske Bogtrykkeri af C.L. Roshauw. (2) 222 (2) s. 115 x 190 mm.
Navnetr. på forsatsblad: K. Leigh.

Boken er en oversettelse av Browns The Northern Courts; Containing Original Memoirs of the Sovereigns of Sweden and Denmark, since 1766, Including the Extraordinary Vicissitudes in the Lifes of the Grand-Children of George the Second, som utkom i London i 1818. Inneholder voldsomme angrep på eneveldet, på det danske kongehus og særlig på Juliane Marie, og ble derfor forbudt i Danmark. Thuesen s. 237–238.
Prov.: Cappelen kat. 428 (2013) nr 646.

1835: Sang til Norges Flag

I:  Udvalg af Selskabssange, Skien 1835, ss. 25-26.

Trykt hos Peter J. Feilberg.  70 + 90 mm.

1837: Samlede Digte. Første Deel.

Christiania.  Forlag eller trykkeri ikke oppgitt.  320 s. 100 x 170 mm.

1837: Samlede Digte. Anden Deel.

Christiania.  Forlag eller trykkeri ikke oppgitt.  324 s. 100 x 170 mm.

1843 (eller 1845): [C.N. Schwach]: Ny og sandfærdig Vise om Peder Paars i Aarhus af Cornelius Svendsen, Bager paa Levanger. Synges som Hans Mickelsens bekjendte Vise.

Christiania – «Trykt i dette Aar». 96 s. 170 x 25 cm

 

1846: Digtninger af Conrad N. Schwach

Trondhjem 1846. Paa Forfatterens Forlag, trykt af T.A.Høeg.

210 s + 2 notebilag.  170 x 110 mm.

 

1848: Jacob Neumann, Biskop over Bergens Stift, biografisk skildret.

Jacob Neumann, Biskop over Bergens Stift, Dr. Ridder af Dannebrogen, Commandeur med Storkors af Nordstjernen, biografisk skildret af Conrad N. Schwach, Assessor i Trondhjems Stiftsoverret, Secretair i det Kgl. norske Videnskabsselskab.
Fr.D.Beyers Forlag, trykt i Forlæggerens Officin af Chr.Fr. Nissen.
140 x 210 mm, 67 s.  Innb. Refsum.

1856: Digtninger, gamle og nye, af Conrad N. Schwach. (Et af Forfatteren redigeret Udvalg med Musikbilag.)

Christiania.  Chr. Tønsbergs Forlag. Trykt af H.J.Sørum.

445 s + 2 s Rettelser + 15 s Musikbilag.  130 x 190 mm.

1.7 Andreas Faye

Utgivelsene er ordnet kronologisk. NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling. Fayes biografi, klikk her.

1833: Norske Sagn samlede og udgivne af Andreas Faye, Lærer ved Arendals Real- og Middelskole, og Medlem af det kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.

Arendal. Trykt i N.C.Halds Bogtrykkerie af L.A.Krohn.
XXXI+256,+VI s. 100 x 170 mm.
Med dedikasjon fra forfatteren til S.O.Wolff. Proveniens: Simon Olaus Wolff. Jonas Skougaard (Skougaard IV, s. 67). Ragnar Anker Nilsen (Auksjon 22. mai 2013 kat. nr 161).
Ilagt seddel med Skougaards håndskrift: «Wolff tenkte på å gi ut en sagnsamling. Da han så at Faye hadde sendt ut sine Norske Sagn ga han opp denne ide. Cfr. Simon Olaus Wolff ved Rikard Berge side LXVI og LXVII. Dette eksemplar er derfor særlig interessant.«

1837: Kort Fremstilling af Christendommens Indførelse i Norge. Af Andreas Faye, Sognepræst til Holt.

Kort Fremstilling af Christendommens Indførelse i Norge, af den Overtroe og de Vildfarelser, som i den følgende Tid bleve herskende i den norske Kirke, samt af den Lutherske Reformations Indførelse i Norge.  Forfattet i Anledning af den forestaaende Jubelfest den 5te og 6te November 1837.

Christiania, Trykt i Guldberg & Dzwonkowskis Officin af P.T.Malling.  48 s, 110 x 170 s.

 

1838: Alf Thorsen, den forstandige Bonde.

Arendal, Trykt i N.C. Halds Bogtrykkerie af L.A. Krohn. 39 s. 105 x 180 mm.

1839: Om Oprettelsen af et Sygehuus i Nedenæs og Raabygdelagets Amt

Arendal, 46 s, 175 x 100 mm. Kun angivelse av trykkested.

Kommisjonens medlemmer var Jacob Aall, Nielsen og sogneprest Andreas Faye.

1840: Indstilling til Nedenæs og Raabygdelagets Amtsformandskab, fra den i Anledning af Oprettelsen af et Sygehuus i Amtet nedsatte Committee.

Arendal. 32 s. 175 x 100 mm.
Innstillingen avgitt fra Jacob Aall, Nielsen, sogneprest Andreas Faye, stadsfysikus Kittel og distriktslege Møller.

1840: Udtog af Norges Riges Historie

Efter Opfordring af den Kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisnings-Væsenet udarbeidet til Brug i AlmueSkolerne, af Andreas Faye, Sognepræst til Holt.
Tredie Oplag, Christiania 1840.  Trykt paa P.J.Hoppes Forlag hos Frederik L.Steen. 60 s., 100 x 160 mm.
Eiersignatur Halvor Haavorsen Akkeland 1846.

 

1840: Jørgen Moe: Sanger, Folkeviser og Stev i Norske Almuedialekter.

Christiania, Paa  P.T.Mallings Forlag.  Trykt i Forlæggerens Officin.138 s + 8 s. Norske Nationalmelodier samlede ved L.M.Lindemann samt Kompositioner af Malicer-Knut. 120 x 160 mm.

Bygger i stor grad på materiale fra Andreas Faye.

1842: Den christne Kirkes Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning, Udarbeidet af Andreas Faye, Sognepræst til Holt og Seminariebestyrer.

Christiania, hos P.T. Malling. 78 s. 110 x 170 mm.

1842: Norges Historia. Öfversättning, med Tillägg af Berättelsen om Norriges Statshvälfning 1814; et Sammendrag af dess Grundlag, samt en Blick på Norriges närvarande Tillstånd. Af Fredrik B. Cöster. Kapiten i Sv. Arméen. G.M.

Stockholm. På C.A. Bagges Förlag. Tryckt hos J.A. Walldén. 322 s., 110 x 180 s.

1844: Norske Folke-Sagn samlede og udgivne af Andreas Faye, Sogneprest til Holt, og Medlem af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.

Andet Oplag.
Christiania, Paa Guldberg & Dzwonkowskis Forlag, trykt hos W.C. Fabritius. 236 s., 120 x 200 mm.

1844: Alf Thorsen, den forstandige Bonde.

2. utg. som Folkeskrifter Nr. 6.
Forlagt af Guldberg & Dzwonkowski. Trykt hos W.C. Fabritius, Christiania.39 s. 105 x 180 mm.

1856: Norges Historie til brug ved Ungdommens Undervisning

Af Andreas Faye, Sogneprest til Holt.

Fjerde forbedrede og forøgede Oplag. Laurvig 1856. Forlagt af Joh. Preutz.

250 s. 120 x 190 mm.

 

1847: Udtog af Norges Historie. Udarbeidet til Brug i Almue-Skolerne.

Fjerde forbedrede Udgave. Forlagt af A.D.Wulfsberg & Co, Christiania. 60 s. 100 x 160 mm.
Navnetr.: Claus Rosenkilde.

1851: Geschichte von Norwegen nach Andreas Faye

Bis auf die neueste Zeit fortgeführt. Leipzig. Verlagsbuchhandlung von Carl B. Lorck. 1851. I–VIII, 304 sider. [Utgjør bd. 18 av Historische Hausbibliothek. Herausgegeben von Prof. Dr. Friedrich Bülau. Leipzig 1851.] Den tyske oversettelsen bygger trolig på Fayes 2. utgave etter Cösters svenske oversettelse.

1859: Andreas Faye: Bidrag til Holts Presters og Prestegjelds Historie.

Arendal, T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 96 s. 120 x 200 mm.
Navnetr.: O. Evensen, Arthur Thuesen.

1861: Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.

Arendal. Forlagt af J.S. Fabricius og E. Omholt. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 112 s. 120 x 200 mm.
Med dedikasjon fra Faye til kollegaen sogneprest John Aass i Gjerstad datert 30. juni 1861.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (blyantnotat på omslag), Andreas Vevstads bibliotek 2010. (Kaastrup 4957, Skougaard IV s 30).

1863: Norge i 1814

Udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens fremme. Første Tillægshefte til «Folkevennen», 12te Aarg. 1863.

Christiania. P.T.Mallings Bogtrykkeri.  221 s. 100 x 180 mm.

1867: Christianssands Stifts Bispe- og Stiftshistorie ved Andreas Faye, Sogneprest i Sande.

Udgivet ved Understøttelse af Videnskabsselskabet i Christiania.
Christiania, Brøgger & Christie’s Bogtrykkeri. 506 s. 120 x 200 mm.

1867: Geschichte von Norwegen nach Andreas Faye

Neu Ausgabe.  Bis auf die neueste Zeit fortgeführt.  Leipzig, Verlag von G. Senf’s Buchhandlung. Schnellpressendruch von Fr. Ries in Leipzig.

304 s. 120 x 190 mm.

1869: Gjerestads Præstegjeld og Præster. Til Læsning for Almuen.

Udarbeidet af John Aas, Sogneprest i Gjerestad og Provst i Østre Nedenæs, og efter hans Død fuldendt og udgivet af A. Faye.

Risøer. J.M.Fryxells Forlag. Trykt i J.M.Fryxells Bogtrykkeri ved B. Larsen. 168 s, 130 x 190 mm.

1892: Norges Historie af Andreas Faye.

Chicago. Skandinavens Boghandel. 1892. VII, 250 sider. Denne utgivelsen må bli å regne som et 5. opplag. All materie utenom omslag, tittelblad og de to siste sidene er identisk med 4. utg., Laurvig 1856. På s. 249 nederst til høyre i Chicago-utgaven er ordet «(sunnudag)» flyttet over til s. 250 øverst og «Laurvig, 1856. / Preutz’s Bogtrykkeri» strøket. Det er med andre ord mye som taler for at Chicago-utgaven kan være en resirkulering i det norske Amerika av et restopplag av Laurvig-utgaven. Både avvik i papirkvalitet og forskjeller i typografi på de siste to sidene kan tyde på det.

1948: Norske Folke-Sagn Samlede og udgivne af Andreas Faye

Tredje Oplag.  Paa Norsk Folkeminnelags Forlag. Trykt i Centraltrykkeriet, Sarpsborg.
233 s. 150 x 220 mm.

1.8 Jacob Thue

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling.

1843: Troubadourpoesien og Troubadourene af H.J. Thue Cand. mag.

Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. 184 s., 130 x 200 mm.
Særtrykk fra NOR.

1846: Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tiligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og litteraturhistoriske Oplysninger, udgiven af H.J. Thue, konstitueret Overlærer og Bestyrer af Arendals Middels- og Realskole.

Kristiania, Forlagt af A.D. Wulfsberg & Co. Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri ved A.W. Brøgger. 806 s. 110 x 190 mm.

1.9 Andreas M. Feragen

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i egen samling.

Feragens biografi, klikk her.

1856: Opgaver og korte Vink til praktisk Tavleregning for Almueskoler af A.M. Feragen, Kirkesanger og Skolelærer i Holt.

Christianssand, Trykt paa A.C. Grøntofts Forlag hos Jens Fr. Fredriksen.
96 s, 110 x 180 mm.

1858: Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Første Aargang. D.H. Smiths Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 400 s. 120 x 200 mm.
Ole Vig utga Den norske Folkeskole 1852–56. Feragen redigerte den nye rekken 1858–64.

1856: Opgaver og korte Vink til praktisk Tavleregning for Almueskoler af A.M. Feragen, Kirkesanger og Skolelærer i Holt.

Christianssand, Trykt paa A.C. Grøntofts Forlag hos Jens Fr. Fredriksen.
96 s, 110 x 180 mm.

1858: Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Første Aargang. D.H. Smiths Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 400 s. 120 x 200 mm.
Ole Vig utga Den norske Folkeskole 1852–56. Feragen redigerte den nye rekken 1858–64.

1859: Udmaalingsbog, indeholdene Veiledning til praktisk Udmaaling og Beregning af Flader og Rumstørrelser, med 110 oplysende Tegninger og 112 Øvelsesopgaver, ved A.M. Feragen Lærer ved Holts faste Skole.

Christianssand, K.C. Grøntofts Forlag. Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania.
[4], 48 s. 130 x 180 mm.

1863: Udmaalingsbog, indeholdene Veiledning til praktisk Udmaaling og Beregning af Flader og Rumstørrelser, med 134 oplysende Tegninger og 130 Øvelsesopgaver, ved A.M. Feragen Lærer ved Holts faste Skole.

Anden øgede Udgave.
Christianssand, K.C. Grøntofts Forlag. Det Steenske Bogtrykkeri i Christiania.
54  s. 130 x 180 mm.

1863: Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Sjette Aargang. J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 120 x 200 mm.
Navntr. Johs. Helleland.
Proveniens: Birger Dannevigs bibliotek 2010.

1875: Hjem og Skole. Et Ord til Forældre om deres og Skolens fælles Gjerning: Børnenes Opdragelse og Undervisning.

K.C. Grøntofts Forlag, Kristianssand. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri, Kristiania.
VIII + 255 s. 110 x 180 mm.

«Eder, mine kjære Elever fra Holts faste Skole, af hvilke nu en stor Del selv har Børn til Undervisning hos mig, tilegner jeg dette lille skrift i Kjærlighed og med hjerteligt Ønske om Visdom og Velsignelse fra Gud til eders Børneopdragelse».

1876: Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter samlet og ordnet af A.M. Feragen.

Omkring 100 forskjellige Haandskrifter.
K.C. Grøntofts Forlag, Christianssand. 4. udg. 80 s. 150 x 200 mm.

«Skrift er det eneste Middel, hvormed Du kan tilkjendegive Dine fraværende Venner Dine Tanker. Skriver Du til en Mand et Brev, hvor Du forteller noget, som Du ikke ønsker, at Andre end han maa vide, og han ikke selv kan læse Skrift, maa han lade en Anden læse det for sig, og derved bliver Hemligheden røbet.»

1876: Regnebog for folkeskolen, Første Trin. Af A.M.Feragen, Lærer ved Holts Seminaries Øvelsesskole.

K.C. Grøntofts Forlag, Christianssand. Trykt i det Steenske Bogtrykkeri, Kristiania. 103 s. 110 x 180 mm.