Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal – boktrykkere og forlag

Som nevnt var det Hald og Krohn som stod for den egentlige forlagsvirksomhet i byen i 1830–40-årene, og de var også de eneste i denne perioden. Fra ca 1850 og utover vokser det imidlertid frem en rekke trykkerier og småforlag, gjerne kombinert med bokhandel og/eller bokbinderi eller avisdrift, i pakt med at trykkeriteknologien utvikler seg og blir lettere tilgjengelig. Jeg behandler derfor trykkerier, forlag og andre typer utgivere sammen. En oversikt over byens boktrykkere og forlag som jeg har registrert i perioden finner du nedenfor.

N. C. Halds Bogtrykkerie​ (1832–1841)

L. D. Krohn (1841–ca 1856)

Vestlandske Tidende

(N. M. Aalholm): Cantate i Anledning af Hans Majestæt Kongens fem og tyveaarige Regjering.

1843.

(N. M. Aalholm): Sang ved Kong Oscars Fødselsdags Festligholdelse i Arendal den 4de Juli 1844.

1844.

Theodor Reginald (N. M. Aalholm): Norske Noveller. Tredie Bind: Lys og Skygge.

1847.

N. S. Lunøe: Den Praktiske Trælastberegner, en Haandbog for Trælasthandlere og Skibsførere.

Forlagt af N. S. Lunøe. 1848.

Th. Omholt: Bidrag til Handelsvidenskabens Forklaring hovedsagentligen uddraget af "Systematisches Lehrbuch der Handelswissenschaft" von Friedrich Nobach.

1851.

N. S. Lunøe (1848)

N. S. Lunøe: Den Praktiske Trælastberegner, en Haandbog for Trælasthandlere og Skibsførere.

Forlagt af N. S. Lunøe. Trykt hos L. A. Krohn. 1848.

T. D. Hjorthøys Bogtrykkerie & Officin (1856–1873)

Dr. Ackermann: Skriftemaalet især det private Skriftemaal, belyst og afhandlet af dr. Ackermann, Overhofpredikant i Meiningen.

Oversat af O. Ugland. Forlagt af Eylert Omholt.1857.

O. Evensen: Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og Klæbos Seminarier.

Trykt på D. H. Smiths forlag i T. D. Hjorthøys Bogtrykkerie. 1858.

Mathæus Mende: Den noget nær en Christen. En Afhandling, hvori en Falsk Bekjender eller Skin- og Mund-Christen egentlig bliver undersøgt, prøvet og forkastet, og derimod til den sande Christendom troligen henviist.

Udgivet av R. Knudsen. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1858.

A. Reitan: Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne. Med et Musikbilag.

Forlagt av D. H. Smith. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1859.

(Morten Smith Dedekam): Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse.

Trykt og forlagt av T. D.Hiorthøy. 1860.

A. Arbo: Betragtninger over Sjælens Væsen og de vigtigste sjælelige Tilstande. En Henvendelse til alle sande Christne.

1860.

Diderik de Thurah: Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden og Forberedelse til Evigheden, aabnet i nogle Dødsbetragtninger og andre dertil sigtende Afhandlinger.

Udgivet af N. Knudsen. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1860.

Andreas Faye: Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.

Forlagt af J. S. Fabricius og E. Omholt. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1861.

George Noscoe (Jørgen Christensen Nørstø): Den norske Matros George Noscoes (Jørgen Christensens) Historie.

1861.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere.

Ny Række. Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Femte Aargang. J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T. D. Hjorthøy. 1862.

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs forhandlinger for Aaret 1863.

M. Holst: Nogle Bemærkninger i anledning den forestaaende Revision af Matrikelen.

1864.

O. Ugland: Afskedsforedrag i Arendals Kirke den 12te Februar/Marts 1865.

J. S. Fabricius’s Forlag. T. D. Hjorthøys Boktrykkeri. 1865.

Andreas Jensen: Omrids af den nordiske Gudelære tiligemed de vigtigste Gudesagn.

Trykt og forlagt af T. D. Hjorthøy. 1866.

Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Østre-Molands Herred, med hosføiet Forslag til Skylddeling.

D. T. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1867.

P. Blom: Lov og Evangelium. Tolv Prædikener.

Forlagt af J. S. Fabricius. D. T. Hjorthøys Officin. 1867.

W. Kp. (W. F. Kolderup): Hevnestriden fremstillet i Rim af en daarlig Digter men en troværdig Mand.

B. O. Sørenssens Forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871.

U. forf. (Gjest Baardsen): Gjest Baardsens Levnetsløb.

B. O. Sørenssens Forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871.

A. Schanke: Nogle Ord om Methodismen til Oplysning og Veiledning for evangelisk-lutherske Medchristne.

J. S. Fabricius forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1873.

Eylert Omholt (1857–1877)

Dr. Ackermann: Skriftemaalet især det private Skriftemaal, belyst og afhandlet af dr. Ackermann, Overhofpredikant i Meiningen.

Oversat af O. Ugland, Candidat i Theologien. Forlagt af Eylert Omholt. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1857.

A. Arbo: Om Tretalstanken. En Undersøgelse.

I Commission hos Eylert Omholt. 1876.

Redegjørelse for Arendals og Omegns frikirkelige Forening, samt en kort Fremstilling af de Grunde, der har ledet til Dannelsen af et af Staten uavhængigt evang.-luthersk Kirkesamfund.

I Kommission hos Eylert Omholt. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 1877.

D. H. Smiths Forlag (1858–1859)

O. Evensen: Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og Klæbos Seminarier.

Trykt på D. H. Smiths forlag i T. D. Hjorthøys Bogtrykkerie. 1858.

A. Reitan: Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne. Med et Musikbilag.

Forlagt av D. H. Smith. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1859.

R. Knudsen (1858)

Mathæus Mende: Den noget nær en Christen. En Afhandling, hvori en Falsk Bekjender eller Skin- og Mund-Christen egentlig bliver undersøgt, prøvet og forkastet, og derimod til den sande Christendom troligen henviist.

Udgivet av R. Knudsen. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1858.

N. Knudsen (1860)

Diderik de Thurah: Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden og Forberedelse til Evigheden, aabnet i nogle Dødsbetragtninger og andre dertil sigtende Afhandlinger.

Udgivet af N. Knudsen. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1860.

J. S. Fabricius og E. Omholt (sammen) (1861)

Andreas Faye: Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.

Forlagt af J. S. Fabricius og E. Omholt. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1861.

J. S. Fabricius Forlag (1862–1884)

J. S. Fabricius

Annonse fra Almanak 1890.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere.

Ny Række. Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Femte Aargang. J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T. D. Hjorthøy. 1862.

P. Blom: Lov og Evangelium. Tolv Prædikener.

Forlagt af J. S. Fabricius. D. T. Hjorthøys Officin. 1867.

O. Ugland: Afskedsforedrag i Arendals Kirke den 12te Februar/Marts 1865.

J. S. Fabricius’s Forlag. T. D. Hjorthøys Boktrykkeri. 1865.

O. Ugland: Vidnesbyrd om Christo. Ti Prædikener.

J. S.Fabricius’s Forlag. B. S. Mallings Bogtrykkeri, Kristiania. 1867.

A. Schanke: Nogle Ord om Methodismen til Oplysning og Veiledning for evangelisk-lutherske Medchristne.

J. S. Fabricius forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1873.

A. O. Andersen: Om Skibsladningers Stuening, Fragtforholde m.m. i Uddrag og Bearbeidelse efter det Engelske.

J. S. Fabricius forlag. Trykt i Arendals Bogtrykkeri. 1875.

Johan Peter Berg: Prædikener.

J. S. Fabricius’s Forlag. 1876.

Senex (N. M. Aalholm): Lodsenkens Søn. En Fortælling.

J. S. Fabricius. 1882.

Annie Lucas: Nina. En fortælling fra Paris' sidste Beleiring.

Fra Engelsk ved Kaja Ebbell. J. S. Fabricius’s Forlag. 1884.

Arendals Bogtrykkeri (1875–?)

A. O. Andersen: Om Skibsladningers Stuening, Fragtforholde m.m. i Uddrag og Bearbeidelse efter det Engelske.

J. S. Fabricius forlag. Trykt i Arendals Bogtrykkeri. 1875.

N. S. Undset: Drukkenskabslastens skadelige Følger for Sjæl og Legeme baade for Tid og Evighed.

Arendals Bogtrykkeri. 1875.

Dr. William B. Carpenter, F.R.S.: Maadehold og Totalafhold. En Undersøgelse af alkoholholdige Drikkes Indvirkning paa et sundt menneskeligt Legeme, nydte til Overmaal, med Maadehold og leilighedsvis.

Et Prisskrift, Oversat af Andr. Jensen. Arendals Bogtrykkeri. 1875.

Lars Goderstad: Hvad er Sandhed?

Arendals Bogtrykkeri. Inkl. subskripsjonsinnbydelse til tillegget Søndagskoletidende til Goderstads tidsskrift Zions Vogter. 1877.

Lars Goderstad: Johannes's Daab, Jesu Daab og vor Daab. Prædiken, holdt i Arendals Bedehus 2den Paaskedag 1877.

Arendals Bogtrykkeri.

Jernbanemødet i Arendal den 16de December 1881.

Separataftryk af «Den vestlandske Tidendes» Referat. Arendals Bogtrykkeri.

Love for Arendals Sømandsforening.

Arendals Boktrykkeri. 1881.

Lars Goderstad: Johannes's Daab, Jesu Daab og vor Daab. Prædiken, holdt i Arendals Bedehus 2den Paaskedag 1877.

Arendals Bogtrykkeri.

Jernbanemødet i Arendal den 16de December 1881.

Separataftryk af «Den vestlandske Tidendes» Referat. Arendals Bogtrykkeri.

Katalog over Arendals Skoles offentlige Musæums Bogsamling.

Arendals Boktrykkeri. 1883.

Andreas Jensen: Keiser Wilhelm, en kortfattet Livsskildring.

Bilag til Nedenes Amts Landbotidende. Særaftryk af Den Vestlandske Tidende. Arendals Bogtrykkeris Forlag. 1888.

R. Arnold: Arendals nye Kirke. En beretning om dens Tilblivelse og Bygning.

Udarbeidet av R. A. Stadsingeniør og Sekretær i Kirkens Bygningskomite. Arendals Bogtrykkeris Forlag. 1888.

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger for Aaret 1886.

242 + LXXXIII + 5 s. Arendals Bogtrykkeri. 1888.

Frithjof Foss: Historiske Noveller I. Svogrene.

1 og 2. hefte, Arendals Bogtrykkeri. 1891.

Den Houenske Margarete Stiftelse.

Gave til Arendals By af Anton Christian Houen. Statuter for Margarete Stiftelsen Arendals Hjem for Fattige. 1891.

Bo Sørenssen: Française og Lanciėrs. Anvisning til at udføre disse i Selskabslivet meget yndede Dandse. 2det Oplag.

Forfatterens Forlag. Arendals Bogtrykkeri. 1892.

(Thorvald Christensen): Arendal Kommunes Portrætsamling. Oplysninger meddelte af Ordføreren.

Arendals Bogtrykkeri. 1892.

Frithjof Foss: Arendal Byes Historie udarbeidet ved Bidrag af offentlige Midler efter opbevarede Protokoller, Aktstykker og Optegnelser.

Arendals Bogtrykkeri. 1893.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1899.

Arendals Bogtrykkeri. 1899.

(Ingebret Suleng): Katalog over Arendals skoles offentlige musæums samling.

Arendals Bogtrykkeri. 1902.

Tallak Lindstøl: Nedenes amt 1891–1902. Oversigt over herredernes økonomiske stilling.

Anhang til Nedenes amtsthingsforhandlinger for 1905. Arendals Bogtrykkeri. 1905.

(Frantz Stockinger): Arendals Legater. Udgivet efter foranstaltning af Arendals Kommune.

Arendals Bogtrykkeri. 1905.

Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-Aars Jubilæum 17de Mai 1907.

Arendals Bogtrykkeri. 1907.

Et Femti-Aars Minde. Af en gammel Turnsanger ved Turnfesten i Arendal 17. Mai 1907.

Arendals Bogtrykkeri. 1907.

J. Thv. Møller: Praktisk Haandbog i Conditori og Bagning.

Arendals Bogtrykkeri. 1907.

Arendals Formandskabs Indstilling af 1st Marts 1907 i anledning Bidrag til Vestlandsbanen.

Arendals Bogtrykkeri. 1907.

Flødningsforholdene i Fyrisdal.

1908.

Frantz Stockinger: Oversigt over Arendals Søforsikringsselskabs Virksomhed 1860–1910.

Arendals Bogtrykkeri. 1910.

Risør Sparebank 1835–1910.

Arendals Bogtrykkeri. 1910.

Kommunal kalender for Arendal. Utarbeidet ved magistraten.

Arendals Boktrykkeri. 1914.

Beretning om Fløtningen i Arendals Vassdrag i Året 1913.

Arendals Bogtrykkeri. 1914.

Projekt til vandverksanlæg i Arendal. Beskrivelse og omkostningsoverslag.

Utarbeidet av stadsingeniør Per Larssen. Arendals Boktrykkeri. 1915.

Axel Chr. R. Smith: Personalia vedrørende mere kjendte Arendalsfolk døde i aarene 1874–1914.

Arendals Boktrykkeri. 1923.

Arendals Bystyres Forhandlinger 1922.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 67 + IV s. 140 x 220 mm. «300 st». 1923.

Arendals Bystyres Forhandlinger 1924.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 35 + III s. 1240 x 220 mm. «300 st». 1925.

R. Arnold: Et lidet Tillæg til Arendals Historie 1873–1924.

A/S Arendals Boktrykkeri. 1925.

Utskrift av Skatteligningen for Arendal 1925.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 1925.

J. W. O. (Oftedal): Erik Munk til Barbo.

Særtryk av «Vestlandske Tidende». A/S Arendals Bogtrykkeri. 1926.

Aarsberetning for Arendals Vin og Ølsamlag AS 1926.

A/S Arendals Boktrykkeri. 1927.

Aarsberetning for Arendals Samlag AS 1928.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 1929.

J. W. O. (J. W. Oftedal) ved S. O. (Sven Oftedal): Barbu Kirke 50 år. 17. september 1880–17. september 1930.

Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 1930.

Russ 1931 Arendal.

A/S Arendals Boktrykkeri. 1931.

De Hvite Seil.

Samlet ved Kaptein N. R. Nielsen. I–IV. 1934–1936.

Arendals Bytings Forhandlinger 1942.

A.S. Arendals Boktrykkeri. 47 + III s. 120 + 240 mm. 1940.

B. D. Sørenssens Forlag (1871–1874)

Annonse på omslaget av Pjerrot. En Samling af komiske Digte, 1874.

Annonse på omslaget av Pjerrot. En Samling af komiske Digte, 1874.

W. Kp. (W. F. Kolderup): Hevnestriden fremstillet i Rim af en daarlig Digter men en troværdig Mand.

B. O. Sørenssens Forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871.

U. forf. (Gjest Baardsen): Gjest Baardsens Levnetsløb.

B. O. Sørenssens Forlag. T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871.

Ivar Hirschholm Bentzen: Anne og Alet : en Kriminalhistorie fra Øiestad.

1874.

Ulv Graabenstein (Ivar Hirschholm Bentzen): Pjerrot. En Samling af komiske Digte, løierlige Tildragelser, Fortællinger og Breve samt Anekdoter.

1874.

J. Svendsens Bogtrykkeri (1874–1878)

Viggo Ullmann: Femogtyve År af Roms Historie i det fjerde Årh. e. Kr. Af Ammianus Marcellinus, overs. av V. Ullmann.

3 bind 351+ 285 + 241 s. 130 x 200 mm. Første bind trykket i J. Svendsens Bogtrykkeri i Arendal 1874, 2. bind utg. 1880 og 3. bind 1881 utgitt på Karl Schønbergs forlag i København og trykket i Bianco Lunos Kgl. Hof Bogtrykkeri.

Redegjørelse for Arendals og Omegns frikirkelige Forening, samt en kort Fremstilling af de Grunde, der har ledet til Dannelsen af et af Staten uavhængigt evang.-luthersk Kirkesamfund.

I Kommission hos Eylert Omholt. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 1877.

U. forf.: Lille Ingas salige Afskjed fra Verden.

Forlagt og tilkjøbs hos Bogbinder Hanssen. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri 1878.

John Lie: Junker og Bonde. Fortælling fra Syvaarskrigens Tid.

«Agderposten»s Føljeton. J. Svendsens Bogtrykkeri. 1903.

Agderpostens Bogtrykkeri (1876–?)

Statsraad Evjenth

Plakat trykket i Agderpostens Bogtrykkeri. Haakon Martin Evjenth (1865–1934) var statsråd i Mowinckels 2. regjering 1928–1930. 240 x 320 mm.

J. W. C. Dietrichson: Offentlige Dokumenter, udgivne til Redegjørelse for min Overgang fra Præstestillingen til civilt Embede. Med Tillæg.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1876.

R. Graver og P. Wroldsen: Samstemmige Vidnesbyrd om Sandheden eller kristelige Lærestykker.

1877.

H. J. Sørensen: Højskolen. Nitten Breve.

Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 1878.

O. Pedersen: Naaman I. Den Spedalske.

Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 1878.

Lars Goderstad: Til alle sande evangelisk-lutherske Kristne i Norge. En Redegjørelse for, hvorledes Gud har beredt, kaldet og beskikket mig til Indremissionær.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1878.

Norske Turnnotitser.

Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af Arendals Turnforenings Bestyrelse. 1ste Aargang. Arendals Turnforenings Forlag. Agderpostens Bogtrykkeri. 1889.

A. Gundersen: Prædiken paa 4de Søndag efter Trefoldighed holdt i Arendals Kirke ved det norske Missionselskabs Kredsforsamling 29. Juni 1890.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1890.

Norske Turnnotitser.

Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af Arendals Turnforenings Bestyrelse. 2. Aargang. Arendals Turnforenings Forlag. Agderpostens Bogtrykkeri. 1890.

H. Christophersen: Kristenhedens brændende Spørgsmaal eller Barnedaaben seet i Lyset af Guds Ord.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1891.

Skoleplan for folkeskolerne i Barbo herred, vedtaget af Barbo Skolestyre.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1892.

Indstilling fra Barbo Formandskab angaaende Udvidelse af Arendals Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1893.

Dokumenter vedkommende prosjekteret Udvidelse af Arendals Bys Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1893.

J. Svendsen: Venstres Arbeide for Folkestyre og Selvstændighed. Et politisk Tidsbillede fra 1860–1894.

Tilegnet Nedenæs Amts Venstrevælgere. Sætrykk av Agderposten, Agderpostens Bogtrykkeri. 1894.

H. Christophersen: Den Politiske Situation.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1895.

Foredrag under Amtsudstillingen i Arendal September 1900.

Udgivne ved Komiteen. Agderpostens Bogtrykkeri. 1901.

Arendal kommune: Magistratens Indstilling om Arendals Menigheds Kirkebudget for Aaret 1902.

Agderpostens Bogtrykkeri. 1902.

Hj. Thorkildsen: Om Kvægavlsforeningerne i Nedenes.

Agderpostens Trykkeri. 8 s. 220 x 300 mm. 1910.

Indstilling Nr. 2 fra Elektricitetskomiteen: Plan med omkostningsoverslag for fuld utbygning av Evenstad.

Av stadsingeniør Per Larssen. Agderpostens Boktrykkeri. 1916.

Arendal Handelsstands Forening 1868–1918. Et tilbakeblik i anledning foreningens 50-aarige bestaaen 16de Juni 1868 16de Juni 1918.

Foreningens Forlag. Agderpostens Boktrykkeri. 1918.

Lovar for Aust Agder vinstresamlag.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1921.

Bidrag til Aust Agder Historie I: Vegaarsheien i ældre Tid ved Tallak Lindstøl.

Utg. av Aust Agder Historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1922.

Vedtægter for Agder Forretningsbank A/S, Arendal.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1922.

Songar til Ullmanns-stemna i Austre Moland 15de og 16de septbr. 1923.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1923.

A. Katerås: Aamli. Litt um heradstyre og heradshus.

Agderpostens Boktrykkeri. 1925.

Skuleplan for Gjøvdal herad.

A/S Agderpostens Boktrykkeri. 1925.

S. Oftedal: Andreas Faye. Sogneprest til Holt 1833–1861.

Agderpostens Boktrykkeri. 1926.

Bidrag til Aust Agder historie IV: Lars Hess Bing: Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie i Christianssands Stift. Af Stedets Sorenskriver Lars Hess Bing 1809.

Utg. av Aust Agder historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926.

Bidrag til Aust Agder historie V: Johan Agerholt: Nedenes len i det 17de hundreaaret.

Utg. av Aust Agder historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926.

J. J. P. Aalholm ved O. A. Aalholm: Beretninger vedrørende Tolder Niels Aalholms barn m.v.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926.

Aust-Agder Ungdomslag gjenom 30 Aar – 1896–1926.

1926.

Skuleplan for folkeskulane i Aamli herad.

Utgjeve av Aamli skulestyre. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1926.

Arendals Bystyres Forhandlinger 1925

A/S Agderpostens Bogtrykkeri. 53 + III s. 140 x 220 mm. «200 st». 1926.

Eilif Holmesland: Den nye rettergangsordning. Foredrag holdt i Arendals Handelsstands Forening.

AS Agderpostens Boktrykkeri. 1927.

J. O. Langsæter: Stadsingeniørsaken og valget.

Agderpostens Boktrykkeri. 1928.

Tovdalen Tømmermåling. Instruks for målerne.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1929.

A. Barexstein: Kampen mellem kapital og arbeide. Et tegn på de siste dage.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1930.

O. A. Aalholm: Handelsmænd paa Sørlandet for 300 aar siden.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 1930.

Bogbinder Hanssen/Hansen (1878)

U. forf.: Lille Ingas salige Afskjed fra Verden.

Forlagt og tilkjøbs hos Bogbinder Hanssen. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri 1878.

Chr. Christensens Forlag (1883)

Paul Wettergreen: Opbyggelige foredrag over Johannes' Aabenbaring.

Chr. Christensens Forlag, Arendal. Trykt i G. Andersens Bogtrykkeri. 1883.

C. H. L. (Christian Havnes Lund): Pastor Paul Petter Wettergeens Liv og Virksomhed. Med Anførsel av hans Schrifter (hovedsaglig gjengivet med hans egne Ord).

Chr. Christensens Forlag. Samfundsvennens Bogtrykkeri. 1890.

Th. Omholt (1883)

Th. Omholt: Studier over Pengevæsenet. No 1: Aarsagen og dens Følger.

Ved T. Adams. Frit oversat fra Engelsk ved Th. Omholt. Paa Forfatterens Forlag. Trykt av Chr. H. Knudsen, Christiania. 1883.

Chr. Christensens Forlag (1883)

Paul Wettergreen: Opbyggelige foredrag over Johannes' Aabenbaring.

Chr. Christensens Forlag, Arendal. Trykt i G. Andersens Bogtrykkeri. 1883.

C. H. L. (Christian Havnes Lund): Pastor Paul Petter Wettergeens Liv og Virksomhed. Med Anførsel av hans Schrifter (hovedsaglig gjengivet med hans egne Ord).

Chr. Christensens Forlag. Samfundsvennens Bogtrykkeri. 1890.

O. C. D. Gjeruldsens Bogtrykkeri (1884–1886)

Gjeruldsen drev også rammeverksted, som etiketten fra ca. 1900 viser. Dette var en ikke uvanlig kombinasjon med bokhandel, som omsatte oljetrykk og andre masseproduserte bilder som etter hvert ble tilgjengelig for de tusen hjem.

Senex (N. M. Aalholm): Fra Hverdagslivet. Fire Fortællinger.

O. C. D. Gjeruldsens Forlag. 1884.

U. forf.: Vidnesbyrd om Helbredelser ved Troen. Efter det Svenske.

Gjeruldsens Bogtrykkeri.

Samfundsvennens Bogtrykkeri (1890)

Avisen Samfunnsvennen

Avisen Samfunnsvennen ble utgitt 2 ganger ukentlig i Arendal 1890, trykket i Samfunnsvennens Bogtrykkeri.

Bo Sørenssen (1892)

Bo Sørenssen: Française og Lanciėrs. Anvisning til at udføre disse i Selskabslivet meget yndede Dandse. 2det Oplag.

Forfatterens Forlag. Arendals Bogtrykkeri. 1892.

John S. Olsens Trykkeri (1906–?)

Bygningen midt på bildet er Nedre Tyholmsvei 7, hvor John S. Olsens Trykkeri holdt til i første etasje. Bak sees Reiersens Hus. Bygningen er nå revet og Det Lindvedske Hus er gjenoppbygd på tomten.
Foto Widerøes Flyveselskab AS (utsnitt) 1946. Tilh. Chr. Jensen, Arendal.

John S. Olsen, Tyholmen
Aksjebrev var et av trykkeriets produkter. Her Dampskibsselskabet Sandvik AS, Arendal 1936.

Aksjebrev var et av trykkeriets produkter. Her Dampskibsselskabet Sandvik AS, Arendal 1936.

Karakterbog for elev af Arendals offentlige skole.

John S. Olsens Trykkeri. 1906.

Alliancemodernes Sanghefte.

John S. Olsens Trykkeri. 1912.

Gjerulf Fløistad: Beretning om Nedenes Sparebanks virksomhet i 25 aar 1. aug. 1887–1. aug. 1912.

John S. Olsens Trykkeri. 1912.

Reisehaandbog for Arendal og Opland.

Udgivet af Arendal og Oplands Turistforening. John S. Olsens Trykkeri A/S. 1914.

Fr. Stockinger: Sparebanken i Arendal 1889–1914.

John S. Olsens Trykkeri A/S. 1914.

Kurt Støren (Gunnerius Falck): Smaa Skriverier.

John S. Olsens Trykkeri AS. 1915.

Oddmund Ljone: Slaraffenland. En liten tale (holdt i Arendals Totalavholdsforening).

John S. Olsens Trykkeri AS. 1921.

J. W. Oftedal: Arendals Sjømandsforening gjennem 75 aar 1849–1924.

John S. Olsens Trykkeri. 1924.

Arendal Folkeskole. Femårsmelding 1921–25. Ved skoleinspektør Olaf Øyen.

John S. Olsens Trykkeri A.S. 1926.

Budget for Arendals By 1927–1928

John S. Olsens Trykkeri. 45 + 39 s. 140 x 220 mm. «25 st.», 1927.

B. T. Helgaar (1919)

Arendal Handelsstands Forenings Forlag (1918)

Arendal Handelsstands Forening 1868–1918. Et tilbakeblik i anledning foreningens 50-aarige bestaaen 16de Juni 1868 16de Juni 1918.

Foreningens Forlag. Agderpostens Boktrykkeri. 1918.

P. M. Danielsens Forlag (1924–?)

Aksjebrev i AS Havstad Støperi i Arendal, 1930

Arendals bys matrikul tillikemed oplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningernes brandforsikringssummer i aaret 1924.

Utarbeidet av magistraten. P. M. Danielsens forlag. 1924.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri (1926)

Budget for Arendals By 1926–1927.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri, Arendal. 43 + 41 s. 140 x 220 mm. «26 st.».

E. Nilsens Forlag

Alv Kristiansen A.S.

Tidens Boktrykkeri

Sørlandsforlaget

Seljåsen Offset AS

SAKO – Seljåsen og Aaberg

Røberg’s Trykkeri

A & B Trykk Andersen & Bengtson

Annet

I tillegg kunne man finne små trykkerivirksomheter som neppe trykket bøker eller lignende trykksaker, men som produserte andre typer papirartikler hvor det også var behov for trykkeritjenester. Ett eksempel på dette kan være Halfdan Boyes Filial – Posefabrik og Accidentstrykkeri, som i 1895 holdt til i Agdesidens Banks Gaard i Kirkegaten.

Boyes Filial, Nota