Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

«Den eneste eksakte viten som finnes er det å vite bøkers utgivelsesår og format.»
Anatole France

Det følgende er et resultat av min mangeårig interesse for bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal. Som det meste annet på dette nettstedet er dette først og fremst en systematisering og katalogisering for min egen del av egne samlinger og opptegnelser.

Der er mange kilder til kunnskap om bokutgivelser i Arendal, både innenfor biblioteker og arkiver, bibliografiske utgivelser osv. Omfattende samlinger finnes eksempelvis på Arendal Bibliotek og Aust Agder Kulturhistoriske Senter, som i sin tid overtok Arendal Biblioteks samling av eldre bøker og trykk, Nasjonalbiblioteket osv, men utgangspunktet her er altså min egen samling.

Bøker forstås her i vid forstand: først og fremst de egentlige bokutgivelser, men også aviser, småtrykk, leilighetstrykk og annet. Hovedkriteriet er at de er trykket/utgitt i Arendal. I tillegg er det en kategori med utgivelser med så klar tilknytning til Arendal at det er naturlig å ta dem med her, selv om denne del av utvalget nødvendigvis er mer tilfeldig og preget av denne samlers personlige interesser.

Samlingen og dermed denne fremstillingen er inndelt i følgende hovedgrupper:

  • Utgivelser fra Hald og Krohns boktrykkeri i årene 1832–1841.
  • Bøker utgitt i Arendal i perioden 1840–1940, med tillegg for utgivelser uten år og for enkelte utgivelser etter 1940.
  • Utgivelser med tilknytning til Arendal, utgitt annetsteds.

Videre er det tatt med litt om byens bokhistorie, i form av opplysninger om byens trykkerier, bokhandlere og bokbindere, biblioteker og leseforeninger. Noe egentlige forlag kan ikke sies å ha vært etablert i Arendal i eldre tid. Det nærmeste man kommer er kanskje Hald og Krohns virksomhet, med sitt systematiske og omfattende utgivelsesprogram av både skjønn- og faglitteratur, avisdrift osv., og denne virksomheten er viet spesiell omtale.

Les mer:
Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal – streif i Arendals bokhistorie 1830–1900 
I Sånn var det – Årbok nr 18 for Arendal Historielag, Arendal 2012 ss. 141–156.
Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal – streif i Arendals bok- og avishistorie 1900-1950.
I Sånn var det – Årbok nr  20 for Arendal Historielag, Arendal 2014 ss. 173–196.

 

1.1 Hald og Krohns boktrykkeri 1832-1841

Hald og Krohns boktrykkeri står som den mest interessante og spenstigste virksomhet i Arendals bokhistorie. Sammen med universitetslektor Nils Voje Johansen arbeider undertegnede med en fullstendig bibliografi og dokumentasjon av alle Hald og Krohns utgivelser, med sikte på publisering i bokform.

Les mer…

1.2 Perioden 1840–1940

Utgivelser fra Arendal fra perioden 1840–1940, med hovedvekt på tiden før 1. verdenskrig. Utgivelsene er ordnet kronologisk.

Les mer…

1.3 Utgivelser med tilknytning til Arendal

Utgivelser av Arendalsforfattere og andre bøker og trykk med sterk tilknytning til byen, men trykket og utgitt andre steder. Noen særlig viktige forfattere er behandlet særskilt i egen seksjon, se nedenfor.

Les mer…

2. Forfatterbiografier

Biografiske opplysninger, bibliografier og annen informasjon om de forfattere som er representert i samlingen.

Les mer…

3. Aviser og tidsskrifter

Min samling er av praktiske grunner ikke så rettet mot avisutgivelser. Jeg har dog gjort et unntak for Vestlandske Tidendes første år, samt enkelte andre spesielle utgivelser.

Les mer…

4. Boktrykkere og forlag

Fra ca 1850 og utover vokste det frem en rekke trykkerier og småforlag, gjerne kombinert med bokhandel, bokbinderi eller avisdrift, i pakt med at trykkeriteknologien utviklet seg og trykkeriutstyr ble rimeligere og lettere tilgjengelig.

Les mer…

5. Bokhandlere

J. J. Fabricius
P. M. Danielsen
John S. Olsen
John S. Olsen drev både boktrykkeri og bokhandel i Arendal. Bokhandelen lå i Langbryggen 1. Boktrykkeriet lå på andre siden av Pollen, i Nedre Tyholmsvei 7.

O. C. D. Gjeruldsen
(under arbeid)
Knut M. Høyers Bokhandel
(under arbeid)

6. Bokbindere

  • P. M. Danielsen
  • Myhres Bokbinderi
  • AAKS Bokbinderi
  • Bogbinder Hanssen/Hansen

(Under utarbeidelse)

7. Arendals Læseselskab

Under utarbeidelse

En litt annen orientering hadde det Læseselskab som ble opprettet i Arendal like før 1800. Det ble vist betydelig interesse og anerkjennelse både i byen og omlandet. I 1833 hadde det 56 medlemmer, og den trykte katalogen fra denne tid registrerte 1 550 bokverk. Men dette var det ikke alle i byen som sa seg tilfreds med og syntes var tilstrekkelig. I byens avis offentliggjorde derfor fem at byens fremste borgere en oppfordring til blant annet å skape et alment bibliotek til fremme av «Cultur, Oplysning og god Smag». Dette ble grunnlaget både for byens museum og folkebibliotek, institusjoner som begge har vært i ubrutt virksomhet helt frem til vår tid.

Catalog over de Arendals Læseselskab tilhørende Bøger, den 1ste Mai 1833.

32 s.

8. Arendal Bibliotek, leiebibliotek som Ynglingeforeningens bibliotek osv.

Under utarbeidelse

BESTEMMELSER: angaaende Bogsamlingerne ved de lærede Skoler og Middelskoler, givne ved høieste Resolution af 17de Juli 1827.

… Fortegnelse over de efter det Kongelige Kirke- og Underviisnings-Departements Foranstaltning for offentlig Regning anskaffede Værker til enhver af de lærede Skoler og Middelskoler, med Undtagelse af Christianias, Trondhjems og Arendals Skoler. … [København] 1827.
Plakat (34,7 x 42,5 cm.). En vertikal og en horisontal brett.

Nytaarsgave for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter 1862.

Udgivet af Paul Botten Hansen. Trykt og forlagt af H.J. Jensen, Christiania [1862]. Stor 8vo. 78, [2] s.

Henrik Ibsen: Kjærlighedens Komedie. Komedie i tre Akter af ... Illustreret Nyhedsbladets Nytaarsgave for 1863.

Trykt hos H.J. Jensen, Christiania 1862. 140 s.
Bundet i ett samtidig, noe slitt og noe plettet, sjirtingryggb. Øvre og nedre kapitél med sår. Bokeiermerke (A. Bugges Leiebibliothek i Arendal) på forsats. Lite samtidig navn øverst på flybl. De siste sider i Nytaarsgave 1862 med en svak gjennomgående fuktskjold i øvre marg. Enkelte svake bretter. Gjennomgående noe brunplettet. Samtidig navn på verso.

Anna Bugge: Katalog over A. Bugges Leiebibliothek.

Arendal 1880. 67 s. Tillægskat. for aarene 1880-1888. (Kaastrup 1349).

Katalog over Arendals kr. ungdomsforenings bibliothek.

Arendal 1907. 14 s (Kaastrup 1352)

Katalog over Arendals tekniske Aftenskoles Bibliothek og Samlinger 1887.

Arendal 1887. 11 s. (Kaastrup 1354)

A.G. Sandberg: Catalog over Bøgerne i A.G. Sandbergs Leiebibliothek.

Arendal 1848. 37 s. (Kaastrup 1355).

Arendals distrikts jernbanebibliothek. Fortegnelse over bibliothekets bøker.

Arendal 1914. 7 s (Kaastrup 1348)

Fortegnelse over Arendals offentlige Tegneskoles Bibliotek og Modelsamling.

Arendal u.å. 18 s. (Kaastrup 1899).

ALMUEVENNEN. Et Ugeblad til Oplysnings Fremme blandt Menigmand.

Anden Aargang (No. 1-52) (og) Tredie Aargang (No. 1-24). Christiania 1850 / 1851. (Trykt i P.T. Mallings Bogtrykkeri). 4to. (4)s., 416 sp.+192 sp s.
Illustrert med tresnitt. Samt. lerretsryggbd. med marmorerte dekler Noe slitt og løs. Materien gjennomgående skjoldet og plettet og med mindre rifter, dog uten teksttap. På forsats skrevet i eldre hånd: Tilhører Arendals Haandværkerforening. Innlimt «Regler for Udlaan.» på forsats. Skr. ogå på forsatsbl.

Andre og halve tredje årgang av det som skulle bli (på 1870-tallet) Norges mest populære ukeblad med opplag på ca. 22000. Det ble grunnlagt av statrevisor Johan Christian Johnsen (1815-1898), som også var redaktør i nærmere 45 år.

Abonnenter 1862.

Udgivet af Paul Botten Hansen. Trykt og forlagt af H.J. Jensen, Christiania [1862]. Stor 8vo. 78, [2] s.

9. Boksamlere

Boksamlere med tilknytning til Arendal.

Les mer…

10. Unntaket: Erik Gunleikson

Forlagsmannen og bokhandleren Erik Gunleikson i Risør er en så viktig, men upåaktet del av lokal og nasjonal bokhistorie at hans utgivelser er tatt med her, tross den manglende tilknytning til Arendal.

Utgivelsene er ordnet kronologisk (NB: dette er igjen ingen komplett bibliografi). * angir bøker og trykk i egen samling.

1911 P. Chr. Bjørnsgaard: Spredte Minder. Fra 50 til 70-Aarenes Norge. *

Trykt i Nationaltrykkeriet, Kristiania. 178 s. Heftet. 130 x 200 mm.

1912: Gunnar Rysstad: Vigleik. Sogespel i 5 Vendingar. *

Trykt i Nationaltrykkeriet, Kristiania. 126 s. Innb. 130 x 200 mm.

1914: Torvald Tu: Storbrekkmyri.

Spelstykke.

1915: Torvald Tu: Blomar fraa heid.

Dikt.

1917: Sallust: Catilina. *

Eiliv Skard hev umskrive boki til nynorsk.
Forlagt av Erik Gunleikson, Risøyr (sic). 112 s. Heftet. 130 x 200 mm.

1917: H. Lehmann Hansen: Anne Mari. *

Tr. i Nationaltrykkeriet. 120 s. Innb. 130 x 200 mm.

1919: Torvald Tu: Strengjer som syng. Dikt. *

Trykt i A.S. Risør Boktrykkeri. 78 s. Heftet. 130 x 200 mm.

1922: O. Olafsen: Norske slægtsnavne – Deres oprindelse og historiske utvikling. *

Trykt i Risør Boktrykkeri. 138 s. Heftet. 130 x 200 mm.

1921: Thelemarkiske Optegnelser. *

Norske Folkeminnesamlarer II, 3. Risør. Forlagt av Erik Gunleikson.
Olaf Rasmussen Boktrykkeri, Skien. 36 s + rettelser. 150 x 210 mm.

11. Aksjebrev

Under utarbeidelse

«For den sanne samler er anskaffelsen av en gammel bok dens gjenfødelse.»
Walter Benjamin

Kilder og litteratur

J. Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1880. Paa Grundlag af J. F. Krafts og Chr. Langes «Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856». Den Norske Forlagsforening Kristiania 1888. (Halvorsen).

Sølvi Kaastrup: Agder-bibliografien II – Aust Agder. Utg. av Agder Historielag, Arendal 1986. (Kaastrup).

Denne bibliografien omfatter bøker og skrifter omhandlende Aust-Agder og alle kommuner i Aust-Agder, mens mitt utgangspunkt altså er utgivelser fra Arendal uansett innhold og genre. Bibliografien søker «I tid […] å dekke skrifter fra de eldste kjente trykk til og med det som er utgitt i 1980. Ingen emneområder er søkt holdt utenfor, med enkelte viktige unntak: slektshistorie, rene biografiske bøker og artikler, og skjønnlitteratur. De publikasjonstyper som bibliografien omfatter, er hovedsaklig bøker og småtrykk, årbok- og tidsskriftsartikler […] De publikasjonstypene som er utelatt, er bl.a. kart, offentlige publikasjoner, avisartikler, årsmeldinger, programhefter, turistbrosjyrer, skoleplaner, forenings- bedrifts- og menighetsblader, lover og reglement m.v. […] Det finnes en del unntak fra gruppene som er utelatt: Eldre avisartikler som tidligere er registrert i andre bibliografier, har jeg tatt med. Det samme gjelder det aller eldste stoffet av typen skoleplaner, lover og reglement, da dette i enkelte tilfelle kan være det eneste som finnes om en institusjon […]» (s.7)

Agderbibliografien kan her synes å ha noe vilkårlige og skjønnsmessige kriterier for utvalg som referanse for bokutgivelser knyttet til Arendal. Hva mer presist er f.eks. «..det aller eldste stoffet..»? Og hvordan er offentlige publikasjoner definert, når man ser at bibliografien medtar store mengder kommunale dokumenter, lovtekster osv? Det er heller ikke lett å se hvordan avgrensingen er gjort f.eks. i avdelingen «Biografier», en kategori som i prinsippet skulle være utelatt, men som likevel medtar en rekke rent biografiske tekster. Det er henvist til Kaastrup der det er aktuelt.

Jonas Skougaard – Katalog over hans bibliotek. Utarbeidet av Asbjørn Lunge Larsen og Solveig Tunold. I-V, Oslo 1973. (Skougaard).

En av de største boksamlere i Norge i nyere tid var høyesterettsadvokat Jonas Skougaard (1896-1968). I alt var hans samling på ca 30 000 bind, og i tillegg til dette kom en imponerende mengde av manuskripter og brev. I samlingen var mye mateiale som manglet ved Nasjonalbiblioteket og andre offentlige biblioteker.

Skougaard ga hele sin samling av manuskripter og forfatterbrev til Nasjonalbiblioteket. Boksamlingen for øvrig ble derimot solgt ved fire store auksjoner i Oslo i årene 1969-1971, samt ved noe underhåndssalg.

Skougaard hadde en hel del Arendalstrykk i sin samling. Noen er kommet i min samling via Hroar Deges bibliotek, da Hroar kjøpte mange av Arendalstrykkene på auksjonene i 1969-71. Andre har dukket opp fra annet hold. Disse er merket med henvisning til auksjonskatalogen.

Tom Arbo Høeg: Norske Aviser 1763-1969 – En bibliografi. Utgitt av Universitetsbiblioteket, 1973.

Norske Tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920. Utgitt av Universitetsbiblioteket, 1940. (N.T.)

Norsk Biografisk Leksikon

Wikipedia

Øyvind Rosenvinge: Om Kjempestaden ved Skagerak.