Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Utgivelser med tilknytning til Arendal

Hans Henrik Jæger (1854-1910).
Portrett av Andreas Bloch.

Utgivelsene er ordnet kronologisk.

1886

 

Min Forsvarstale i Højesteret.
Kristiania.  Eget Forlag 1886. 48 s, 120 x 180 mm.

Hans Jæger utgav i desember 1885 Fra Kristiania-Bohêmen, roman i to deler. Boken forkynner nødvendigheten av en samfunnsomveltning som kunne skape "...rom for en friere utfoldelse av individenes evner og dermed vilkår for bedre og lykkeligere samfunnsforhold." Boken ble straks beslaglagt. Jæger ble dømt til 60 dagers fengsel for blasfemi og for krenkelse av bluferdighet og sedelighet. Romanen kom til å innlede en diskusjon som fikk stor sosial og litterær betydning, både blant den "radikale intelligens" og den fremvoksende sosialdemokratiske bevegelse.  Eiersignatur på omslag:  Halvor Rosendahl.

 

Fra distrikts-fængslet. VI.  I.P. Jacobsen: "Digte og udkast". VII.  Den husvilde.   Impressionisten No. 2  December 1886 s. 3- 4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.


Beslaglæggelsen.
Impressionisten No. 2  December 1886 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.

Til Johan Sverdrup. Impressionisten No. 2 December 1886 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. Nikolai Olsens bogtrykkeri, Stortorvet 6, Kristiania.


                                                      "Fordi du netop vidste had du gjorde
                                                      Jeg tilgir aldrig dig du gamle mand".

 

Den frisindede studenterforenings foredrag og diskussioner I.  Foredrag den 27. januar 1886 af Andr. M. Hansen, kand. real., om determinisme og moral samt den dertil knyttede diskussion om justitsforfølgningen mod Hans Jæger.
 Kristiania.  I kommisjon hos Huseby & Co. limit. 74 s. 115 x 170 mm.
......Votering:  Overretssagfører L. Meyers forslag:  "Den frisindede studenterforening erklærer sin afsky for den af justitsdepartementet anlagte straffeforfølgning mod en literær meningsudtalelse" - vedtoges med stor majoritet.  (Voteringens udfald hilsedes med stor majoritet)...( s. 74)

 

1887

Impressionisten No. 3 Januar 1887 s. 4. Chr. Krohg redac. en chef. "Vort Arbeides"  bogtrykkeri, Kristiania.  Hovedoppslaget i dette nr er "Højesterets domsvotum i Bohême-sagen".

1893

 

Syk Kjærlihet
Paris, Imprimiere Adolphe Reiff. 362 s. 115 x 180 mm.

Dette er første bind i Hans Jægers selvbiografiske og selvutleverende trilogi om bohemenes erotiske bekjennelser, Syk Kjærlihet, Bekjendelser og Fængsel og Fortvilelse, som kretser om trekantforholdet mellom Hans Jæger, Christian Krogh og den tilbedte Oda Krogh. Da Syk Kjærlihet kom ut i 1893 ble den øyeblikkelig forbudt over hele Skandinavia. For å unngå sensuren ble også de neste to bindene, Bekjendelser og Fængsel og Fortvilelse, trykket i Frankrike. Men også de ble beslaglagt da de kom ut i 1902 og 1903.

1906

Anarkiets Bibel
Gyldendalske Boghandel Nordisk forlag, København. 485 s., 120 x 180 mm.
Navnetr. Svend Halvorsen.

 


Tilbake