Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

Kilder og litteratur

J. Halvorsen:  Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1880.  Paa Grundlag af J.F.Krafts og Chr. Langes "Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856".  Den Norske Forlagsforening Kristiania 1888.  (Halvorsen).

Søvi Kaastrup:  Agder-bibliografien II - Aust Agder. Utg. av Agder Historielag, Arendal 1986. (Kaastrup).

Denne bibliografien omfatter bøker og skrifter omhandlende Aust Agder og alle kommuner i Aust Agder, mens mitt utgangspunkt altså er utgivelser fra Arendal. uansett innhold og genre. Bibliografien søker "I tid....å dekke skrifter fra de eldste kjente trykk til og med det som er utgitt i 1980.  Ingen emneområder er søkt holdt utenfor, med enkelte viktige unntak:  slektshistorie, rene biografiske bøker og artikler, og skjønnlitteratur.  De publikasjonstyper som bibliografien omfatter, er hovedsaklig bøker og småtrykk, årbok- og tidsskriftsartikler....De publikasjonstypene som er utelatt, er bl.a. kart, offentlige publikasjoner, avisartikler, årsmeldinger, programhefter, turistbrosjyrer, skoleplaner, forenings- bedrifts- og menighetsblader, lover og reglement m.v.....Det finnes en del unntak fra gruppene som er utelatt:  Eldre avisartikler som tidligere er registrert i andre bibliografier, har jeg tatt med.  Det samme gjelder det aller eldste stoffet av typen skoleplaner, lover og reglement, da dette i enkelte tilfelle kan være det eneste som finnes om en institusjon..." (s.7)

Agderbibliografien kan jher synes å ha noe vilkårlige og skjønnsmessige kriterier for utvalg som referanse for bokutgivelser knyttet til Arendal.  Hva mer presist er f.eks. "..det aller eldste stoffet.."?  Og hvordan er offentlige publikasjoner definert, når man ser at bibliografien medtar store mengder kommunale dokumenter, lovtekster osv? Det er heller ikke lett  å se hvordan avgrensingen er gjort f.eks. i avdelingen "Biografier", en kategori som i prinsippet skulle være utelatt, men som likevel medtar en rekke rent biografiske tekster.   Det er henvist til Kaastrup der det er aktuelt.

Jonas Skougaard - Katalog over hans bibliotek.  Utarbeidet av Asbjørn Lunge Larsen og Solveig Tunold. I-V, Oslo 1973. (Skougaard).

En av de største boksamlere i Norge i nyere tid var høyesterettsadvokat Jonas Skougaard (1896-1968). I alt var hans samling på ca 30 000 bind, og i tillegg til dette kom en imponerende mengde av manuskripter og brev,.  I samlingen var  mye mateiale som manglet ved Nasjonalbiblioteket og andre offentlige biblioteker.

Skougaard ga hele sin  samling av  manuskripter og forfatterbrev til Nasjonalbiblioteket.  Boksamlingen for øvrig ble derimot solgt ved fire store auksjoner i Oslo i årene 1969-1971, samt ved noe underhåndssalg.

Skougaard hadde en hel del Arendalstrykk i sin samling.  Noen er kommet i min samling via Hroar Deges bibliotek, da Hrorar kjøpte mange av Arendalstrykkene på auksjonene i 1969-71.  Andre har dukket opp fra annet hold.  Disse er merket med henvisning til auksjonskatalogen.

Tom Arbo Høeg:  Norske Aviser 1763-1969 - En bibliografi.  Utgitt av Universitetsbiblioteket, 1973.

Norske Tidsskrifter.  Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920.  Utgitt av Universitetsbiblioteket, 1940. (N.T.)

Norsk Biografisk Leksikon

Wikipedia

Øyvind Rosenvinge:  Om Kjempestaden ved Skagerak. www.kjempestaden.no

 
Tilbake