Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

 

Boktrykkere og forlag - T.D. Hjorthøy

Utgivelser:

Dr. Ackermann:  Skriftemaalet især det private Skriftemaal, belyst og afhandlet af dr. Ackermann,

Overhofpredikant i Meiningen.  Oversat af O. Ugland. Forlagt af Eylert Omholt.1857

 

O. Evensen: Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og

Klæbos Seminarier.Trykt på D. H. Smiths forlag i T.D. Hjorthøys Bogtrykkerie 1858

 

Mathæus Mende:  Den noget nær en Christen.  En Afhandling, hvori en Falsk Bekjender eller Skin-

og Mund-Christen  egentlig bliver undersøgt, prøvet og forkastet, og derimod til den sande

Christendom troligen henviist. Udgivet av R. Knudsen. T.D. Hjorthøys Bogtrykker. 1858

A. Reitan:  Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne.  Med et Musikbilag. 

Forlagt av D.H.Smith. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri.1859

(Morten Smith Dedekam):  Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse.  Trykt og forlagt av

T.D.Hiorthøy. 1860

A. Arbo:  Betragtninger over Sjælens Væsen og de vigtigste sjælelige Tilstande.  En Henvendelse

til alle sande Christne. 1860

Diderik de Thurah:  Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden og Forberedelse til Evigheden,

aabnet i nogle Dødsbetragtninger og andre dertil sigtende Afhandlinger. 

Udgivet af N. Knudsen. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1860

Andreas Faye:  Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie.  Forlagt af J.S. Fabricius og

E. Omholt.  T.D.Hjorthøys Bogrtykkeri. 1861.

George Noscoe (Jørgen Christensen Nøstø) :  Den norske Matros George Noscoes (Jørgen

Christensens) Historie. 1861

Den Norske Folkeskole.  Tidsskrift for Lærere, Forældre og andre Opdragere.  Ny Række.  Utg.

av G. Bergh og A. Feragen. Femte Aargang.  J. S. Fabricius Forlag. Trykt hos T.D. Hjorthøy. 1862

Nedenæs og Robygdelagets Amtsformandskabs forhandlinger for Aaret 1863

M. Holst:  Nogle Bemærkninger i anledning den forestaaende Revision af Matrikelen. 1864

O. Ugland:  Afskedsforedrag i Arendals Kirke den 12te Februar/Marts 1865.  J.S.Fabricius's

Forlag - T.D. Hjorthøys Boktrykkeri. 1865

Andreas Jensen:  Omrids af den nordiske Gudelære tiligemed de vigtigste Gudesagn.

 Trykt og forlagt af T.D.  Hjorthøy. 1866

Beskrivelse over de matrikulerede Eiendomme i Østre-Molands Herred, med hosføiet Forslag til

Skylddeling.  D.T.Hjorthøys Bogtrykkeri. 1867

P. Blom:  Lov og Evangelium.  Tolv Prædikener. Forlagt af J.S. Fabricius - D.T. Hjorthøys Officin.

1867

W.Kp. ((W.F.Kolderup):  Hevnestriden fremstillet i Rim af en daarlig Digter men en troværdig

Mand. B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1871

U. forf.(Gjest Baardsen): Gjest Baardsens Levnetsløb.  B.O. Sørenssens Forlag. T.D. Hjorthøys

Bogtrykkeri. 1871.

A. Schanke:  Nogle Ord om Methodismen til Oplysning og Veiledning for evangelisk-lutherske

Medchristne.  J.S. Fabricius forlag. T.D. Hjorthøys Bogtrykkeri. 1873

Tilbake