Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal 1840–1940

Her finner du utgivelser fra Arendal fra perioden 1840–1940, med hovedvekt på tiden før 1. verdenskrig. Utgivelsene er ordnet kronologisk.
NB – dette er igjen ingen komplett bibliografi, men en oversikt over bøker og trykk i min egen samling.

Tillegg:

1843

(N.M. Aalholm): Cantate i Anledning af Hans Majestæt Kongens fem og tyveaarige Regjering.

2 s. 120 x 180 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard I, s. 258)

Nedenæs og Robygdelaugets Amtsformandskabs Forhandlinger for Aaret 1843

Upag. (18 s + tabell). 200 x 320 mm.

1844

Sang ved Kong Oscars Fødselsdags Festligholdelse i Arendal den 4de Juli 1844.

1 s 125 x 215 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard II s. 261).

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs Forhandlinger for Aaret 1844.

Upag. (20 s. + tabell).  200 x 320 mm.

1845

Johan R. Reiersen; Norge og Amerika. Et maanedligt Flyveblad.

1. årgang – No 1 Juli 1845 – No 12 Juni 1846. Paa Chr. S. Reiersens Forlag. Trykt hos L.A. Krohn. 192 s. 110 x 190 mm.
Proveniens: Andreas Vevstads bibliotek 2012.

1847

Vestlandske Tidende - En Avis af blandet Indhold og for alle Stænder. Femtende Aargang kompl.

Trykt og forlagt af L.A. Krohn. 200 x 290 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard IV s 190).

Theodor Reginald (N.M. Aalholm): Norske Noveller. Tredie Bind: Lys og Skygge.

Trykt og forlagt av L.A. Krohn. 320 s. 115 x 165 mm.
Første Bind: Præsten i Thellemarken og Lodsens Datter utkom i Christiania 1838, Annet Bind: En norsk Matros i 1843.

1848

N.S. Lunøe: Den Praktiske Trælastberegner, en Haandbog for Trælasthandlere og Skibsførere.

Forlagt af N.S. Lunøe. Trykt hos L.A. Krohn. 960 s. 110 x 160 mm.

1851

Th. Omholt: Bidrag til Handelsvidenskabens Forklaring hovedsagentligen uddraget af "Systematisches Lehrbuch der Handelswissenschaft" von Friedrich Nobach.

Trykt hos L.A. Krohn. 128 s. 120 x 150 mm.

1852

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs Forhandlinger for Aaret 1852.

Upag. (30 s. + tabell).  200 x 320 mm.

Den vestlandske Tidende

Tyvende Aargang, 1.ste halvår (nr. 1-52).
Trykt og forlagt af L.M.Krohn.  210 x 300 mm. Upag.
Medbundet tilleggene
    Til No.10:  Frankrigs nye Constituion
    Til No.22:  Fem og tredivte Beretning om Det norske Bibelselskab bfor den forløbne Tid fra den 30te Juni 1850 til den 30te Juni 1851.
    Til No 33 & 34:  Minder fra Ungdomsdagene, af En Norsk Sø-Cadets Dagbog i Sommeren 1823.  Forfatteren skal være Jørgen Flood Sandberg,
Dette er et interessant eksemplar, da samtlige nummere av avisen har påtegninger i gammel skrift med angivelse av antall innrykk og annen informasjon om annonser og andre meddelelser.  Tyder på at dette kan ha vært utgiver og boktrykker Krohns eget eksemplar.

 

 

.

1856

Nedenæs og Robygdelaugets Amtsformandskabs Forhandlinger i Aaret 1856.

Tr. hos T.D. Hjorthøys Bogtrykkerie. Upag. (32 s). 200 x 320 mm.

1857

Dr. Ackermann: Skriftemaalet især det private Skriftemaal, belyst og afhandlet af dr. Ackermann, Overhofpredikant i Meiningen.

Oversat af O. Ugland, Candidat i Theologien. Forlagt af Eylert Omholt. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 116 s. 12 x 170 mm.
Navnetrekk Jac. Jervell.

Bibelsprog, henhørende til det reviderede Udtog af dr. E. Pontoppidans Forklaring

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri.  24 s. 90 x 160 mm

Nedenæs og Robygdelagets Amt. Underdanigst Beretning om Nedenæs og Robygdelagets Amts oeconomiske Tilstand i Femaaret 1851–1855. Avgitt 23de Januar 187 af J.S.Thomle.

11 s. 200 x 280 mm.

1858

O. Evensen: Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og Klæbos Seminarier.

Trykt på D. H. Smiths forlag i T.D. Hjorthøys Bogtrykkerie. 86 s + Tillæg 15 s. 150 x 180 mm.

Mathæus Mende: Den noget nær en Christen. En Afhandling, hvori en Falsk Bekjender eller Skin- og Mund-Christen egentlig bliver undersøgt, prøvet og forkastet, og derimod til den sande Christendom troligen henviist.

Udgivet av R. Knudsen. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 192 s 110 x 190 mm. Samt. halvskinnbd. Etikett fra K.C. Grøntofts Boghandel, Christianssand.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Første Aargang. D.H. Smiths Forlag.
Trykt hos T.D. Hjorthøy. 400 s. 120 x 200 mm.
Ole Vig utga Den norske Folkeskole 1852–56. Feragen redigerte den nye rekken 1858–64.

Repartitions-Placat betræffende Nedenæs og Robygdelagets Amts Communeudgifter i Aaret 18833/39.

Datert 10de Juli 1858. U. trykkeår og sted. 1 s. 270 x 385 mm.

1859

Andreas Faye: Bidrag til Holts Presters og Prestegjelds Historie.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 96 s. 120 x 200 mm.
Navnetr.: O. Evensen, Arthur Thuesen.

A. Reitan: Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne. Med et Musikbilag.

Forlagt av D.H. Smith. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 120 s. 90 x 150 mm.
Navnetrekk: O.A. Lindemann.

S. Krøble: Grammatik for Almueskolerne.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. Forfatterens Forlag, Arendal 1859. Liten 8vo. 31, [1] s

Den norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række, Anden Aargang.

Udgivet af G. Berg og A. Feragen. H.D. Smiths Forlag. Trykt af T.D. Hjorthøy. 384 s 120 x 190 mm.

1860

[Morten Smith Dedekam]: Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse.

Trykt og forlagt av T.D. Hiorthøy. 43 s. 110 x 170 mm. (Kaastrup 1212).
Ny utg. Arendal 1951, trykt i Vestlandske Tidendes Trykkeri, med innledning og tillegg av O.A. Aalholm. 14+27+22+14 s.
Også trykt i Aust-Agder-Museets og Aust-Agder-Arkivets Årbok 1958, ss. 747.

A. Arbo: Betragtninger over Sjælens Væsen og de vigtigste sjælelige Tilstande. En Henvendelse til alle sande Christne.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 20 s. 110 x 185 mm.

Diderik de Thurah: Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden og Forberedelse til Evigheden, aabnet i nogle Dødsbetragtninger og andre dertil sigtende Afhandlinger.

Udgivet af N. Knudsen. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 320 s. 120 x 190 mm.

Om Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum. Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Arendals Middel- og Realskole i Juni og Juli 1860 af Rector A. Smith.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 110 s + 1 pl. 115 x 190 mm.

Andre utgivelser i denne perioden

Redaktøren og boksamleren Jens Vevstad skriver i et brev til Universitetsbiblioteket datert 30. desember 1943 følgende:

«N:T» 1) har heller ikke «Dukkernes Blad» som tannlege Moe i Arendal (far til tegneren Louis Moe og fru Nina Moe Leganger) gav ut sist i 1860-årene.  Dette blad har jeg aldri kunnet få tak i, men jeg ser i katalogen over Thv. Boecks bibliotek (sp. 66) at han hadde nr 1.  Men katalogen nevner ikke at tannlæde Moe var redaktør av bladet.

1) Norske Tidsskrifter.  Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Universitetsbiblioteket, Oslo 1940.

1861

Andreas Faye: Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 96 s. 120 x 200 mm.
Navnetr.: O. Evensen, Arthur Thuesen.

Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen ved Arendals Middel- og Realskole i Juni og Juli 1861.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 28 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Indbydelsesskrift til den aarlige Hovedexamen ved Arendals Middel- og Realskole i Juni og Juli 1861.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 28 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

George Noscoe (Jørgen Christensen Nøstø): Den norske Matros George Noscoes (Jørgen Christensens) Historie.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri, Arendal 1861 16 s. 120 x 195 mm.
Proveniens: Jonas Skougaards samling (blyantnotat på omslag,), Hroar Deges bibliotek 2008.

Notat på indre omslag: Meget sjelden. Mangler i Norsk Bogfortegn., Bibl. Norv., N.Anm., Nasjonalbiblioteket. Oslo, Aust-Agder-Arkivet.
Omsett, (ikke oversatt) etter den engelske originalutgave, og sterkt forkortet. Fra Jonas Skougaards bibliotek. L.L. Jan. 1970.

Boken er nok sjelden, men ikke i den grad denne eieren antok.
Den norske utgaven er f.eks. omtalt i Schiøtz: Utlendingers reiser i Norge, Oslo 1985, s. 446.
Pettersen: Norsk Anonym- og Pseudonym-Leksikon, Kristiania 1924, omtaler bare den engelske utgaven (s. 369).
Biblioteca Norvegica (Bd II nr 2997) angir «George Noscoe: Den Norske Sømand.» Levnetbeskrivelse paa norsk, utg. av Det religiøse Tractatselskab, London 1864.

Den engelske originalutgaven The Norwegian Sailor: A Sketch of the Life of George Noscoe, written by himself, utgitt i London 1850 (5. utg.), finner du her (PDF).

Et utdrag av boken er gjengitt i The Harbinger utg. i London september 1861 s 209–216. Her omtales forfatteren som Roscoe.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Fjerde Aargang. J.S. Fabricius Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 120 x 200 mm.

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs Forhandlinger for Aaret 1860.

Tr. i T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri.  Upag. (34 s. + tabell). 200 x 320 mm.

1862

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Femte Aargang. J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 120 x 200 mm.
Navntr. Johs. Helleland.
Proveniens: Birger Dannevigs bibliotek 2010.

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs forhandlinger for Aaret 1862.

T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 99 s. + tab. 115 x 190 mm.

1863

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs forhandlinger for Aaret 1863.

T. D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 176 s. 115 x 190 mm.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Sjette Aargang. J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 120 x 200 mm.
Navnetr. Johs. Helleland.
Proveniens: Birger Dannevigs bibliotek 2010.

1864

M. Holst: Nogle Bemærkninger i anledning den forestaaende Revision af Matrikelen.

T.D. Hjorthøys Bogrtykkeri. 34 s. 105 x 165 mm.

Den Norske Folkeskole. Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere. Ny Række.

Utg. av G. Bergh og A. Feragen. Syvende Aargang. D.H.Smiths Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 384 s. 120 x 200 mm.
Navnetr. Notto Løvland

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals Middel- og Realskole 1864. Om Arendals Middel- og Realskoles Udvidelse til fuldstændig lærd og Realskole. Af A. Smith, Rector.

T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri 48 s + 1 tab.
115 x 190 mm.

Plan for en Sparebank i Tvedestrand.

T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri .
12 s. 100 x 160 mm.

1865

O. Ugland: Afskedsforedrag i Arendals Kirke den 12te Februar/Marts 1865.

J.S. Fabricius’s Forlag – T.D. Hjorthøys Boktrykkeri. 16 s. 115 x 180 mm.

1866

Andreas Jensen: Omrids af den nordiske Gudelære tiligemed de vigtigste Gudesagn.

Trykt og forlagt af T.D. Hjorthøy. 44 s. 120 x 220 mm.

Instrux for Veirodemesterne i Nedenæs Amt.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri.11 s. 110 x 180 mm.

1867

Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Østre-Molands Herred, med hosføiet Forslag til Skylddeling.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 144 s. 190 x 270 mm. (Kaastrup 3682).

P. Blom: Lov og Evangelium. Tolv Prædikener.

Forlagt af J.S. Fabricius – T. D. Hjorthøys Officin. 102 s. 115 x 185 mm.
Med stempel fra Ynglingeforeningen, Arendal – Nr. 22.

1868

O. Ugland: Vidnesbyrd om Christo. Ti Prædikener.

J.S.Fabricius’s Forlag. B.S. Mallings Bogtrykkeri, Kristiania. 106 s. 140 x 220 mm.

Andreas Jensen: Almindelige Søforsikrings-Betingelser 1867

Almindelige Søforsikrings-Betingelser 1867.  Paa Grundlag af «almindelig tydsk Handelslovbog», efter Samraad med Sagkyndige i de nordtydske Søstater. 
Oversat af Andr. Jensen, Dispacheur i Arendal.
T.D.Hjorthøys Bogtrykkeri.  94 s. 140 x 180 mm.

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals Middel- og Realskole i Juli 1868. Fremstilling af dr. A. Combes Regler for Sundhedspleien, ved Rector A. Smith.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 78 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1869

Johan Ditlef Fürst: Stamtavle. Familien Fürst.

X s. 250 x 380 mm. Med håndskrevne tilføyelser.
Proveniens: Stian H. Finne Grønn ( navnetrekk). Jonas Skougaards samling (notat på omslag). (Skougaard III s. 194).

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals Middel- og Realskole 1. Juli 1869. Uddrag af Dr. A. Combes Diætik ved Rector Smith.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 46 s + 1 pl. 115 x 190 mm.

1870

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger 1870.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 150 x 220 mm. 140 + XXXX s.

1871

W.Kp. (W.F.Kolderup): Hevnestriden fremstillet i Rim af en daarlig Digter men en troværdig Mand.

B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 16 s. 100 x 155 mm.
Navnetrekk: R. Berge 1922. Tallak Lindstøl. Sigurd Lindstøl.

Om den såkalte Hemnestriden på Fosen, hvor tilhengerne av en haugiansk vekkelse i bygda fikk avsatt sogneprest Johan Ernst Gunnerus i 1872 blant annet med påstander om at han forfalsket dåpsritualet.

U. forf. (Gjest Baardsen): Gjest Baardsens Levnetsløb.

B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 90 s. 120 x 190 mm.
Utdrag av selvbiografien Gjest Baardsen Sogndalsfjærens Levnetsløp, utg. første gang i Christiania i 1835.

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger 1871.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 150 x 220 mm. 126 + XXXXII s.

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1871. Skoleefterretninger af Rektor.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 48 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1872

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1872. Skoleefterretninger af Rektor.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 36 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1873

A. Schanke: Nogle Ord om Methodismen til Oplysning og Veiledning for evangelisk-lutherske Medchristne.

J.S. Fabricius forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 60 s. 120 x 190 mm.

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger 1873.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 150 x 220 mm. 132 + XL s.

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1873. Skoleefterretninger af Rektor.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri 26 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1874

I(var) Hirschholm Bentzen: Anne og Alet. En Kriminalhistorie fra Øiestad.

B.D. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 75 s. 120 x 180 mm.
Eiernavn på tittelbl.: Louise Ebbell. Alfred Beck, Arendal.
2. utg. John S. Olsens Trykkeri, Arendal 1925

(Ivar Hirschholm Bentzen): Pjerrot. En Samling af komiske Digte, løierlige Tildragelser, Fortællinger og Breve samt Anekdoter m.m.

Udgivne af Ulv Graabenstein. B.D. Sørenssens Forlag. 136 s.110 x 170 mm.

(Jacquette Liljencrantz): Stud. Med. Anton Gjerdings Forhold til J. L. Fremstillet af hende selv.

(Første hefte – ) 2det Hefte. I–II. Forfatterindens Forlag, Stavanger 1874.
Første hefte trykket i Arnt Moes Bogtrykkeri, Stavanger, 2det Hefte trykket i Arendals Bogtrykkeri. 120 x 170 mm, 40+39 s.
Proveniens Auksjon Bjørn Ringstrøm II 11. november 2017 kat.nr. 188.

Ringstrøm skriver:

Hj. Pettersen har registrert at et 3. hefte utkom i Stockholm i 1875 og et 4. i København 1876, det siste med forfatternavn. Et 2. opplag av hefte 1–2, utgitt i Christiania i 1875, har fått en mer utdypende tittel:
«Stud. med. Anton Gjerdings Forhold til Baronesse J. L. under deres Ophold i Kjøbenhavn i Aaret 1872«.
I denne utgaven finnes også et «Aabent Brev» av Asta Hansteen + et dikt.
1. opplag er ekstremt sjeldent, trykt i et bagatellmessig antall.

2. hefte av denne utgivelsen er nok et av de mest spesielle og sjeldne Arendalstrykk fra denne tiden.

Jaquette Liljencrantz (1845-1920), eller Agnes Jakobina Vilhelmina Liljencrantz, som var hennes fulle navn, var en svensk baronesse, sosialist og kvinnesaksforkjemper. Tidlig morløs ble L. under sin oppvekst etter sigende tyrannisert av familiens mannlige, pietistiske medlemmer. 24 år gammel flykter hun fra hjemmet til København. Her ble hun 1872 forført av en norsk student, og da denne sviktet henne, iverksatte hun en lidenskapelig kampanje i Norge og Sverige mot ham og hans velstående familie. I dette skriftet la hun hele affæren frem for offentligheten. Dette ble utgangspunktet for hennes kamp for kvinnens, særlig den ugifte mors, og det uekte barns rettigheder, som et fremstående medlem av sosialist- og kvinnesaksbevegelsen i Danmark og Norden.

Viggo Ullmann: Femogtyve År af Roms Historie i det fjerde Årh. e. Kr.

Af Ammianus Marcellinus, overs. av V. Ullmann. 3 bind 351+ 285 + 241 s. 130 x 200 mm.
Første bind trykket i J. Svendsens Bogtrykkeri i Arendal, 2. bind utg. 1880 og 3. bind utg. 1881 på Karl Schønbergs forlag i København og trykket i Bianco Lunos Kgl. Hof Bogtrykkeri.

Love for Skibsassuranceforeningen i Arendal. Regulativ for Godtgjørelse af Kost- og Maanedspenge.

T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 18 + 1 s. 170 x 210 mm.

Indbydelsesskrift til den offentlige Examen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1874. Skoleefterretninger af Rektor.

Arendals Bogtrykkeri. 26 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1875

A.O. Andersen: Om Skibsladningers Stuening, Fragtforholde m.m. i Uddrag og Bearbeidelse efter det Engelske.

J.S. Fabricius forlag. Trykt i Arendals Bogtrykkeri. 134 s. 150 x 230 mm.
Basert på Rob. White Stevens: On the Stowage of ships and their cargoes, Plymouth 1858.
Ikke nevnt hos Halvorsen.

N.S. Undset: Drukkenskabslastens skadelige Følger for Sjæl og Legeme baade for Tid og Evighed.

Arendals Bogtrykkeri. 31 s. 120 x 190 mm.

Dr. William B. Carpenter, F.R.S.: Maadehold og Totalafhold. En Undersøgelse af alkoholholdige Drikkes Indvirkning paa et sundt menneskeligt Legeme, nydte til Overmaal, med Maadehold og leilighedsvis. Et Prisskrift.

Oversat af Andr. Jensen.
Arendals Bogtrykkeri. 48 s. 120 x 190 mm.

J.H.Ingraham: Herren af Davids Stamme, eller Tre Aar i den hellige Stad.

En Række Breve fra Adina, en alexandrisk Jødinde, der antages at have opholdet sig i Jerusalem i Herodes’s Dage, til hendes Fader, en rig Jøde i Ægypten, der som Øienvidne beretter alle Tildragelser og vidunderlige Hændelser i Jesus af Nazareths Liv, fra hans Daab i Jordan til Korsfæstelsen paa Golgatha.
Overs. av Andreas Jensen. B.D. Sørenssens Forlag, Arendals Bogtrykkeri, 502 s. 110 x 180 mm.

Udkast til Plan for Lillesands communale Middelskole.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 100 x 160 mm.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1875. Skoleefterretninger af Rektor.

Arendals Bogtrykkeri. 29 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1876

J(ohan) P(eter) Berg: Prædikener.

J.S. Fabricius’s Forlag. 238 s. 130 x 210 mm. Samt. halvskinnbd.
Flere navnetrekk fra Bjørn Terjesen, Staubø, datert 25.12.95. Ikke nevnt hos Halvorsen.

A. Arbo: Om Tretalstanken. En Undersøgelse.

I Commission hos Eylert Omholt. 14 s. 150 x 240 mm.
Med ded. fra forf.

J.W.C. Dietrichson: Offentlige Dokumenter, udgivne til Redegjørelse for min Overgang fra Præstestillingen til civilt Embede. Med Tillæg.

Agderpostens Bogtrykkeri. 176 s. 120 x 190 mm.
Proveniens: Ellef J. Løvrak (navnetrekk på omslag), Jonas Skougaards samling (notat på omslag). Hroar Deges bibliotek 2008. (Skougaard III s 215).

Sions Vægterrøst.

Redigeret og udgivet af Lars Goderstad, Indremissionær. Anden Aargang, nr 112.
Nr 16 trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri, nr. 612 Arendals Bogtrykkeri. 192 s., 120 x 200 mm.

Levnedsskildringer af Plutark. I oversættelse fra Græsk ved V. Ullmann. Første Del.

Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 300 s. 120 x 190 mm.

Reviderede Love for Agders Assuranceforening

Vedtagne i Generalforsamlingen den 14 September 1876.
Arendals Bogtrykkeri.  19 s., 150 x 230 mm.

1877

Redegjørelse for Arendals og Omegns frikirkelige Forening, samt en kort Fremstilling af de Grunde, der har ledet til Dannelsen af et af Staten uavhængigt evang.-luthersk Kirkesamfund.

I Kommission hos Eylert Omholt. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 52 s. 125 x 200 mm.
Navn på omsl.: J. Hansen. (Kaastrup 1448)

Lars Goderstad: Hvad er Sandhed?

Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 120 x 200 mm.
Inkl. subskripsjonsinnbydelse til tillegget Søndagskoletidende til Goderstads tidsskrift Zions Vogter.

Lars Goderstad: Johannes's Daab, Jesu Daab og vor Daab. Prædiken, holdt i Arendals Bedehus 2den Paaskedag 1877.

Arendals Bogtrykkeri. 22 s. 130 x 200 mm.

R. Graver og P. Wroldsen: Samstemmige Vidnesbyrd om Sandheden eller kristelige Lærestykker, forfattede av de mest udmærlede Lærere i Kirken fra den ældre og nyere Tid, saasom Augustin, Luther, J. Kent, Spener, Scriver, H. Müller, Grande, Pontoppidan, Besser, Rosenius m.fl.

Samlede og forlagte af R. Graver og P. Wroldsen, Lærere.
Risør. I kommission hos A.G.Olsen. Agderpostens Bogtrykkeri i Arendal. 610 s + tillegg.110 x 160 mm.

Plan for Arendals Sømandsforenings Skipperskole.

Datert 13 October 1877. 4 s. 110 x 170 mm.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1877. Skoleefterretninger af Rektor.

Arendals Bogtrykkeri.  37 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Levnedsskildringer af Plutark. I oversættelse fra Græsk ved V. Ullmann. Anden Del.

Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri. 192 s. 120 x 190 mm.

Tredie Del utg. 1890 på Karl Schønbergs forlag i København og trykket i Bianco Lunos Kgl. Hof Bogtrykkeri (F. Dreyer). 494 s.
Tredje Del utgitt med understøttelse fra ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet udgivet for selskabet for historiske kildeskrifters overførelse på modersmålet ved H.H. Lefolii.

1878

Jacob Adler Petterssøn Larssøn og Jacob Chr. Jacobssøn Larssøn: Optegnelser, vedkommende familien Larssøn.

Efter ældre optegnelser, brevskaber, meddelelser og sagn, samt uddrag af tilstedeværende documenter.
Arendals Bogtrykkeri.
Variant 1:  Forlagsbind, 94 s.
Variant 2:  Samme forlagsbind, 94 s + IX s («Personel-Register») + III s («Rettelser og Trykfeil»).

Denne slektsboken for familien Larssøn fra Merdø ble i sin tid trukket tilbake av forfatterne.

 Arthur Thuesen: Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge, Oslo 1960, skriver som følger (s.168).:

Boken var færdigtrykt i slutten av året 1877 og utkom ved nyttårstid 1878. De allerfleste eksemplarer ble tilbakekalt av Jacob Christian Jacobssøn Larssøn, kun ytterst få unngikk denne skjebne. Vesentlige misforståelser hadde bragt forfatterne til å begå feil av betydelig omfang og antall. Som eksempel kan anføres at alt om familien Herlofsens forbindelse er feilaktig, idet denne slekt aldeles ikke har noen tilknytning til den i boken omhandlede familie. Jfr. S.H.Finne-Grønn: Arendals geistlighet, dens genealogi og personalhistorie, Christiania 1897 (–1898), hvori mange av de værste galskaper er beriktiget. Et eksemplar finnes i Universitetsbiblioteket i Oslo. Henvisning: J.B. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880, b. 3. Kristiania 1892, s. 454.

Lille Ingas salige Afsked fra Verden.

U. forfatter. Forlagt og tilkjøbs hos Bogbinder Hanssen. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri 1878.
22 s. 70 x 100 mm.
Eiernavn på omslag: Karen Thorsen.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1878.

1. Katalog over Skolens Bogsamling.
2. Skoleefterretninger af Rektor.
Arendals Bogtrykkeri 55 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

H.J.Sørensen: Højskolen. Nitten Breve.

Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 70 s. 110 x 170 mm.
Navnetrekk på fors.: Arnt Juel Haslund.

O. Pedersen: Naaman I. Den Spedalske.

Trykt i Agderpostens Bogtrykkeri. 16 s. 130 x 200 mm.

Love for Nedenæs Skibsassuranseforening i Tvedestrand

Arendals Bogtrykkeri.  25 s. 120 x 150 mm.

1879

Lars Goderstad: Til alle sande evangelisk-lutherske Kristne i Norge i Norge. En Redegjørelse for, hvorledes Gud har beredt, kaldet og beskikket mig til Indremissionær.

Agderpostens Bogtrykkeri. 66 s. 110 x 170 mm. (Kaastrup 1717).

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1879.

Arendals Bogtrykkeri. 42 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1880

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1880. Skoleefterretninger

Arendals Bogtrykkeri. 31 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Indstilling fra den af Amtsformandskabet i 1880 nedsatte Komite til at udarbeide en Veiplan for Amtet.

Arendals Bogtrykkeri. XXIII s. 130 x 210 mm.

1881

Paul Wettergreen: Oppbyggelige Foredrag over Johannes's Aapenbaring.

Chr. Christensens Forlag. 2det Hefte ss 81-180. 120 x 190 mm.

Jernbanemødet i Arendal den 16de December 1881. Separataftryk af "Den vestlandske Tidendes" Referat.

Arendals Bogtrykkeri. 28 s. 170 x 230 mm.

Love for Arendals Sømandsforening.

Arendals Boktrykkeri. 8 s. 130 x 190 mm. (Kaastrup 1809).

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1881. Skoleefterretninger

Arendals Bogtrykkeri. 31 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Arendals Dampskibsselskab AS Generalforsamling 28de Juni 1881

Arendals Bogtrykkeri. 4 s . 220 x 280 mm.

1882

Senex (.N.M.Aalholm): Lodsenkens Søn. En Fortælling.

J.S. Fabricius. 64 s. 120 x 190 mm.
Navnetrekk «Marie Brager Juleaften 1882».

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals Offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1882. Skoleefterretninger.

Arendals Bogtrykkeri. 48 s + 3 pl. 115 x 190 mm.

Paul Wettergreen: Oppbyggelige Foredrag over Johannes's Aapenbaring.

Chr. Christensens Forlag. 4de Hefte ss 241-320. 120 x 190 mm.

Katalog over Arendals skoles offentlige musæums mineralsamling.

Arendal, trykkeri ikke oppg. 24 s, 120 x 190 mm.

1883

Th. Omholt: Studier over Pengevæsenet. No 1: Aarsagen og dens Følger.

Ved T. Adams. Frit oversat fra Engelsk ved Th. Omholt.
Paa Forfatterens Forlag. Trykt av Chr. H. Knudsen, Christiania.
57 s. 150 x 230 mm.

Paul Wettergreen: Opbyggelige foredrag over Johannes' Aabenbaring.

Chr. Christensens Forlag, Arendal. Trykt i G. Andersens Bogtrykkeri, Horten. 604 s.
110 x 180 mm.

Katalog over Arendals Skoles offentlige Musæums Bogsamling.

Arendals Bogtrykkeri. 200 s, 130 x 220 mm. (Kaastrup 1353).

Katalog over Arendals skoles offentlige musæums oldsagsamling.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s, 120 x 190 mm.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1883. Skoleefterretninger

Arendals Bogtrykkeri 40 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

1884

Annie Lucas: Nina. En fortælling fra Paris' sidste Beleiring.

Fra Engelsk ved Kaja Ebbell.
J.S. Fabricius’s Forlag. 254 s. 120 x 220 mm.

Senex (N.M. Aalholm): Fra Hverdagslivet. Fire Fortællinger.

O.C.D. Gjeruldsens Forlag. 244 s. 110x 175 mm.

En Kristus og fire Evangelier. Betragtning og Veiledning af Dr. G.B. Johnson, oversat fra Engelsk af Frk.

Paa Oversætterens Forlag. I Kommission hos J.S. Fabricius. Tr. Urtegadens Bog- og Nodetrykkeri ved L.S. Jensen, Kristiania. 112 s. 120 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1884. 1ste Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s, 130 x 220 mm.

1885

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals Offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1885. Skoleefterretninger.

Arendals Bogtrykkeri. 45 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1885. 2den Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 42 s, 130 x 220 mm.

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger 1885.

Arendals Bogtrykkeri. 190 + 44 + LXXV s., 140 x 210 mm.

1886

U. forf.: Vidnesbyrd om Helbredelser ved Troen. Efter det Svenske.

Gjeruldsens Bogtrykkeri. 44 s. 110 x 160 mm.

(Richard Arnold): Lidt om Industrien i Arendal og Omegn.

Separataftryk af Artikler i «Den vestlandske Tidende» April-Juni 1886. 14 s. 220 x 280 mm.

Indbydelsesskrift til Afgangs- og Aarsexamen ved Arendals Offentlige Skole for den høiere Almendannelse 1886. Skoleefterretninger.

Arendals Bogtrykkeri. 48 s + 1 tab. 115 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1886. 3die Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 18 s, 130 x 220 mm.

1887

Totalisten. Organ for Totalafhold i Særdeleshed og Ædruelighed i Almindelighed.

No.1 – 26de Mai 1887. Udgivet og redigeret af Lærer A. Askeland. Trykt i Arendals Bogtrykkeri. 4 s. 170 x 250 mm.

Proveniens:  Jens Vevstads bibliotek.

Jens Vevstad skriver i et brev til Universitetsbiblioteket datert 30. desember 1943 følgende:

«Det er jo så at Universitetsbiblioteket gjerne vil få opplysninger om hittil ukjente tidsskrifter o.l.  Jeg fikk nylig tak i et nr. av et blad som ikke er nevnt i «Norske Tidsskrifter»1):

«Totalisten. Organ for Totalafhold i Særdeleshed og Ædruelighed i Almindelighed.Udgivet og redigeret af Lærer A. Askeland.» Bladet ble trykt i Arendals Bogtrykkeri.  Det er nr. for 26. mai 1887 jeg her, – det er på 4 sider i kvartformat.  Jeg har ikke set mer enn dette ene nr. av bladet, som var helt ukjent for meg – og vistnok også for andre samlere av Arendalstrykk.  Det er ikke noe ved innholdet, men bladet bør vel likevel registreres».

1) Norske Tidsskrifter.  Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Universitetsbiblioteket, Oslo 1940.

Håndborg for norske turnere. Oversat efter L. Puritz: "Merkbüchlein für Vorturner" ved Oskar Arnesen.

M. 276 tegninger i træsnit. Oversætterens forlag. Agderpostens bogtrykkeri. 291 s. 90 x 120 mm.

Spidskuglen. Humoristisk, satirisk Ugeblad, i alle brugelige Koulører, for Arendal og Omegn.

No. 2, 1887. Arendals Avis’ Bogtrykkeri. 4 s, 150 x 230 mm.
Proveniens: Jens Vevstads bibliotek.

Kanskje den mest interessant av bladutgivelsene i Arendal i perioden. Spidskuglen, Spiskula eller Spidskula – alle tre titler ble brukt – utkom i Arendal fra 1887 til 1890. Utgiver var Thomas Heimdal. Tidsskriftet var et resultat av krakket i 1886 og nedgangstiden som fulgte, med dannelsen av Det norske arbeiderparti i Arendal som en av følgene. Heimdal, som selv var typograf, var en sentral person i disse begivenhetene, og bladet var en ramsalt og bitende kommentator til store og små hendelser og personer i byen. Bladet ble først trykket i Arendal Avis Bogtrykkeri, så et par nummer i Olsens Bogtrykkeri i Grimstad, deretter noen i Grimstad Postens Bogtrykkeri. Da Samholdsbevegelsen fikk sitt eget trykkeri til Samholds Avis ettersommeren 1887, ble Spidskuglen trykket der, til trykkeriet gikk konkurs høsten 1888. Bladet ble deretter trykket i Christianssand Tilskuers Trykkeri, og fra og med 9. februar 1889 i Heimdals eget trykkeri. Bladet har da skiftet navn til Spidskula og har adresse Heimdals Boktrykkeri, Svinodden pr. Arendal. For nærmere opplysninger om Spidskuglen, se Harald Flodda: Spidskula, Arendal Historielags Årsskrift 2009, ss. 101–126.

Nordisk Frimærkeblad, 2den Aarg.No. 13 - 18

Forlægger: G.O.Ulleberg, Arendal. Trykt i J. Svendsens Bogtrykkeri.
8 s pr nummer. 160 x 250 mm.

1888

Andreas Jensen: Keiser Wilhelm, en kortfattet Livsskildring.

Bilag til Nedenes Amts Landbotidende. Særaftryk af Den Vestlandske Tidende.
Arendals Bogtrykkeris Forlag. 60 s. 100 x 150 mm.

R. Arnold: Arendals nye Kirke. En beretning om dens Tilblivelse og Bygning.

Udarbeidet av R.A. Stadsingeniør og Sekretær i Kirkens Bygningskomite.
Arendals Bogtrykkeris Forlag. 84 s. 200 x 280 mm. Stempel Johannes Norløff. (Kaastrup 1680).

Plan for Nedenæs Sparebank.

Agderpostens Bogtrykkeri u.å., men med flere påskrifter fra bankens forstanderskap,
Finans- og tolddepartementet osv. datert 1888. 12 s. 100 x 150 mm.

Nedenæs Amtsformandskabsforhandlinger for Aaret 1886.

242 + LXXXIII + 5 s. Arendals Bogtrykkeri. 478 s. 140 x 220 mm

1889

Norske Turnnotitser.

Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af Arendals Turnforenings Bestyrelse. 1ste Aargang.
Arendals Turnforenings Forlag. Agderpostens Bogtrykkeri. 140 x 220 mm.
Navnetrekk på tittelblad: Chr. Huseby. Påtegning 1. nummer: «Bladet anbefales støttet med Deres Abonnement.«

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1888-89.

Arendals Bogtrykkeri. 32 s. 115 x 190 mm.

Indberetning om Risørs Middelskole i Skoleaaret 1888–1889 af A. Holmsen Bestyrer.

Arendals Bogtrykkeri. 26 s. 115 x 190 mm.

1890

C.H.L. (Christian Havnes Lund): Pastor Paul Petter Wettergeens Liv og Virksomhed.

Med Anførsel av hans Schrifter (hovedsaglig gjengivet med hans egne Ord).
Chr. Christensens Forlag. Samfundsvennens Bogtrykkeri. 210 s. 110 x 170 mm.

A. Gundersen: Prædiken paa 4de Søndag efter Trefoldighed holdt i Arendals Kirke ved det norske Missionselskabs Kredsforsamling 29. Juni 1890.

Agderpostens Bogtrykkeri. 15 s. 125 x 200 mm.

Norske Turnnotitser.

Samlede og Udgivne for de norske Turnforeninger. Redigerede og udgivne af Arendals Turnforenings Bestyrelse. 2. Aargang.
Arendals Turnforenings Forlag. Agderpostens Bogtrykkeri. 140 x 220 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1889-90.

Arendals Bogtrykkeri. 30 s. 115 x 190 mm.

Indberetning til den kgl. norske regjerings kirke- og undervisningsdepartement om Tvedestrands kommunale middelskole for skoleåret 1889.

Indeholder også i korthed stedets og skolens historie samt nogle korte bemærkninger om kombinationen af middelskolen og folkeskolen og om fællesundervisningen af gutter og piger.
Arendals Bogtrykkeri. 130 x 195 mm. 46 s.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1890. 4de Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 22 s, 130 x 220 mm.

1891

Frithjof Foss: Historiske Noveller I: Svogrene. 1. og 2. hefte

Arendals Bogtrykkeri. 48 + 48 s. 140 x 220 mm.
Omslaget til hefte 1 angir utgivelsen som «Supplement til Arendals Byes Historie», som utkom i hefter i årene 1889-1893. Dette fremgår ikke av tittelbladet, og utgivelsen er vanligvis ikke regnet som en del av 1893-utgivelsen. Historisk roman fra Arendal og familien Dedekam.
Hefte 2 med signatur A. Gjessing.

Den Houenske Margarete Stiftelse. Gave til Arendals By af Anton Christian Houen. Statuter for Margarete Stiftelsen Arendals Hjem for Fattige.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 150 x 220 mm. (Kaastrup 1288)

H. Christophersen: Kristenhedens brændende Spørgsmaal eller Barnedaaben seet i Lyset af Guds Ord.

Agderpostens Bogtrykkeri. 23 s. 140 x 220 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1890-91.

Arendals Bogtrykkeri. 32 s. 115 x 190 mm.

Vestlandsbanen. Arbeidsutvalgets Forestilling til Fælleskomiteen

Fremlagt og vedtaget i Møde af Fælleskomiteen i Arendal, 4de Decbr. 1891.

U. trykkested.  4 s. 2210 x 340 mm.

1892

Bo Sørenssen: Française og Lanciėrs. Anvisning til at udføre disse i Selskabslivet meget yndede Dandse.

2det Oplag. Forfatterens Forlag. Arendals Bogtrykkeri. 13 s. 120 x 180 mm.

(Thorvald Christensen): Arendal Kommunes Portrætsamling. Oplysninger meddelte af Ordføreren.

Arendals Bogtrykkeri. 64 s. 140 x 220 mm.

Skoleplan for folkeskolerne i Barbo herred, vedtaget af Barbo Skolestyre.

Agderpostens Bogtrykkeri. 23 s. 100 x 170 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1891-92.

Arendals Bogtrykkeri. 34 s. 115 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1892. 5te Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 20 s, 130 x 220 mm.

1893

Frithjof Foss: Arendal Byes Historie udarbeidet ved Bidrag af offentlige Midler efter opbevarede Protokoller, Aktstykker og Optegnelser.

Arendals Bogtrykkeri. 524 + 92 s. 140 x 220 mm. (Kaastrup 1217).
Boken utkom først i 21 løse hefter med 24 sider i hvert hefte i årene frem 1889 til 1893. Her er hefte nr. 11 fra 1890.
Ny utgave ved Arendal Historielag 1998.

Indstilling fra Barbo Formandskab angaaende Udvidelse af Arendals Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 32 s. 150 x 220 mm. (Kaastrup 1276).

Dokumenter vedkommende prosjekteret Udvidelse af Arendals Bys Grændser.

Agderpostens Bogtrykkeri. 52 s. 140 x 230 mm. (Kaastrup 1275).

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1892-93.

Arendals Bogtrykkeri. 34 s. 115 x 190 mm.

Nedenæs Amtsthings Forhandlinger 1893.

Arendals Bogtrykkeri. 302 + 96 s. 140 x 210 mm.

1894

J. Svendsen: Venstres Arbeide for Folkestyre og Selvstændighed. Et politisk Tidsbillede fra 1860-1894. Tilegnet Nedenæs Amts Venstrevælgere.

Særtrykk av Agderposten, Agderpostens Bogtrykkeri. 12 + 14 + 5 s. 170 x 250 mm.
Proveniens: Adr. Vevstads bibliotek 2012.

Indstilling fra den af Arendal Kommunebestyrelse i Møde den 15de Mai og 23de Juni 1893 nedsatte Komite i anledning af det af Barbu Herredstyrelse fremsatte Forslag til Lov om Udvidelse af Arendals Bys Grændser.

U. trykkested eller år. 29 s. 145 x 230 mm. (Kaastrup 1270).

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1893-94.

Arendals Bogtrykkeri. 36 s. 115 x 190 mm.

1895

H. Christophersen: Den Politiske Situation.

Agderpostens Bogtrykkeri. 38 s. 120 x 200 mm.
Forf. er sannsynligvis identisk med den H. Christophersen som på omslagets bakside anbefaler sin «Skrædderforretning og sit store Lager av norske og udenlandske Drestøier, Vaar og Vinterfrakkestoffe» osv. Det reklameres også for Christophersens andre utgivelse: Brændende Spørgsmaal eller Barnedaaben seet i Lyset af Guds Ord, utgitt 1891.

1896

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1895-96.

Arendals Bogtrykkeri. 40 s. 115 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt til 1ste Juli 1896. 6te Tillægskatalog til Arendal Skoles offentlige Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 26 s, 130 x 200 mm.

1897

Skogstjernen. Blad for ungdommen. Redigeret av Henrik Nilssen.

Bind III: 1ste oktober 1897–30te september 1898. Arendals Bogtrykkeri. 188 s. 200 x 280 mm.

Angaaende Udvidelsen af Arendals Bys Grændser. Magistrat og Formandskabs Indstilling af 3die Januar 1896.

U. trykkested. 20 s. 155 x 220 mm.(Kaastrup 1269).

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1896-97.

Arendals Bogtrykkeri. 40 s. 115 x 190 mm.

1898

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1897–98.

Arendals Bogtrykkeri. 40 s. 115 x 190 mm.

Nedenes Amtsthings Forhandlinger i extraordinært Møde den 14de og 15de December 1898 vedrørende Jernbaneanlægget Arendal-Aamli.

Arendals Bogtrykkeri. 12 s. 140 x 220 mm.

1899

Sundhedsforskrifter for Arendal. Approberede ved kongelig Resolution af 4de November 1899.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 145 x 220 mm. Stpl. Overrettsagfører T.B.Ottersland, Arendal.

Nedenes amtsthings forhandlinger for Aaret 1899.

Arendals Bogtrykkeri. 478 s. 140 x 220 mm.

Indstilling fra den af Nedenes amthsthing i 1899 nedsatte komite til udredning af spørgsmaalet om en sammenslutning af amts- og landbrugsskolerne i amtet.

Arendals Bogtrykkeri. 35 s. 120 x 240 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt fra 1ste Juli 1896–1ste Juli 1899. 7de Tillægskatalog til Arendals Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 32 s, 130 x 220 mm.

1900

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1899–1900.

Sammen med: Ordensregler for Arendals off. høiere almenskole.
Arendals Bogtrykkeri. 37 + 16 s. 115 x 190 mm.

Repartitionaplakat over Nedenes amtskommunes udgifter i aaret fra 1ste april 1899 til 31te marts 1900.

Arendals Bogtrykkeri. Upag. ( 4 s). 340 x 200 mm.

1901

Foredrag under Amtsudstillingen i Arendal September 1900.

Udgivne ved Komiteen. Agderpostens Bogtrykkeri. 74 s. 130 x 190 mm.

Arendal kommune: Magistratens Indstilling om Kommune-Budgettet for 1901.

U. trykkeår eller sted. 25 s. 60 x 230 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1900–1901.

Arendals Bogtrykkeri. 36 s. 115 x 190 mm.

1902

(Ingebret Suleng): Katalog over Arendals skoles offentlige musæums samling.

Arendals Bogtrykkeri. 62 s. 120 x 195 mm. (Kaastrup 1768).

Anna Bugge: En Livanskuelse.

Gjeruldsens Boghandels Forlag.Tr. i Agderposten Bogtrykkeri. 53 s. 130 x 210 mm.

Arendal kommune: Magistratens Indstilling om Kommune-Budgettet for 1902.

U. trykkeår eller sted. 34 s. 160 x 230 mm.

Arendal kommune: Magistratens Indstilling om Arendals Menigheds Kirkebudget for Aaret 1902.

Agderpostens Bogtrykkeri. 8 s. 160 x 230 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1901–1902.

Arendals Bogtrykkeri. 39 s. 115 x 190 mm.
Stpl.: Lillehammer off. høiere almennskole.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1902.

Arendals bogtrykkeri. 512 s. 150 x 220 mm.

1903

John Lie: Junker og Bonde. Fortælling fra Syvaarskrigens Tid.

Agderposten’s Føljeton. J. Svendsens Bogtrykkeri. 156 s. 135 x 195 mm.

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1902–1903.

Arendals Bogtrykkeri. 39 s. 115 x 190 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt fra 1ste Juli 1899–1ste Juli 1903. 8de Tillægskatalog til Arendals Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 48 s, 130 x 220 mm.

Fortegnelse over Bibliothekets Tilvæxt fra 1ste Juli 1899–1ste Juli 1903. 8de Tillægskatalog til Arendals Bibliothek.

Arendals Bogtrykkeri. 48 s, 130 x 220 mm.

G.M.Dannevig: Fiskeri og Videnskab III. Udklækningens Resultater.

Arendals Bogtrykkeri. 41s, 150 x 220 mm.

Familien Leth. Uddrag af Personalhistorisk Tidsskrift 5. Bind 1890. Spørgsmaal om Familien Leth af Fru Petersen-Foss besvaret af Rigsarchivar E.A.Thomle

Arendals Bogtrykkeri. 7 s.  140 x 210 mm.

1904

Aarsberetning for Arendals off. skole for den høiere almendannelse for skoleaaret 1903–1904.

Arendals Bogtrykkeri. 46 s. 115 x 190 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger 1904.

Arendals Bogtrykkeri. 704 s. 140 x 210

Af Amtets Skatteligninger for 1904.

A/S «Agdesidens Blads» Bogtrykkeri ved D.M.Jensen.

180 s. 120 x 160 mm.

1905

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1905.

Arendals bogtrykkeri. 704 s. 150 x 220 mm.

(Frantz Stockinger): Arendals Legater. Udgivet efter foranstaltning af Arendals Kommune.

Arendals Bogtrykkeri. 246 s. 140 x 220 mm. Ex Libris Johannes Norløff. (Kaastrup 1735)

Tallak Lindstøl: Nedenes amt 1891–1902. Oversigt over herredernes økonomiske stilling.

Anhang til Nedenes amtsthingsforhandlinger for 1905.
Arendals Bogtrykkeri. 220 s. 150 x 220 mm.
Med dedikasjon fra forf. til «Redaktør Svendsen» – formodentlig den daværende redaktør av Agderposten Jens Svendsen.
Proveniens: Andreas Vevstads bibliotek 2010. (Kaastrup 653).

1906

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1906.

Arendals bogtrykkeri. 512 s. 150 x 220 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger i extraordinært Møde den 6te Juli 1906 om indkjøb af landbrugsskolegaard for amtet.

Arendals bogtrykkeri. 7 s. 150 x 220 mm.

Karakterbog for elev af Arendals offentlige skole.

John S. Olsens Trykkeri. Upag. 120 x 200 mm.

1907

J. Thv. Møller: Praktisk Haandbog i Conditori og Bagning.

Arendals Bogtrykkeri. 64 + I-VIII s. 120 x 180 mm.

Arendals Formandskabs Indstilling af 1st Marts 1907 i anledning Bidrag til Vestlandsbanen.

Arendals Bogtrykkeri. 27 s. 140 x 220 mm.

Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-Aars Jubilæum 17de Mai 1907.

Arendals Bogtrykkeri. 120 s. 140 x 225 mm.
Navnetrekk A. Gundersen. Innlagt: Et Femti-Aars Minde. Af en gammel Turnsanger ved Turnfesten i Arendal 17. Mai 1907.
Arendals Bogtrykkeri. 2 s. 110 x 180 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1907.

Arendals bogtrykkeri. 510 s. 150 x 220 mm.

1908

Skriftprøver nr 2 fra Arendals Bogtrykkeri November 1908. Tillæg.

16 s. 160 x 250 mm.

J. Venstøp: Flødningsforholdene i Fyrisdal. Kort historisk oversigt.

Udarbeidet ved flødningskontoret i Arendal i april 1908 af J. Venstøp, flødningsdirektør.
Arendals bogtrykkeri. 14 s. 140 x 220 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1908.

Arendals bogtrykkeri. 526 s. 150 x 220 mm.

Statuter for Arendals Musæum.

Arendals Bogtrykkeri. 4 s 150 x 220 mm.

Landbruksberetninger vedkommende Nedenes amt for aaret 1908.

Arendals Bogtrykkeri. 35 s 140 x 220 mm.

1909

L.D. Zwilgmeyer: Personlighedslivet i Lys af Skriften. Foredrag om den personlige Udødelighed af L.D.Zwilgmeyer, Sogneprest til Barbu (Holdt i Arendals Kirke 17de Februar 1909).

John S. Olsens Forlag. John S. Olsens Trykkeri. 33 s. 110 x 170 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1909.

Arendals bogtrykkeri. 420 s. 150 x 220 mm.

1910

Frantz Stockinger: Oversigt over Arendals Søforsikringsselskabs Virksomhed 1860–1910.

Arendals Bogtrykkeri. 20 s. 200 x 290 mm. (Kaastrup 1526)

Risør Sparebank 1835–1910.

Arendals Bogtrykkeri. 7 s. 150 x 230 mm. (Kaastrup 3762)

Kredsskrift for Øst-Agder kreds av kristelige foreninger for unge

Ved kredsmøtet i Dybvaag 4de og 5te juli 1915.

John S. Olsens Trykkeri AS. 

32 s  140 x 210 mm.

Hj. Thorkildsen: Om Kvægavlsforeningerne i Nedenes.

Agderpostens Trykkeri. 8 s. 220 x 300 mm.

Nedenes amtstings forhandlinger 1910.

Arendals boktrykkeri . 577 s. 140 x 220 mm.

1911

J.W.O. (Oftedal): Fra det gamle Arendal.

Særtryk av Vestlandske Tidende. 39 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet). (Kaastrup 1488)

Program for Udstillingen i Arendal 1911.

Arendals Bogtrykkeri. 23 s 150 x 230 mm.

Fortegnelse over bibliotekets tilvekst fra 1ste juli 1903–31te december 1910. 9de tillægskatalog til Arendals kommunale bibliothek.

Arendals Boktrykkeri. 33 s, 130 x 220 mm.

Nedenes amtsthings forhandlinger for aaret 1911.

Arendals bogtrykkeri. 534 s. 150 x 220 mm.

Love for Damskibsaktieselskapet "Bjørn"

Vedtagne i generalforsamling den 15 februar 1911.

Arendals boktrykkeri.  4 s. 140 x 230 mm.

1912

Alliancemodernes Sanghefte.

Johs. S. Olsens Trykkeri AS. 40 s. 105 x 150 mm. Navn på omslag: Jørgen Graf.

Gjerulf Fløistad: Beretning om Nedenes Sparebanks virksomhet i 25 aar 1. aug. 1887–1. aug. 1912.

John S. Olsens Trykkeri AS. 36 s. 140 x 220 mm. (Kaastrup 1330)

J.W.O. (J.W. Oftedal): Af Arendals Sjøfarts Historie.

Særaftryk av Vestlandske Tidende. 47 s. 150 x 230 mm.
Proveniens: J.J.P. Aalholm (brev fra Oftedal medbundet) (Kaastrup 1825).

J.W.O. (J.W. Oftedal): Breve fra Kancelliraad Berg til hans Søn.

Særavtryk av «Vestl. Tidende». 34 s. 180 x 260 s.

J.W.O. (J.W. Oftedal): Af Musæets Brevmappe.

Ant. særavtryk av «Vestl. Tidende». 27 s. 180 x 260 s.

1913

Lov for Arendals lærerlag vedtat i møte 25-2-1913.

Agderpostens Bogtrykkeri. 4 s. 150 x 230 mm.

J.W.O. (J.W. Oftedal): Af Arendals Sjøfarts Historie.

Særavtryk av «Vestl. Tidende». 47 s. 180 x 260 s.

Dampskibsaktieselskapet "Bjørn" - Aarsberetning og regnskap for 3die driftsaar 1913.

Arendals Bogtrykkeri.  14 s.  190 x 230 mm.

1914

Reisehaandbog for Arendal og Opland.

Udgivet af Arendal og Oplands Turistforening.
John S. Olsens Trykkeri A/S. 55 s. 125 x 200 mm.

Fr. Stockinger: Sparebanken i Arendal 1889-1914.

John S. Olsens Trykkeri A/S. 62 s. 180 x 260 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1329)

Kommunal kalender for Arendal. Utarbeidet ved magistraten.

Arendals Bogtrykkeri. 50 s. 140 x 230 mm. (Kaastrup 1697).

Beretning om Fløtningen i Arendals Vassdrag i Året 1913.

Arendals Bogtrykkeri. 38 s + tabeller. 210 x 300 mm.

Love for Arendals Dampskibsselskab. Vedtaget i Generalforsamling den 30te April 1914.

Arendals Bogtrykkeri. 7 s. 140 x 220 mm.

1915

Vindusposten Nr. 1 – Torsdag 15. april 1915, 1. aargang.

Arendal Bogtrykkeri, 4 s. 210 x 580 mm.
Proveniens: Jens Vevstads bibliotek.
Satirisk blad – eneste nummer utkommet?

Jacob Edler Larssøn: Familien Larssens stamtavle.

Arendals Bogtrykkeri. Foldet stamtavle 1 s, 250 x 400 mm.

Kurt Støren (Gunnerius Falck): Smaa Skriverier.

John S. Olsens Trykkeri AS. 452 s. 150 x 260 mm.

Projekt til vandverksanlæg i Arendal. Beskrivelse og omkostningsoverslag.

Utarbeidet av stadsingeniør Per Larssen. Arendals Boktrykkeri. 88 s. 145 x 220 mm. (Kaastrup 1704).

Indstilling nr 2. i Sykehussaken.

«Agderposten»s Boktrykkeri. 48 s. 140 x 220 s.

Fortegnelse over bibliotekets tilvekst fra 1ste januar 1911–31te juli 1915. 10de tillægskatalog til Arendals kommunale bibliothek.

Arendals Boktrykkeri. 36 s, 130 x 220 mm.

Beretning om Arendals Folkeskoler for Femaaret 1911–1915.

Arendals Bogtrykkeri. 22 s., 160 x 240 mm.

1916

Indstilling Nr. 2 fra Elektricitetskomiteen: Plan med omkostningsoverslag for fuld utbygning av Evenstad.

Av stadsingeniør Per Larssen.
Agderpostens Boktrykkeri. 146 s. 140 x 220 mm.
Navnetr. Andreas Vevstad. (Kaastrup 1705).

1917

Til Arendals magistrat og Formandskab – Utredning av spørsmaalet om kommunalt folkekjøkken

U.trykkeår og sted, datert Arendals Magistrat 31. oktober 1917. 18 s. 140 x 220 mm.

1918

Arendal Handelsstands Forening 1868–1918. Et tilbakeblik i anledning foreningens 50-aarige bestaaen 16de Juni 1868 – 16de Juni 1918.

Foreningens Forlag. Agderpostens Boktrykkeri. 46 s. 150 x 210 mm. Ex Libris A. Stokkelien.

Lauritz Haugen: 1868–1918. 50-aars beretning for Arendals Indremission.

John S. Olsens Trykkeri. 56 s. 150 x 210 mm.

Arendals Telefonselskaps Generalforsamling 25. mars 1918.

Arendals Bogtrykkeri.  8 s. 210 x 310 mm.

1919

H.A. Sunne: Livserindringer

Særtrykk av Vestlandske Tidende, A.S. Arendals Bogtrykkeri. 131 s. 155 x 225 mm.
Blyantnotat: Trykt i 100 + 14 ekspl.

J.W.O. (J.W. Oftedal): Fem Breve fra Anders Dedekam.

Arendals Bogtrykkeri. 15 s. 130 x 230 s.

Aust Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1919.

Arendals Bogtrykkeri.  431 + 59 s + Bilag trykt i Agderpostens Bogtrykkeri 85 s. 140 x 220 s.

Almanak 1919

Almanak for 1919 Den Søndenfjeldske utgave.  Utg. av Almanakforlaget, Kristiania.

Lokalt omslag med annonser for forretninger i Arendal, sannsynligvis produsert av O.C.D. Gjeruldsen,som er en av annonsørene.

100 x 150 mm.

Andre utgivelser: Sønner av Norge

Redaktøren og boksamleren Jens Vevstad skriver i et utrykt notat til førstebibliotekar W.P.Sommerfeldt ved Universitetsbiblioteket datert «sommeren 1919» og oversendt ved brev av 30. desember 1943 bl.a. følgende:

«Sønner av Norge.  Tidsskrift til hævdelse af ungdomsidealer. Redaktør: Gårdbruker B.T.Helgaar, Arendal.  Bladet skulle komme en gang ukentlig.  Jeg har bare nr. 1, 21. mars 1919. – Dette blad ble trykt i Arendals Boktrykkeri, men B.T.Helgaar fikk så tak i noen gamle typer og laget seg et lite privat trykkeri i sitt hjem på Songe i Arendal.  Der trykte han i april 1919 «Spaadommen om Messias» nr. 1, og så kom «Socialisten Messias.  Ukeskrift a 12 öre».  Jeg har nr. 3, trky i mai 1919.  Disse blade er nok rariteter, men ellers ikke av særlig interesse.  B.T.Helgaar eller Birger Thorsen som var hans vanlige navn, ble straks etter erklært sinnsyk, og dermed sluttet hans virksomhet som bladutgiver.»

Det har så langt ikke lyktes meg (TBL) å finne noe eksemplar av disse tidsskriftene.

Andre utgivelser: Edderkoppen

Redaktøren og boksamleren Jens Vevstad skriver i et utrykt notat til førstebibliotekar W.P.Sommerfeldt ved Universitetsbiblioteket datert «sommeren 1919» og oversendt ved brev av 30. desember 1943 bl.a. følgende:

«Edderkoppen.  Vittighetsblad for Ærendal og Bærbu.  Jeg har bare nr. 1 for 9. juli 1919.  Det var tanken at bladet skulle fortsette – der ble lovet premie for de beste bidrag – men jeg tror ikke der kom mer enn dette ene nr.  Og det kunne saktens være nok.»

Det har så langt ikke lyktes meg (TBL) å finne noe eksemplar av dette tidsskriftet.

Andre utgivelser: Søndags Magasin

Redaktøren og boksamleren Jens Vevstad skriver i et utrykt notat til førstebibliotekar W.P.Sommerfeldt ved Universitetsbiblioteket datert «sommeren 1919» og oversendt ved brev av 30. desember 1943 bl.a. følgende:

«Søndags Magasin» (nevnt i N.T.1) s.84) fulgte også med Agderposten som tillegg, og visstnok med en rekke andre aviser».

1) Norske Tidsskrifter.  Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Universitetsbiblioteket, Oslo 1940.

Det har så langt ikke lyktes meg (TBL) å finne noe eksemplar av dette magasinet.

1920

Katalog over Stats-fylkesdyrskuet for Aust-Agder i Gjerstad lørdag den 11te september 1920.

Agderpostens boktrykkeri. 26 s. 130 x 190 mm.

Landbruksberetninger vedkommende Aust Agder fylke for 1919-1920

John. S. Olsens Trykkeri.  58 s.  140 x 210 mm.

Beretning om Arendals Folkeskoler for Femåret 1916–1920. Utarbeidet av Skoleinspektøren.

John S. Olsens Trykkeri. 22 s., 160 x 240 mm.

Aust Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1920.

John S. Olsens Trykkeri. 588., 140 x 220 mm.

1921

Finkammen. Mai Maaned 1921. Ansvarli' redagtør Lars Nils Petter Olsen.

AS Agderpostens Bogtrykkeri. 4 s, 280 x 340 mm.
Påskrift: Gave til Olav Myre fra Jens Vevstad, Gjerstad i Aust-Agder 2/8 1943. Det kom vistnok bare dette ene nummer som var et mislykket forsøk på å lage et vittighetsblad for Arendal.
Proveniens. Olav Myre, Hroar Deges bibliotek 2008.

Oddmund Ljone: Slaraffenland. En liten tale (holdt i Arendals Totalavholdsforening).

John. S. Olsens Trykkeri. 21 s.125 x 185 mm.
På omslag: Agderpostens redaktør til velvillig anmeldelse. Ærbødigst forf.

Sven Aarrestad: Festskrift i anledning Arendals totalavholdsforenings 50-aars jubilæum.

Arendals Totalavholdsforenings Forlag, John. S. Olsens Trykkeri. 86 s, 160 x 230 mm.

J.W.O. (Oftedal): Dochedals Dagbog for 1802–1803.

70 s. 160 x 240 mm.

Lovar for Aust Agder vinstresamlag.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 4 s. 130 x 200 mm.

1922

John Aas: Gjerestads Præstegjeld og Præster. Til læsning for Almuen.

Udarbeidet af John Aas, Sognepræst i Gjerestad og Provst i Østre Nedenæs, og efter hans Død fuldendt og udgivet af A. Faye. Uforandret Optryk af Originaludgaven af 1869.
A.S. Agderpostens Boktrykkeri, 243 s. 140 x 210 mm.
Innskrift: Hr. Vilhelm Krag ærbødigst fra Agderposten.
1. utg. J.G. Fryxells Forlag, Risør. 1869. 3. utg. Gjerstad historielag , 1999.

Bidrag til Aust Agder Historie I: Vegaarsheien i ældre Tid ved Tallak Lindstøl.

Utg. av Aust Agder Historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 52 s. 120 x 155 mm. (Kaastrup 4774).
Ble også utg. i 1921 som særtrykk av Agderposten.

Vedtægter for Agder Forretningsbank A/S, Arendal.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 10 s. 130 x 200 mm.

Bidrag til Aust Agder Historie II

Utg. av Aust Agder Historielag.
A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 41 s. 120 x 155 mm.

Arendals Kreds av Indremissionsforeninger: Sangbok

John S. Olsens Trykkeri.  120 + VII s. 100 x 140 mm.

Arendals kommunale Bibliotek. Handelsliteratur November 1922.

Arendals Bogtrykkeri. 16 s, 120 x 190 mm.

Landbruksberetninger vedkommende Aust-Agder fylke.

Aust-Agder landbruksselskap for 1921

Holt Landbruksskole for 1919-1920

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 67 s. 140 x 220 mm

1923

Songar til Ullmanns-stemna i Austre Moland 15de og 16de septbr. 1923.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 8 s. 120 x 210 mm.
Navnetr. R. Berge

Axel Chr. R. Smith: Personalia vedrørende mere kjendte Arendalsfolk døde i aarene 1874–1914.

Arendals Bogtrykkeri. 32 + IV s.140 x 230 mm. (Kaastrup 1361).

Arendals Bystyres Forhandlinger 1922.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 67 + IV s. 140 x 220 mm «300 st».

1924

J.W.Oftedal: Arendals Sjømandsforening gjennem 75 aar 1849–1924.

John S. Olsens Trykkeri.74 s. 175 x 270 mm. (Kaastrup 1811).

Bidrag til Aust Agder Historie III

Utg. av Aust Agder Historielag.
A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 68 s. 120 x 155 mm.

Arendals bys matrikul tillikemed oplysninger om eiendommenes skattetakster og bygningernes brandforsikringssummer i aaret 1924.

Utarbeidet av magistraten.
P.M.Danielsens forlag. 81 s. 170 x 210 mm.

Aust-Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1924.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri, Arendal. 523 s. 140 x 210 mm.

Landbruksberetninger vedkommende Aust-Agder fylke for 1923–1924.

John S. Olsens Trykkeri.192 s. 150 x 220 mm.

1925

I(var) Hirschholm Bentzen: Anne og Alet. En Kriminalhistorie fra Øiestad.

2. utg. John S. Olsens Trykkeri, Arendal 1925. (1. utg. B.D. Sørenssens Forlag, Arendal 1874).
90 s. 110 x 140 mm.
Eiernavn på omslag: R. Berge 1948.

R. Arnold: Et lidet Tillæg til Arendals Historie 1873–1924.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 16 s. 160 x 240 mm.
Navnetrekk Ivar Weierholt 13. november 1928. (Kaastrup 1196)

Klemmet Hammen: Under bleke stjerner. Små vers.

Eget forlag. Tr. i Aust-Agder Bok & Akcidenstrykkeri. 31 s. 130 x 180 mm.
På omsl.: Til anmeldelse. Dedikasjon: Til herr Anders Christensen fra forfatteren.

A. Katerås: Aamli. Litt um heradstyre og heradshus.

Agderpostens Boktrykkeri. 24 s. 145 x 225 s.

Beretning om Arendals Folkeskoler for Femåret 1921–1925. Utarbeidet av Skoleinspektøren.

John S. Olsens Trykkeri. 22 s., 160 x 240 mm.

Utskrift av Skatteligningen for Arendal 1925.

Arendals Bogtrykkeri. 98 s. 165 x 250 mm. (Kaastrup 1736).

Skuleplan for Gjøvdal herad.

A/S Agderpostens Boktrykkeri. 23 s. 145 x 220 mm.

Arendals Bystyres Forhandlinger 1924.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 35 + III s. 140 x 220 mm «300 st»

Borgermesterens opgave over saker hvor ingeniør Langsæters forhold har fremkaldt klage eller kritik

Utarbeidet efter formandskapets anmodning i møter 24. og 31. august 1925.
A.S, Arendals Bogtrykkeri. 24 s 140 x 220 mm.

Ingeniør Langsæters besvarelse av borgermesterens utredning datert 3/10 1925.

A.S. Arendals Bogtrykkeri. 59 s. 140 x 220 mm.
Påskrift: «Hr. Boktr. 300 st».

Aust Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1925.

John S. Olsens Trykkeri. 422 s.150 x 220 mm.

Automobilruten Arendal-Sætersdalen via Evje-Byglandsfjord. Reisehaandbok sommeren 1925

John S. Olsens Trykkeri. 32 s + 1 kart.120 x 210 mm.

1926

J.W.O. (Oftedal): Erik Munk til Barbo.

Særtryk av «Vestlandske Tidende». A/S Arendals Bogtrykkeri. 57 s. 150 x 240 mm.
Påskrift på tittelblad: Trykt i 50 eksemplarer. (Kaastrup 1374a).

S. Oftedal: Andreas Faye. Sogneprest til Holt 1833-1861.

Agderpostens Boktrykkeri. 8 s. 150 x 230 mm (Kaastrup 4137)

Bidrag til Aust Agder historie IV: Lars Hess Bing: Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie i Christianssands Stift.

Af Stedets Sorenskriver Lars Hess Bing 1809.
Utg. av Aust Agder historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 35 s. 145 mm x 230 mm. (Kaastrup 10).
Først trykt i Topographisk-Statistiske Samlinger. Udg. af Det Kgl. Selskab for Norges Vel, Christiania 1812, Del 1, Bd. 2 ss 197-248.

Bidrag til Aust Agder historie V: Johan Agerholt: Nedenes len i det 17de hundreaaret.

Utg. av Aust Agder historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri.
30 s. + foldetabeller. 145 mm x 230 mm. (Kaastrup 1)

J.J.P. Aalholm ved O.A. Aalholm: Beretninger vedrørende Tolder Niels Aalholms barn m.v.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 91 s. 150 x 220 mm.
Ded. fra O.A. Aalholm til Birger Dannevig.
Proveniens: Birger Dannevigs bibliotek 2010.

Aust-Agder Ungdomslag gjenom 30 Aar – 1896–1926.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 96 s. 150 x 230 mm.

Klemmet Hammen: Brest

Spelstykke.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri, 16 s. 12 x 18 cm

Skuleplan for folkeskulane i Aamli herad.

Utgjeve av Aamli skulestyre. A.S.Agderpostens Boktrykkeri. 11 s. 145 x 225 mm.

Arendal Folkeskole. Femårsmelding 1921–25.

Ved skoleinspektør Olaf Øyen. John S. Olsens Trykkeri A.S. 23 s. 155 x 240 mm.

Automobilrutene Arendal–Sætersdalen og Kristiansand og Kristiansand–Vegusdal.

Reisehaanbok (sic!) Sommeren 1926. Utgit av N. Belland, Arendal. Anbefales de ærende Turister og Forretningsreisende.
John S. Olsens Trykkeri. 30 s + kart. 130 x 210 mm.

Til Arendals Formandskap. Borgermesterens endelige forslag til budget for bykassen for 1926–27.

U. trykkeår og sted. Datert Arendals borgermesterkontor 25. mai 1926. 4 s, 140 x 22 mm. «30 st.»

Arendals Bystyres Forhandlinger 1925.

A/S Agderpostens Bogtrykkeri. 53 + III s. 140 x 220 mm «200 st»

Budget for Arendals By 1926–27.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri. 43 + 41s. 140 x 220 mm. «26 st.».

Aamli Folkeboksamling: Katalog yver bøker 1926.

Aust-Agder Bok- & Akcidenstrykkeri. 44 s. 130 x 210 mm.

Vedtekter for Agder Forretningsbank A/S.

A.S.Arendals Bogtrykkeri. 10 s. 130 x 200 mm.

1927

Eilif Holmesland: Den nye rettergangsordning. Foredrag holdt i Arendals Handelsstands Forening.

AS Agderpostens Boktrykkeri. 20 s. 150 x 220 mm.

Aarsberetning for Arendals Vin og Ølsamlag AS 1926.

A.S. Arendals Bogtrykkeri. 14 s. 145 x 220 mm

Aust Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1927.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 344 s.150 x 220 mm.

Aust-Agder Ekstraordinære Fylkestings Forhandlinger December 1927.

A.S. Arendals Bogtrykkeri. 77 s. 140 x 210 mm.

Dagny Hansen: Om lindyrkningen og dens fremtidsbetingelser i Norge.

«Utgit første gang i 1915». A/S Agderpostens Boktrykkeri. 12 s. 140 x 220 mm.

Budget for Arendals By 1927–1928

John S. Olsens Trykkeri. 45 + 39 s. 140 x 220 mm.
Ett eks merket «12/2 27 25 st.», ett eks merket «14/6 27 100 st».

Aust Agder Kraftverk. Aarsberetning og Regnskap for 5te Driftsaar 1/7 1926–30/6 1927.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 35 s. 150 x 220 mm.

1928

J.O. Langsæter: Stadsingeniørsaken og valget.

Agderpostens Boktrykkeri. 8 s. 140 x 210 mm.

I denne pamfletten oppfordrer tidligere stadsingeniør i Arendal J.O. Langsæter velgerne til å stemme mot de kandidater ved bystyrevalget som hadde gått inn for hans avskjedigelse som stadsingeniør. Avskjedigelsen skulle bl.a. vært begrunnet med feilaktige påstander om at dersom man hadde fulgt Langsæters beregninger ville tårnet i Trefoldighetskirken rast ned, og den arbeidsledige og vanærede Langsæter søkte oppreisning for disse påstandene.

Alb. Petersen: Arendalstelefonen.

U. trykkested. 8 s. 145 x 220 mm. (Kaastrup 1860)

1929

Fra Louise Thorsdahls kurser i dekorering, pyntning, borddekning, kaker og anretninger.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 18 s. 140 x 220 mm.
Bl.a. med annonser for Frk. Thorsdahls patentbeskyttede Kransekakeform og Frk. Thorsdahls Bakepulver.

Aarsberetning for Arendals Samlag AS 1928.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 14 s. 145 x 220 mm.

Tovdalen Tømmermåling. Instruks for målerne.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 10 s. 120 x 180 mm.

Katalog over den 29de Statsutstilling for storfe og svin i Aust-Agder i Evje den 2. oktober 1929.

AS Agderpostens Boktrykkeri. 39 s. 140 x 230 mm.

Gjerstad Fællesflødningsforening 1889–1929.

Beretning med en historisk oversikt utgitt av Fællesflødningsforeningen ved 40 års jubileet.
A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 35 s. 145 x 225 mm.

1930

A. Barexstein: Kampen mellem kapital og arbeide. Et tegn på de siste dage.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 24 s. 150 x 210 mm.
Navnetr. G. Juel Haslund 23/8 1977

J.W.O. (J.W. Oftedal) ved S.O. (Sven Oftedal): Barbu Kirke 50 år. 17. september 1880–17. september 1930.

Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Bogtrykkeri.
29 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1677).

Bidrag til Aust Agder historie VI: O.A. Aalholm: Handelsmænd paa Sørlandet for 300 aar siden.

Utg. av Aust Agder historielag. A.S. Agderpostens Boktrykkeri.
20 s. 145 mm x 230 mm.
Heftet sammen med: Bidrag til Agder historie VII: Bygdediktning frå Agder samla ved Jon Løyland.
Kosta av samlaren saman med Agder Historielag 1928. Prenta hjå Johanssen & Tangen, Kristainsand. 62 s.

O.A. Aalholm: Handelsmænd paa Sørlandet for 300 aar siden.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 20 s 150 x 220 mm.
Også i Bidrag til Aust Agder historie VI, se over.
Med dedikasjon fra forfatteren til «Herr ingeniør O. Delphin Amundsen».

Fortegnelse over bøker som brukes ved Arendals offentlige skole 1930–31.

U. trykkested. 4 s. 150 x 230 mm. Stpl. P.M.Danielsens bokhandel, Arendal.

Nidarå tømmerorganisasjons lover.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 19 s. 125 x 200 mm.

N. Bellands Automobilruter Arendal-Setesdalen over Evje-Byglandsfjord til Sommerhjemmet. Anbefales de ærede Turister og Feriereisende.

Agderpostens Boktrykkeri. 8 s + kart. 140 x 1220 mm.

Telemark Ungdomslag. Årsmelding for arbeidsåret 1929–30.

A/S Agderpostens Boktrykkeri. 15 s + 1 tab. 140 x 220 mm.

Aust-Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1930.

A/S Arendals Bogtrykkeri. 448 s. 140 x 220 mm.

1931

Ivar Weierholt: Mørlandsfamilien.

Stamtavle samlet og utarbeidet av I.W. AS Agderpostens Bogtrykkeri. 224 s. 150 x 230 mm.

Russ 1931 Arendal

AS Arendals Boktrykkeri. 22 s 140 x 220 s.

O.A. Aalholm: Arendals Bryggeri 1839–1929.

Utg. av A/S Arendals Bryggeri og Mineralvandfabrik.
John S. Olsens Trykkeri. 62 s. 200 x 270 mm. (Kaastrup 1628).

Arendals Museum. Beretning om virksomheten 1929–30.

A.S. Arendals Boktrykkeri. 16 s. 150 x 220 mm.

O. K. Augdahl: Arendals Høiere Skoles Historie.

A.S. Arendals Boktrykkeri. 108 s. 150 x 240 mm. (Kaastrup 1892)

Hans Maj: Den Store Bukk til sine store og små bukker. Hoffpoetens samlede utgydelser i decenniet 1922-32.

A.S. Agderpostens Boktrykkeri. 30 s. 120 x 240 mm.
Sanger og leilighetsdikt knyttet til Arendals Turnforening.

Arendal Folkeskole. Femårsmelding 1925/26–1929/30.

Ved skoleinspektør Olaf Øyen. John S. Olsens Trykkeri A.S. 23 s. 155 x 240 mm. (Kaastrup 1879)

Agder Bank A/S, Arendal: Regnskap for 1931.

U. trykkested. 4 s. 140 x 220 s.

Aust-Agder Landbruksselskap. Songar ved 100 Aars Jubileet i Holt.

John S. Olsens Trykkeri. 4 s. 110 x 220 mm.

Aust-Agder Landbruksselskap. Middagen paa Holt landbruksskole 19. juni 1931. Meny.

John S. Olsens Trykkeri. 4 s. 110 x 140 mm.

Love for Østre Nedenes skogeierforening. Vedtat paa aarsmøte i Risør 27de april 1931.

A/S Arendals Boktrykkeri. 2 s. 145 x 230 mm.

1932

Jonas E. Line: Arendals Turnforening 75 år. Minneskrift for de siste 25 år.

Billedstoff ved Nicolay Corneliussen. O. Fredr. Arnesens Bok- og Akcidenstrykkeri, Oslo.
136 s. 150 x 225 mm. (Kaastrup 1612).

Katalog over Stats-Fylkesutstillingen i Aust-Agder for storfe, svin og fjærfe i Øygardsdalen 31. mai 1932.

John S. Olsens Trykkeri. 48 s. 145 x 200 mm.

J.W.O. (J.W. Oftedal) ved S.O. (Sven Oftedal): Gammelt og Nyt fra Barbu (I).

Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 24 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1247).

Sven Oftedal: Gammelt og Nyt fra Barbu (II).

Særtrykk av Vestlandske Tidende. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 42 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1247)

Jens Vevstad: Gamle Gårder i Aust-Agder. Bidrag til Aust Agder Historie VII.

A/S Agderpostens Boktrykkeri. 88 s. 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 230).

Jens Vevstad: Arendals Meieri i 25 år.

P.M. Danielsens Bokhandel. Trykt i A.S. Arendals Boktrykkeri. 42 s. 150 x 230 mm.
(Kaastrup 1754).

J.G. Johannessen Bjørn: En hyggelig aften. Samlede småfortellinger.

Eget forlag. A/S Arendals Boktrykkeri. 32 s. 150 x 220 mm.

Klemmet Hammen: Smaahistorier om Bjørnson.

«Tiden»s Trykkeri. 16 s. 150 x 210 mm.

S.O. (Sven Oftedal): Arendals Kommunale Bibliotek 100 år 1832-1932.

Skrevet for Vestlandske Tidende av S.O. Særtrykk av Vestlandske Tidende.

AS Arendals Boktrykkeri.  12 s. 160 x 240 mm. 

Lover for Arendals Dampskibsselskab vedtatt 30. mars 1932.

John S. Olsens Trykkeri. 7 s. 140 x 230 mm.

Aust-Agder Fylkestings forhandlinger for Aaret 1932

A.S Arendals Boktrykkeri. 398 s. 140 x 220 mm.

1933

Johan Chr, Dahl: Fredens Lyre. Salmer og Sange og Lyriske Dikt for Deklamasjon.

Eget Forlag. John S. Olsens Trykkeri. 104 s. 125 x 190 mm.

O.A. Aalholm: Kjente menns ukjente brever.

Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Boktrykkeri. 150 s. 150 x 230 mm.
Ex Libris Jens Nørbech. (Kaastrup 1266)

S.O. (Sven Oftedal): Gammelt og Nyt fra Barbu (III).

For Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 24 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1247)

Ivar Weierholt: Overtro hos våre fedre i Aust-Agder.

Tidens Boktrykkeri.46 s. 160 x 245 mm. (Kaastrup 176).

P. Ljosland: Forsoningslæren og Guds frelsesplan.

Arendals Boktrykkeri. 20 s. 150 x 220 mm.

Sven Aarrestad: Spredte trekk fra kampen om forbudet i Norge.

Forfatterens forlag, tr. John G. Olsens Trykkeri. 240 s. 130 x 200 mm.

Havnereglement for Arendal Havnedistrikt.

A.s Arendals Boktrykkeri. 30 s. 135 x 200 mm.

Vedtekter for Sparebanken i Arendals pensjonsfond.

John S. Olsens Trykkeri. 10 s. 120 x 200 mm.

1934

De Hvite Seil. Samlet ved Kaptein N.R. Nielsen. Redigert av Sigurd Gjertsen.

Særavtrykk efter Vestlandske Tidende. Bind I.
A.S. Arendals Boktrykkeri, 137 s. 150 x 235 mm. Navnetr. Magnus A. Nielsen.

(Albert Ugland): Et Folkemuseum for Arendals By og Aust-Agder Fylke.

A/S Arendals Boktrykkeri. 46 s. 155 x 240 mm.
Med ded. fra Ugland. (Kaastrup 1763).

Arendals Telefonselskabs Katalog September 1934.

John S. Olsens Trykkeri AS. 187 s. 150 x 220 mm.

Arendals bys matrikul. Skattetakster og brandforsikringssummer i året 1933.

P.M.Danielsens Forlag. 70 s. 180 x 190 mm.

Klemmet Hammen: Gullgraverliv. Losje "Øyestad"s studiecirkel gjennem 20 år.

8 s. 155 x 230 mm.
Trykkeri ikke angitt, men ut fra siste sides store annonse for P.M. Danielsen kan vil vel anta at dette firma sto for trykkingen.

1935

De Hvite Seil. Samlet ved Kaptein N.R. Nielsen. Redigert av Sigurd Gjertsen.

Særavtrykk efter Vestlandske Tidende. Bind II.
A.S. Arendals Bogtrykkeri, 112 s. 150 x 235 mm.
Navnetr. Magnus A. Nielsen.

Sven Oftedal: Gammelt og Nyt fra Barbu (IV).

Skrevet for Vestlandske Tidende, særtrykk av samme. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 18 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1247)

S.O. (Sven Oftedal): Skolevesenet på Hisøy og i Øyestad i gamle dager. En interessant 75 år gammel beretning.

Særtrykk av Vestlandske Tidende. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 14 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien.

Forslag til utbygning av Evenstad Kraftanlegg 1935.

AS Arendals Boktrykkeri. 16 s. 160 x 245 mm.
(Kaastrup 1703).

Aust-Agder Husflidslag. Beretning for årene 1925–1935.

P.M. Danielsens Trykkeri. 8 s. 140 x 220 mm.
(Kaastrup 186).

Katalog for Stats-Fylkesutstillingen i Aust-Agder for storfe og svin i Gjerstad mandag 9. september 1935.

John S. Olsens Trykkeri AS. 24 s. 140 x 220 mm.

1936

Katalog Varemessen i Arendal 11–26 juli 1936.

Utg. av Varemessen i Arendal. Trykt i AS Arendals Boktrykkeri. 80 s. 150 x 230 mm

De Hvite Seil. Samlet for Vestlandske Tidende av Kaptein N.R. Nielsen.

Særavtrykk efter Vestlandske Tidende. Bind III.
A.S. Arendals Boktrykkeri, 116 s. 150 x 235 mm.
Navnetr. Magnus A. Nielsen.

S. Oftedal: Beretning om Skolevesenet i Østre Moland og Tromøy i gamle dager.

Særtrykk av Vestlandske Tidende. A.S. Arendals Bogtrykkeri. 20 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. Annet eks. med ded. fra S. Oftedal til Jens Vevstad. (Kaastrup 3710)

Leif Gjertsen: Sørlandsk industri og næringsliv i tekst og billeder.

P.M. Danielsens Forlag. 72 s. 220 x 290 mm.

Julius M. Smith: Av et gammelt Comediehus historie.

AS Arendals Boktrykkeri.16 s. 150 x 240 mm.
Navnetr. Andreas Vevstad. Om teateret på Tyholmen i Arendal. (Kaastrup 1854a)

Arendal Folkeskole. Femårsmelding 1930/31–1934–35.

Ved skoleinspektør Olaf Øyen.
John S. Olsens Trykkeri A.S. 23 s. 155 x 240 mm. (Kaastrup 1879)

Havnereglement for Arendal Havnedistrikt.

Stadfestet ved Havnedirektørens skrivelse av 27. desember 1935.
A.s. Arendals Boktrykkeri. 30 s. 130 x 200 mm.

1937

De Hvite Seil. Samlet for Vestlandske Tidende av Kaptein N.R. Nielsen.

Særavtrykk efter Vestlandske Tidende. Bind IV.
A.S. Arendals Boktrykkeri, 92 s. 150 x 235 mm.
Stempel Johannes Norløff.

S. Oftedal: Om den første sogneprest i Østre Moland og Tromøy Jens Boye samt nogle av hans desecendenter.

Særtrykk av Vestlandske Tidende. 10 s. 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 3610)

Jens Vevstad: Aust-Agder Fylke gjennom 100 år 1837–1937.

Utg. av Aust-Agder fylkesting. P.M. Danielsens Forlag. 636 s. 150 x 230 mm.

Til Arendals velgere! Utgitt av Arendals Y.K.K.

(Yngre Kvinners Klubb?) «…Vi har derfor foran valget innhentet en del uttalelser fra byens kjente kvinner og menn om hvordan de stiller sig til kvinners deltagelse i samfundsarbeide og aktiv politikk.»
A.S. Arendals Bogtrykkeri. 15 s. 160 x 240 mm.

1938

S. Oftedal: Kinas Beskrivelse av skibsprest, senere sogneprest til Østre Moland J. Boye, 1744. (av hans dagbok).

A.S. Arendals Bogtrykkeri. 28 s 150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien.

Frelsesarmeen: Festskrift ved Arendal Korps' 50 års jubileum 12.–14. mars 1938.

Agderpostens Boktrykkeri. 8 s. 150 x 220 mm. (Kaastrup 1669a).

Anders Løvland: Gards- og ættebok for Lauvland, Hornnes og Faret.

P.M. Danielsens trykkeri. 111 s, 155 x 230 mm.
«..Som ein skynar, er boka helst skrivi for ætta og kjem ikke i handelen.»
Stpl. «Kjelstrup – Crescit-Svs-Onere-Virtvs.» Msgr. Karl Kjelstrup (1874–1946, sogneprest i Arendal 1911–1921).

Arendals Samlag AS: Prisliste over Brennevin.

AS Arendals Boktrykkeri. 8 s. 140 x 210 mm.

Arendals Handelsstands Sangforening: Program og meny til Jubileumsfesten 1928–1938 avholdt 30. april 1938.

John S. Olsens Boktrykkeri A/S. 12 s. 130 x 185 mm.

Aust Agder Fylkestings Forhandlinger for Aaret 1938.

A/S Arendals Boktrykkeri. 446 s.150 x 220 mm

1939

Arendals Telefonselskabs Katalog Januar 1939.

John S. Olsens Trykkeri AS. 106 s. 150 x 220 mm.

Beretning om Fløtningen i Arendals Vassdrag i Året 1938.

John S. Olsens Trykkeri AS. 43 s + tabeller. 210 x 300 mm.

Beretning og regnskap om Aust-Agder Melkesentrals virksomhet i 1939.

P.M.Danielsens Trykkeri. 16 s. 150 x 220 mm.

Lover for Arendals Dampskibsselskab vedtatt 28. februar 1939.

John S. Olsens Trykkeri. 5 s. 140 x 230 mm.

Aust-Agder Fylkestings Forhandlinger for Året 1939

A.S Arendals Boktrykkeri. 419 + 42 + 30 + 14 s. 140 x 210 mm.

1940

O.A. Aalholm: Om Sørensens fra Bratteklev. Gjervoll og Songeætten (Tromøy–Arendal) 1440–1940.

John S. Olsens Trykkeri AS. 236 s + tab. 200 x 300 mm.

S. Oftedal: Arendals Søndagsskole for voksne 1835–1881.

A.S. Arendals Bogtrykkeri.14 s.150 x 220 mm.
Ex Libris A. Stokkelien. (Kaastrup 1849)

Granerevyen. Program 1940.

John S. Olsens Trykkeri AS. 24 s. 140 x 200 mm.

Program for Norges 8. Landsutstilling av frø- og kornvarer i Arendal 25. og 26. januar 1940.

John S. Olsens Trykkeri AS, 23 s. 120 x 200 mm.

Aust-Agder Fylkestings forhandlinger for året 1940.

A/S Arendals Boktrykkeri. 435+43+33+8 s. 140 x 210 mm.

Katalog for Norges 8. Landsutstilling av frø- og kornvarer i Arendal 25. og 26. januar 1940.

John S. Olsens Trykkeri AS, 29 s. 140 x 220 mm. (Kaastrup 1911)