Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal

 


Forfatterbiografier

Når det gjelder bøker som er listet under "Andre utgivelser" er utgiversted vanligvis Arendal,
når ikke annet er oppgitt. 

 

Johan Agerholt

Utgivelser medtatt her:

Nedenes len i det 17de hundreaaret. 1926

 

A.O. Andersen. (Halvorsen I, s 49) 1831-1878

Utgivelser medtatt her:

Om Skibsladningers Stuening, Fragtforholde m.m. 1875
Andre utg. av samme forfatter:

Efterretninger for Søfarende.  Samlede og udgivne af E. Brønlund og A.O.A. Bd I-II. 1863-64.

 

 

 

 

Axel Arbo

 


Axel Christian Smith Arbo, f. i Åmli 2. mai 1825, død i Arendal mai 1906. lege og botaniker, sønn av sogneprest i Åmli William Arbo, f. i Drammen 1785, d. i Arendal 1855 og Andrea Smith, f. i Trysil 1783 d. i Arendal 1866.  Hennes far var prost Axel Smith i Øyestad, hvor W. A. var kapellan 1821-25.
Etter noen år som distriktslege og lege ved Rikshospitalet, var Axel Arbo fra 1863 bosatt i Øyestad ved Arendal. På grunn av dårlig helse praktiserte han etter hvert  lite som lege, men brukte mye tid på brevskriving og bøker. Han var også en ivrig fjellvandrer og en av de første som besteg Galdhøpiggen ( 1855).Deler av Arbos forfatterskap er på landsmål.

Anton Aures artikkel om Arbo i serien Nokre gamle maalmenner - Stutte skildringar fraa den fyrste maalstrævstidi, By og Bygd 1914, finner du her.

Se også: Oddmund Ljone:  Axel Arbo.  En av det norske turistlivs pionerer.  I:  Den Norske Turistforenings Årbok 1916 ss 56-57.

Tore Ouren:  Axel Arbo som botaniker.  I Kristiansands Museums Årbok 1979 ss 49-54.

(Halvorsen I, s. 74-75).

 

Utgivelser medtatt her:

 

Tourist-Skizzer fra endeel av Norges mærkeligste Egne. Christiania 1859.

Betragtninger over Sjælens Væsen og de vigtigste sjælelige Tilstande.1860

Om Tretalstanken. En Undersøgelse. 1874


Andre utg. av samme forfatter:

Grundrids av Planterigets Naturhistorie, til Skolebrug, med 73 Træsnit.  Christiania 1852. 2. utg. 1856.  3. utg. 1862.  4. utg. 1870.

Compendium i den medicinske Botanik.  Christiania 1854. 2. utg. 1875.

Tabellarisk Oversigt over Hvirveldyrene.  Christiania 1854.

Positivismens rene idì

Naturens Bog elementarisk fremstillede af Fr. Schoedler
; fri Bearbeidelse paa Norsk ved A. Arbo ... [et al.] ; med 514 Træsnit og et Stjernekart utgitt av Feilberg & Landmark, Christiania 1867 ( flere oppl.).
Sætersdalen.  I:  H.G. Heggtveit:  Fra Nordens natur og folkeliv, Kristiania 1880, ss 222-223.

 

Richard Arnold

Stadskonduktør i Skien 1860, deretter stadsingeniør i Arendal.

Utgivelser medtatt her:

Lidt om Industrien i Arendal og Omegn. 1886 (Kaastrup 1620)

Arendals nye Kirke.  En beretning om dens Tilblivelse og Bygning. 1888

Et lidet Tillæg til Arendals Historie 1873-1924. 1925

Andre utgivelser:

Om en ny Kirke og Skole for Arendal. 1878. (Kaastrup 1405)

Til Komiteen for Ordning af en kommunal Pigeskole i Arendal. 1883  (Kaastrup 1878)

Valgkampen i Nedenes Amt 1895-1897. 1898.(Kaastrup 470).

Kommunale Anliggender og Arbeider i Arendal 1863-1895.  1907  (Kaastrup 1694).

Vort Vandværk. 1909.

Fremstilling af Vandværksforholdene.  1911.

 

A.Askeland, lærer

Utgivelser medtatt her:

Totalisten. 1. årg. 1887.

 

 

Odin Kastor Augdahl

Utgivelser medtatt her: 

Arendals Høiere Skoles Historie. 1931

 

Erling Bang

Utgivelser medtatt her:

Arendal Orkesterforenings historie 1936-1986.(sammen med Terje Bodin Larsen). 1986

Karen Dorothea Bang.  (Halvorsen I, s 166)

Andre utgivelser:

Fuldstændig norsk Kogebog. 1835

 

A. Barexstein

Utgivelser medtatt her:

Kampen mellem kapital og arbeide.  Et tegn på de siste dage. 1930

 

Fred. Barth

Utgivelser medtatt her:

Arendals Håndverkerforening 1847-1947. 1947

 

Johan Ethers Bech, f. i Arendal 1789, d. i Arendal 1849.  Sønn av kjøpmann Nils Bech. Sjømann og marineoffiser, blant annet 1808-1811 kommandant for en av kanonjollene i Kristiansand.  Slo seg etterhvert ned i Arendal som kjøpmann og dispasjør. (Halvorsen I, ss 185-186).

Utgivelser medtatt her:

Hvedebrødsdagene.  Lystspil i 2 Acter, oversat efter La Lune de miel  af Scribe. 1833.

Andre utgivelser:
Den lille franske Skibsmægler:
1832

Hvedebrødsdagene.  Lystspil i 2 Acter, oversat efter La Lune de miel  af Scribe. 1833.

 

Ivar Hirschholm Bentzen f, 1812 i Strømmen ved Arendal, d. 1881 i Christiania. Sønn av Bent Bentzen og Helene Hirschholm. Gikk først i håndverks- og handelslære, men  begynte så å studere teologi og ble lærer i Kristansand, deretter prest.  Sogneprest i Øyestad 1870, prost i Arendal 1878-80.I tiden i Kristainsand var han medarbeider i Kristianssands Stiftsavis, og publiserte senere en del dikt i dagspressen.  (Halvorsen I, ss 204-205)
Utgivelser medtatt her:

Pjerrot.  En Samling af komiske Digt. 1874

Andre utgivelser:

Poetiske Smaablomster.  Christianssand 1857

Stjerneskud.  En Samling af nyere Digte. Christianssand 1860

Andagtsbog efter udmerkede Forfattere.  Risør 1861. Også utg. 1862 i Christiania.

Gule Blade.  Nogle Digt. Kristianssand 1870

Anne og Alet. En Kriminalhistorie fra Øiestad. 1874.

 

 

G. Bergh, cand. theol.

Utgivelser medtatt her:

Den Norske Folkeskole1858- ( sammen med A. Feragen).

 

Johan Peter Berg  F. i Holmedal 1809., sønn av sogneprest Ole B. Berg og Andrea Birgitte Preus. Elev ved Bergens Kathedralskole, teologisk kandidat 1833. Sogneprest i Dypvåg og Flosta 1854-1866, prost i Østre Nedenes 1866-1873. (Halvorsen I, ss 216-217).

Utgivelser medtatt her:

Prædikener. 1876

Andre utgivelser:

Prædikener.  Christiania 1877.

 

Jørgen Olsen Berget.  Lensmann

Utgivelser medtatt her:
Beskrivelse av Frolands prestegjeld i vers. U. år ( ca 1900)

Lars Hess Bing, f. 1761 i Trondheim, d. Onarheim 1819.  Jurist, 1806-1810 sorenskriver i Robygdelaget. (Halvorsen I,ss 254-255).

Utgivelser medtatt her:

Topografiske Efterretninger angaaende Østre-Raabygdelaugets Sorenskriverie i Christianssands Stift. 1926

Andre utgivelser:

Beskrivelse over Kongeriget Norge, København 1796.

Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Lessøe. København 1802.

 

Peter Blom , og forfatter. 1858–64 prest ved den norsk-svenske legasjon i Istanbul, deretter sogneprest i Valle (inntil 1880) og senere i Vardal. Foruten en del andaktsbøker og dikt skrev han reiseskildringer fra Orienten (1870 og 1875) og verdifulle topografiske arbeider om Valle (1896) og Vardal (1899). Studerte musikk i sin ungdom; av hans komposisjoner, til dels til egne dikt, har en del vært oppført. Æresmedlem av det greske musikkforbund i Konstantinopel 1863!

Blom var gift med kokebokforfatteren Marie Blom f. Magnor, f. på Tangen gård  i Arendal 1837, d. 1917.  Hennes mest kjente bok var Husholdningsbog for By og Land, utgitt 1888. Boken ble en av de store suksesser mellom Hanna Winsnes og Schønberg Erkens mer berømte utgivelser. Her introduseres en rekke fremmede retter, som Marie Blom trolig har støtt på under oppholdet i Istanbul, som gulasj og pilaff. Den er også den første norske kokebok med oppskrifter på tomater (!).

(Halvorsen I, ss 368-369).

Utgivelser medtatt her:

Lov og Evangelium.  Tolv Prædikener. 1876

Andre utgivelser:

Christelige Bønner, Psalmer og Digte.  Christiania 1861.

Psalter og Harpe.  Christiania 1862.

Andagtsbog for Sømænd.  Christiania 1863.

Aandeligt Strengespil.  En Samling Sange, Sukke og Psalmer.  Christiania 1866.

Reise til Jerusalem og omegn. Kristianssand 1870

Fra Østerland.  Christiania 1875.

J.G.Johannessen Bjørn

Utgivelser medtatt her:

En hyggelig aften. Samlede småfortellinger. 1932

 

 

Wilhelm Henrik Buch,  f. 1798 i Christiania, Sønn av bakermester Wilhelm Buch og Ingeborg Maria Knudsdatter Lie.  Teologisk kandidat 1825. Prest i Moland 1826-1834, i Aker 1834-1847, Holden 1847-1869. (Halvorsen I, ss 502-503).

Utgivelser medtatt her:

Samlede Digte. 1835

Maidagen paa Fjeldet. 1835

Andre utgivelser:

Leilighedstale holden i Asylet for Grønlands District paa Carl Ludvigsdagen 3. Mai 1839. Christiania 1839.

 

Gjest Baardsen, f.1793 i Sogndalsfjæren i Sogn, d. 1849 i  Bergen, berømt stortyv, dømt til livstids slaveri på Akerhus, men benådet i 1845 på grunn av god oppførsel.  Reiste deretter landet rundt  og solgte egne skrifter om sitt liv og bedrifter. (Halvorsen I, ss 144-145)

Utgivelser medtatt her:

Gjest Baardsens Levnetsløb. 1871

Andre utgivelser:

Gjest Baardsen Sogndalsfjærens Levnetsløb, forfatter av ham selv. I-III.  Christiania 1835. 2. utg. Drammen 1846-47 samt div. andre utgaver

Fængsel og Frihed i tvende Quad. Christiania 1845

En ung Fanges Livsbegivenheder, satte i Vers. Kongsberg 1846.

Brændeviins-Ondet, en Folkevise med Fortale. Drammen 1846.

 

 

Christen Christensen

Andre utgivelser:

Kort Uddrag af Historien om de vigtigste Verdensbegivenheder. 1838

 

 

Thorvald Christensen

Utgivelser medtatt her:

Arendal Kommunes Portrætsamling.  Oplysninger meddelte af Ordføreren. 1892.

Andre utgivelser:

Arendals Byes Legater. Uddrag af Statuter og af Regnskaber. Meddelt af Ordføreren 1885. 1886. (Kaastrup 1734)

 

 

H. Christophersen

Utgivelser medtatt her:

Kristenhedens brændende Spørgsmaal. 1891

Den Politiske Situation. 1895

 

 

Johan Chr. Dahl

Utgivelser medtatt her:

Fredens Lyre. 1933

 

Birger Dannevig , fotograf, sjøfarts- og lokalhistoriker. Dannevig ledet etterretningsorganisasjonen XU i Arendalsdistriktet 1943–45. Han skrev et stort antall bøker om rederi- og sjøfartsvirksomheten på Agder, bl.a. Farsunds sjøfarts historie (1967) og Grimstads sjøfarts historie (1971), og leverte en rekke artikler om lokal næringsvirksomhet, historie og kultur. Spesielt stor oppmerksomhet fikk boken Skip og menn (1968), som skildret den norske handelsflåtens innsats under den annen verdenskrig. Han skrev også jubileumshistorien  til feiringen av Arendals 250 år som by i 1973:  Arendal gjennom skiftende tider. 1528-1723-1973.Hans sjøfartshistoriske samlinger eies i dag av rederiet Bergshav i Grimstad.

 

Utgivelser medtatt her:
Hisøy Kirke 1849-1949. 1949
Arendals Elektrisitetsverk gjennom 50 år. 1951
Hisøy skoler.  En oversikt over utviklingen fra 1786 til 1954. 1955 (Kaastrup 3321)
Arendals Riksmålsforening 1908-1958. 1958
Fra 35 hk til 21000 hk. Noen trekk omkring Arendals Maskinistforenings 50 års jubileum. 1961.

Andre utgivelser:
Arendals Farvehandel 1910-1950. 1950 (Kaastrup 1559)
Kolbjørnsvik Verft & Slipp 1803-1953. 1953. (Kaastrup 3244)
Arendals Sjømannsforening gjennom 100 år. 1954 (Kaastrup 1807)
Arendals Meieri 1906-1956. 1956  (Kaastrup 1751)
Assuranceforeningen Gard 1907-1957.  1957 (Kaastrup 1527).
Aktieselskabet Arendals Fossekompani. 1896-1911-1961.  1960  (Kaastrup 1631).
A/S Arendal Smelteverk 1912-1962. 1962.  (Kaastrup 3650)
Arendal Sparebank 1825-1889-1964. 1963 (!) (Kaastrup 1328)
Arnt J. Mørland 1916-1966. 1966.  (Kaastrup 1820).
Fra ved til vannkraft. Aust-Agder Kraftverk 1919-1969.  1969 (Kaastrup 1467).
Sykehuset i Aust-Agder 1920-1970. 1970. (Kaastrup 1841)
Grimstads sjøfarts historie. 1971. (Kaastrup 3215)
Sagaen om en Sørlandsbygd (Eide sogn). 1972. (Kaastrup 2709)
Arendals Meieri 1906-1956-1976. 1976  (Kaastrup 1752)
Froland Bygdebok bd 1. 1979 ( (Kaastrup 2490).

For en fullstendig bibliografi over Dannevigs arbeider, se Ulrik S. Kirkedam: Birger Dannevig 1921-1998. En minnebok fra hans liv, Hisøy Historielag 2004.

 

Morten Smith Dedekam  f. 31. januar 1793 i Arendal, d. 28. april 1861 sst. kjøpmann, konsul og Arendals første ordfører.

Morten Smith Dedekam var sønn av Johan Collett Dedekam og Sophie Hedevig Smith. Han tok utdannelse i København og i England, og startet egen forretning ved hjemkomst til Arendal. Han begynte med politikk i 1823, og ble Arendals første ordfører i 1837, og satt til han døde i 1861.

Dedekam skrev flere lokalhistoriske bøker, og var med og stiftet Arendals Skoles offentlige Bibliothek og Museum i 1832, og var museets første konservator.

Han giftet seg på Hisøy i 1819 med Margarethe Sophie Ebbell (18021854). De er begge gravlagt på familiegravstedet på Tangen Gård på Hisøy.

Utgivelser medtatt her:
Bidrag til Kjøbstaden Arendals Beskrivelse. 1860
Andre utgivelser:
Jubellægen A.C. Møllers Biographie forfattet i anledning af Festen i Arendal den 30te december 1838.

Israel Dehn, se Frithjof Foss.

Einar Diesen, født 1897 i Bergen, død 1994,  journalist, sønn av Thorstein R. Diesen. Fra 1921 knyttet til Aftenposten, sjefredaktør 1948–68. Fra 1942 til 1945 var han tilknyttet Regjeringens informasjonskontor i London.

Einar Diesen hadde en rekke tillitsverv i pressens organisasjoner; bl.a. som formann i Norsk Redaktørforening 1956–66 og formann i Norsk Presseforbunds faglige utvalg 1957–72. President i Norges Tennisforbund 1933–48.

Diesen utgav bl.a. et par guttebøker, erindringsboken Fra petit til leder (1968), Maidagene '45 (1977) og romanen Heksens hus (1979). Hovedredaktør for Kong Olav V, vår konge og hans hus (1970)

Utgivelser medtatt her:
Slekten Herlofson gjennom 400 år. 1973


J.W.G. Dietrichson:
 
Utgivelser medtatt her:
Offentlige Dokumenter, udgivne til Redegjørelse for min Overgang fra Præstestillingen til
civilt Embede. 1
876

 

Karen Marie Ebbell, f. i Grimstad 16. februar 1837.  Datter av kjøpmann Jørgen Benedix Ebbel ( f. i Arendal 9. oktober 1797, d. i Grimstad 29. november 1864 og Inger Bie, f. 25. juli 1806.

Utgav tallrike oversettelser hovedsaklig fra engelsk og på forskjellige forlag.  Nina er så vidt jeg vet den eneste av hennes bøker som ble utgitt i Arendal.

Bøker av Ebbell omtalt her:

Annie Lucas:  Nina. En fortælling fra Paris' sidste Beleiring. Arendal 1884.

Kilder: Halvorsen

:

 

O. Evensen

Utgivelser medtatt her:

Fortegnelse over de Seminarister, der ere demiterede fra Askers, Holts, Storøens og Klæbos Seminarier. 1858

 

 

Gunnerius Falck ( pseud. Kurt Støren), tidl. Gunnerius Falck Gundersen.  F. Guldsmedengen, Hisøy 13. oktober 1852, d. i Arendal 12. februar 33, gravlagt på Hisøy kirkegård.  G. 1883 med Elisabeth Sophie Hagen.  Falck var overrettsakfører. kst. byfogd og amtmann, og var bl.a. oppnevnt som settedommer i behandlingen av Arendals Sparebanks konkursbo i desember 1886.  Banken hadde gått konkurs som følge av skandalen i Arendals Privatbank  noen måneder tidligere.  Falck var en flittig leilighetsskribent, og bøkene hans er hovedsaklig samlinger av artikler og skriverier i Vestlandske Tidende og andre  aviser.  Bøkene ble utgitt på eget forlag, men med elegant utstyr og innbinding.

Kilder:  Kristen Taraldsen i Agderposten 24.12.10 s 52.
Utgivelser medtatt her:
Trykt og utrykt. Curiositeter af en bagstræver. Fredriksstad 1909.

Smaa Skriverier. 1915

 

 

Andreas Faye

 

 

Andreas Faye
Maleri av Christiane Schreiber 1861. Rektorgalleriet, Universitetet i Agder.

 

Andreas Faye var f. 5. oktober 1802 Bragernes, d. 5. mai 1869,  prest og folkeminnesamler. Sønn av skipsfører Christopher Faye (død 1825) og Maren Mathea Borgen.  Etter teologisk embetseksamen i 1828 ble han i januar 1829 ansatt som lærer ved Arendals Middelskole før han 12. mars 1833 ble utnevnt til sogneprest i Holt. 1839 ble han dessuten forstander og førstelærer ved det nyopprettede Christianssands Stifts Lærerseminarium, og regnes derfor som første rektor på det som i dag er Universitetet i Agder. Han ble værende i disse stillingene inntil han i 1860 ble sogneprest i Sande. I 1864 ble han dessuten prost i Nordre Jarlsberg prosti.

I 1831 foretok han for egen regning en reise til Danmark, Tyskland, Italia og Frankrike. På denne reisen besøkte han universitetsforelesninger, oppsøkte Goethe i Weimar, og satte seg inn i allmueskolevesenet i Prøyssen og Sachsen. Etter hjemkomsten var han med på å stifte Arendals Museum og offentlige Bibliothek. Fra 1835 til 1841 var han formann i Nedenæs og Robygdelagets Amts Landhusholdningsselskab. Han var dessuten medlem av formannskapet i Holt, og var 1842 stortingsrepresentant. Han var medlem av Det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondheim og av Det Norske Videnskaps-Akademi i Kristiania.

Han ble gift første gang 1835 med Ditlevine Madsen (18101846), annen gang 1850 med Octavia Knudsen (f. 1828). 

Hans Norske Sagn (Arendal 1833) var den første folkloristiske bok som utkom i Norge. I arbeidet med sagnene var Faye inspirert av Brødrene Grimms Deutsche Sagen fra 1816, og som norsk pionerverk kom Norske Sagn med oppsiktsvekkende lærde referanser til gresk og norrøn mytologi, og til allerede utgitte folkloristiske tradisjonssamlinger fra våre naboland.

Fayes samling vakte interessen for norske folkeminner i de ledende vitenskapelige kretser. Henrik Wergeland og P. Chr. Asbjørnsen sendte Faye tekster til neste opplag av Norske Folke-Sagn (1844). Faye viste sin begeistring for Asbjørnsens stoff ved på spøk å utnevnte ham til "overordentlig Sagn-Ambassadør". Både Asbjørnsen og Moe ble inspirert til å ta fatt på arbeidet med innsamling, gjenfortelling, granskning og utgivelse av eventyr og sagn gjennom sin kontakt med Andreas Faye. I sin tid i Holt var Andreas Faye en av Jacob Aalls nærmeste venner og samarbeidspartnere.

Utgivelser medtatt her:

Alf Thorsen, den forstandige Bonde. 1838

Bidrag til Øiestads Presters og Prestegjelds Historie. 1861

Andre utgivelser:

Norske Sagn. 1833

Norges Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning. 1834

Bidrag til Holts Presters og Prestegjelds Historie. 1859. (Kaastrup 4239)

 

Andreas Martinus Feragen

Andreas Martinus Feragen (født 21. juli 1818 i Trondheim, død 16. mai 1912 i Holt),pedagog og forfatter av pedagogiske bøker, og regnes som en av de fremste og mest aktive blant de første norskutdannede seminaristene, og fikk kallenavnet «Skolemestrenes konge».

Han flyttet til Kristiansand i 1839, ble elev ved Holt seminar i 1842, hvor han fullførte seminaret på ett år. Han begynte så som lærer som den første norske seminarist i byen. I 1846 begynte han som lærer og kirkesanger i Holt ved Tvedestrand. Ved siden av lærerstillingen fungerte han også som øvingslærer ved seminaret, frem til det flyttet til Kristiansand i 1877. Han satt i stillingen som lærer frem til han var 93 år gammel, og døde kort tid etter. Skolen på Holt ble kalt Feragenskolen, og er idag et skolemuseum, som del av Næs Jernverksmuseum.

Feragen var en aktiv mann, han satt i skolestyret i Holt i over 40 år, var medlem av amtsskolestyret i 10 år, var formann i den lokale misjonsforening og avholdsforening, var kommunerevisor i 28 år. Han var med å starte Holt sparebank, og i 1847 stiftet han en lærerforening og en prostiforening for Holt. Han var også medlem av fire kongelige kommisjoner for bedømmelse av lærebøker.

Utgivelser medtatt her:

Opgaver og korte Vink til praktisk Tavleregning, Kristiansand 1856.

Den Norske Folkeskole1858- (Sammen med G. Bergh)

Anre utgivelser av Andreas Feragen:

  • Regne-ABC, eller Opgaver af de fire Grundregningsarter med ens- og uensbenævnte Tal tilligemed korte Vink til praktisk Tavleregning for de første Begyndere, Kristiansand 1856
  • Udmaalingsbog, indeholdende Veiledning til praktisk Udmaaling og Beregning af Flader og Rumstørrelser med 110 oplysende Tegninger og 112 Øvelsesopgaver, Kristiansand 1859
  • Øvelsesbog i Læsning af Haandskrifter, Bergen 1861
  • Tilbageblik paa Norges Folkeskolevæsen i de sidstforløbne 50 Aar, i Den norske Folkeskole 7, 1864
  • Regneøvelser for Pigebørn, Kristiansand 1867
  • Hjem og Skole. Et Ord til Forældre om deres og Skolens fælles Gjerning. Børnenes Opdragelse og Undervisning, Kristiansand 1875
  • Tilbagesyn paa mit liv, med et blik paa folkeskolen før og nu, Hamar 1904

 

S.H. Finne-Grønn

Utgivelser medtatt her:
Arendals Geistlighed - dens Genealogi og Personalhistorie
. 1897 (Kaastrup 1357)

Slegten Eyde af Arendal. 1916

 

 

Eyvind Flaten

Utgivelser medtatt her:
Under stjernebur.  Dikt
.  1968

 

 

Gjerulf Fløistad, f. 29. april 1887 i A. Moland ved Arendal, d. sst. 20.05.73 sønn av lensmann Ivar Fløistad (1846-1926) og Ingeborg.  Gift 1922 med Dorothea Catharina Amalie Stephansen (1883-1961), datter av skipsreder Christian Stephansen og Hanne Smith i Arendal.  Sakfører, sjef for Nedenes Sparebank i Arendal 1914-1962, derav tilnavnet "Gjerulf Bank" for ikke å forveksle ham med nesten navnebror adm. dir. Gjerulf Fløystad i Gard.

Utgivelser medtatt her:

Beretning om Nedenes Sparebanks virksomhet i 25 aar  1912

 

Frithjof Foss

Utgivelser medtatt her: 

See Tiden An.  (Under pseud. Israel Dehn)1862

For halvandet hundrede Aar siden. Novelle.  (Under pseud. Israel Dehn). Christiania 1862.

Et ÆgteskabEn Novelle. Under pseud. Israel Dehn. Christiania 1863
Excelsior.  En Novelle.Under pseud. Israel Dehn Christiania 1863

Skizzer från London.  (Under pseud. Israel Dehn) Stockholm 1864

Vort Land.  (Under pseud. Israel Dehn)1881

Tidens Løsen.  (Under pseud. Israel Dehn) 1884

Historiske Noveller I. Svogrene. 1891

Arendal Byes Historie .1893

Andre utgivelser:

Småfortellinger. (Under pseud. Israel Dehn)  Christiania 1887

 

 

Johan Ditlef Fürst

Utgivelser medtatt her:

Stamtavle. Familien Fürst. 1869

 

Magne Gausdal

Utgivelser medtatt her:

Du er mannen. 1944

Flukt - En livsskildring. U. år

Andre utgivelser:

Arendal Metodistmenighet 100 år. 1968

 

Lars Goderstad

Utgivelser medtatt her:

Hvad er Sandhed? 1877

Johannes's Daab, Jesu Daab og vor Daab. 1877

Til alle sande evangelisk-lutherske Kristne i Norge.  1879

 

 

Leif Gjertsen

Utgivelser medtatt her:

Sørlandsk industri og næringsliv i tekst og billeder. 1936

Pusnes Mek. Verksted AS 1875-1950. 1950

H.T.Gram

Utgivelser medtatt her:

Familien Kallevig. 1988

 

 

A. Gundersen

Utgivelser medtatt her:

Prædiken paa 4de Søndag efter Trefoldighed holdt i Arendals Kirke ved det norske Missionselskabs Kredsforsamling 29. Juni 1890

 

Ulf Hamran

Utgivelser medtatt her:

De to mystiske reisende. Malerne Edy og Fearnside i Norge år 1800. 1964

Conrad Hansen

Utgivelser medtatt her:

Et veddemål. U. år.

Gabriel Ferdinand Hetting

Andre utgivelser:

Beskrivelse over Premier-leutenant G.F. Hettings Forliis i Nordsøen. 1838

 

Inga Holbæk

Utgivelser medtatt her:

Skyggen som stengte. U.år.

 

Christian Holm

Andre utgivelser:

En kort Anviisning til Urte- og Frugt-Havers Anlæg og Dyrkning. 1837

 

Eilif Holmesland

Utgivelser medtatt her:

Den nye rettergangsordning. 1927

 

 

Morten Holst

Utgivelser medtatt her:

Nogle Bemærkninger i anledning den forestaaende Revision af Matrikelen.  1864

Andre utgivelser: 

Om nytten og Nødvendigheden af en forandret Driftsmaade i det arendalske Vasdrag.  Arendal 1856.(Kaastrup 543)

 

Bertha Hjortland

Utgivelser medtatt her:

Vegslusken. 1949

 

C. Huldt-Ugland

Utgivelser medtatt her:

Byposten i Aust-Agder. 1960

 

R. Høyland

Utgivelser medtatt her:

Arendals Misjonsforening 1842-1942. 1942

 

Andreas Blomhoff Jensen.  Adjunkt ved Arendals Middel- og Realskole. Dispasjør

Utgivelser medtatt her:

Omrids af den nordiske Gudelære1866

Maadehold og Totalafhold. (overs. fra Carpenter). 1875

Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1887.  Et Mindeskrift. 1887

Keiser Wilhelm, en kortfattet Livsskildring. 1888

Større Forretninger i Arendal. 1906

Andre utgivelser:

Er et Realgymnasium i Arendal ønskeligt? 1871. (Kaastrup 1885)

Erik Bögh.  Nogle ord til hans Minde af en gammel Ven. 1899

 

 

Carsten Ingman Johnsen (Pseud. Ingman fra Torjusholmen)

Utgivelser medtatt her:

German Unification? No! 1954

 

Jæger, A.F

Andre utgivelser:

Det simplificerede Bogholderie, 1833

 

Henrich Nicolay Jæger

Utgivelser medtatt her:

Hollandsk Grammatik. 1835

Andre utgivelser:

Hollands-Norsk og Norsk-Hollandsk Lexicon. 1834

 

 

Elisabeth Kallevig

Utgivelser medtatt her:

Sjøfarten i Arendal 1815-1850. 1939

 

A. Katerås

Utgivelser medtatt her

Aamli. Litt um heradstyre og heradshus. 1925

 

W.F.Kolderup

Utgivelser medtatt her:

Hevnestriden fremstillet i Rim. 1871

E. Kollenborg

Utgivelser medtatt her

Det Norske Nitridaktieselskap 1912-1962. 1962

 

J.O.Langsæther: 

Utgivelser medtatt her

Stadsingeniørsaken og valget.. 1928

 

 

K. Lorange

Utgivelser medtatt her

Skibsassuranceforeningen i Arendal 1837-1937. 1937

 

Olaf Lie  Lege i Arendal

Utgivelser medtatt her:

Slægtsundersøkelser og erindringer med mere væsentlig vedrørende min
fars og mors familie
. 1
949

 

 

John Lie  eller Jon Lie (født 1846 i Fyresdal, død 1916) forfatter, lærer og bonde.Han skrev både på norsk og dansk. En del av bøkenes hans ble publisert som fortsettelsesfortellinger i norskamerikanske blad og gjorde sitt til å styrke språkfølelsen for det norske språket blant utvandrerne.

John Lie skrev dikt og fortellinger som hadde mange lesere på sin tid. Han skrev enkle fortellende dikt på telemål med tema fra norsk natur og folkeliv i diktsamlingen «Aarolilja» og vellykkede fortellinger og dyrehistorier: «Paa fjell og fynne».

Han utga også en rekke folkelivsskildringer på dansk i stilen til Bjørnstjerne Bjørnson, blant andre «Staale Storlid» og «En Gaardmandssøn fra Telemarken».

John Lie var også medarbeider i bladet Fedraheimen som ble startet av Arne Garborg.

Utgiuvelser medtatt her:

Junker og Bonde : Fortælling fra Syvaarskrigens Tid. 1902

Andre utgivelser:

1874 –  diktsamlingen «Hugaljo» (sammen med Hallvor Lie)

1878 – «Knut Trondson, fortælling fra Telemarken» (dansk)

1879«Aarolilja» (diktsamling)

1880«Staale Storli : En fortælling fra Telemarken» (dansk)

1889«Grindal-Saga : Fortælling» (Norge) eller «Grindal-Saga : en Fortælling fra Thelemarken» (USA)

1890 «Magnhild og Olav : fortælling»

1891 «Fra Fjeldbygden : fortællinger»

1896«Hølge Latfant og andre Fortællinger» (særtrykk Fra Fjeldbygden)

1896«Fille-Værn : Fortællinger fra Telemarken» (særtrykk Fra Fjeldbygden)

1896 – «Et Lig paa Ryggen : Fortælling» (særtrykk Fra Fjeldbygden)

1896 – «En Omvendelse : Fortællinger fra Telemarken» (særtrykk Fra Fjeldbygden)

1896«Trofast Kjærlighed : Fortællinger fra Telemarken» (særtrykk Fra Fjeldbygden)

1892 – «Signe og Hermod : Fortælling fra Telemarken»

1893 «Paradiset paa Jorden eller det sande Hjem, dets Grundvold og Velsingelser»

1894 – «Olav Bøen : Fortælling» ("Varden"s føljeton)

1895«Staale Storlid, en Gaardmandssøn fra Telemarken» (dansk)

1897 «Paa Fjell og Fynne : forteljingar og Dyre-Sogur fraa Telemarken»

1898 «Helsing til Amerika : song-leik»

1903 «Bôtil : fortælling fra Telemarken»

1909 «Bondekvelder»

1911 «Egil Bakken : fortælling om en gut»

1912 «Hermod og Signe : fortælling fra Telemarken»

Kilde: Wikipedia

 

Tallak Lindstøl

Utgivelser medtatt her:

Nedenes amt 1891-1902. 1905. 

Bidrag til Aust Agder Historie I:  Vegaarsheien i ældre Tid . 1922

Andre utgivelser:

Storthingsvalgene i Nedenæs Amt 1814-1885.  Arendal 1887 (Kaastrup 472)

 

 

Jonas E. Line

Utgivelser medtatt her:

Arendals Turnforening 75 år. 1932

 

 

Oddmund Ljone

Utgivelser medtatt her:

Slaraffenland.  En liten tale. 1921

 

 

P. Ljosland

Utgivelser medtatt her:

Forsoningslæren og Guds frelsesplan. 1933

 

 

Christian Havnes Lund.  Redaktør av bladet Budbæreren

Utgivelser medtatt her:

Pastor Paul Petter Wettergeens Liv og Virksomhed. 1890

Ørkenroser.  Mærkelige Omvendelseshistorier og udvalgte aand. Fortællinger for det norske Folk. U. år

 

 

N.S.Lunøe

Utgivelser medtatt her:

Den Praktiske Trælastberegner. 1848

Andre utgivelser:

Den østersøiske Lastdrager. 1834

Mathæus Mende

Utgivelser medtatt her:

Den noget nær en Christen. 1858

 

Arne Myrdal

Utgivelser medtatt her:

Øyestad  - Hiis Historie  Bind 2. 1983

Øyestad Historie 1900-1984 Bind 3. 1984

Øyestad Historie 1900-1984 Bind 4. 1984

 

Johannes Musæus

Utgivelser medtatt her:

Prolegomena til en vordende Lovgivning angaaende Religionsfriheden. 1840

Andre utgivelser:

Tale ved Arendals Maadeholdsforenings Aarsmøde 1841. 1841

 

 

J.Thv. Møller

Utgivelser medtatt her:

Praktisk Haandbog i Conditori og Bagning. 1907

 

Johan Teophil Nathorst, ( 1794-1862), var en svensk agronom som grunnla flere landbruksskoler i Sverige på 1840-tallet.  Særlig var han opptatt av saueavl.  I tillegg til flere større avhandlinger om samfunnsøkonomi og landbruksspørsmål, skrev han flere folkelige småskrifter om de samme tema.

Utgivelser medtatt her:

Den kloge og forstandige Sven Anderson. en gammel Faarerøgter ( under pseud. Sven Svenson). 1835

 

Nils Nersten

Utgivelser medtatt her:

Minner fra Setesdal. 1950

 

Johannes Norløff, f. i Arendal 1886, d. i Oslo 1966).  Bodde som voksen i Oslo hvor han arbeidet i sjøforsikringsbransjen.  Han skrev en rekke artikler i lokalpressen om emner fra Arendals historie.

Utgivelser medtatt her:

Litt fra Arendal i gamle dager. 1948

 

George Noscoe, pseud. for Jørgen Christensen Nørstø, se denne.

 

N.R.Nielsen.  Kaptein

Utgivelser medtatt her:

De Hvite Seil.  Samlet ved Kaptein N.R.Nielsen  I-IV. 1934-1936

 

Sigrid E. Nilsen

Utgivelser medtatt her:

Kirkene i Aust-Agder. 1984.

 

Jørgen Christensen Nørstø, f. 1788 i Arendal, død 1849.

Utgivelser medtatt her:

Den norske Matros George Noscoes (Jørgen Christensens) Historie. 1861

 

G.W. Oftedal

Utgivelser medtatt her:

Erik Munk til Barbo. 1926

 

 

Johan Werner Oftedal

Utgivelser medtatt her:

Dochedals Dagbog for 1802-1803. 1921

Arendals Sjømandsforening gjennem 75 aar 1849-1924. 1924

Barbu Kirke 50 år. 1930

Gammelt og Nyt fra Barbu (I-IV) 1932-1934

Thomas Langes Proces. U. år

Fra det gamle Arendal. U. år.

Breve fra Peder Thomasson. U. år.

Breve fra Kancelliraad Berg til hans Søn.U. år.

Af Musæets Brevmappe. U. år.

Af Arendals Sjøfarts Historie.U. år.

Af Arendals Historie.  Aaret 1801.U. år. 

Fem Breve fra Anders Dedekam. U. år.

Andre utgivelser:

Dochedals Dagbog for 1801. 1919 (Kaastrup 3594)

Dochedals Dagbog for 1800. 1920 (Kaastrup 3594)

 

Sven Oftedal

Utgivelser medtatt her:

Andreas Faye.  Sogneprest til Holt 1833-1861. 1926

Skolevesenet på Hisøy og i Øyestad i gamle dager. 1935

Beretning om Skolevesenet i Østre Moland og Tromøy i gamle dager.1936

Om den første sogneprest i Østre Moland og Tromøy Jens Boye samt nogle
av hans desecendenter
.
1937

Kinas Beskrivelse av skibsprest, senere sogneprest til Østre Moland J. Boye. 1938

Arendals Søndagsskole for voksne 1835-1881. 1940

Lærer P. Oftedal 1822-1890. 1943

Andre utgivelser:

Av Arendals folkeskoles historie. 1923.  (Kaastrup 1887)

Arendals kommunale bibliotek 100 år 1832-1932.  1932.

 

 

Th. Omholt

Catalog til Auctionen paa Bratteklev 5te April 1880.  Arendal 1880 24 s. Th. Omholts konkursbo (Kaastrup 3987)

 

Utgivelser medtatt her:

 

Bidrag til Handelsvidenskabens Forklaring. 1851

Studier over Pengevæsenet. No 1:  Aarsagen og dens Følger. 1883

 

Andre utgivelser:

 

Christian Jensen Lofthus og tilstanden i Nedenæs 1786 og 87 efter følgende brev fra Christianssands stift af 21de April 1787.  Arendal 1886.  (Kaastrup 56).

 

 

O. Pedersen

Utgivelser medtatt her:

Naaman I. Den Spedalske. 1878

 

 

Albert Petersen  Telegrafbestyrer

Utgivelser medtatt her:

Arendalstelefonen. 1928

 

Theodor Reginald, se N.M.Aalholm

 

Johan R. Reiersen

Utgivelser medtatt her:

Norge og Amerika. 1845

 

A. Reitan.  Kirkesanger i Kvikne.

Utgivelser medtatt her:

Udvalg af Sange og Rim især til Brug i Almueskolerne. 1859

Ole Rekdal

Utgivelser medtatt her:

Misjonsbilens Misjon v/Ole Rekdal gjennom 40 år. 1993 

Christian Denoon Reymert

Andre utgivelser:

Scener af Livet : tvende originale Noveller. 1835

Alonzo, eller Den spanske Søerøver. 1835

 

 

Carl Bonaparte Roosen, f. i Arendal 8. oktober 1800, d. i Kristiania 15. februar 1880. . Offiser, kartograf og publisist. Hans foreldre var kjøpmann, kommerseråd Herman Frøchen Roosen (1749–1829) og Johanne Dorthea Thestrup (1773–1838). Gift 14.11.1849 med Camilla Marie Thrane (17.7.1813–16.3.1897), datter av kjøpmann, bankdirektør David Thrane (1781–1832) og Helene Sophie Bull (1780–1831). Han var således svoger til Marcus Thrane (1817–90).

Carl Roosen var offiser og kartograf, men er i ettertid mest kjent som nasjonal pådriver og sosial reformator.

Roosen var patriotisk innstilt, og han var en ivrig debattant som gikk sterkt inn for saker han var opptatt av. Feiring av 17. mai var en slik sak, og han utgav et skrift om dette, som han tilegnet opposisjonen på Stortinget. Her beskrev han Stortingets virksomhet og gav den første oppsummering av bondeoppstanden som Halvor Hoel ledet 1818. Også skiløping fanget hans interesse, kanskje spesielt fordi han så den som en del av en nasjonal oppdragelse. I samme ånd var det han arbeidet for bygging av offentlige bad, som han betraktet som et nødvendig verktøy for å bedre folkehelsen.

Han var preget av sosial tenkning, og ettersom han var svoger til Marcus Thrane, er det er ikke utenkelig at de to mennene kan ha hatt innflytelse på hverandre. Roosen skrev i 1830-årene i Folkebladet til fordel for de landflyktige polakkene etter russernes hardhendte behandling av Polen. Mens han bodde i Trondheim var han en drivende kraft i Selskabet til Arbeiderboligers Oppførelse, som drev utstrakt sosial boligbygging, bl.a. på Kalvskinnet og Lademoen. Roosen interesserte seg også for fortidsminner, og han var særlig opptatt av domkirken i Trondheim. Han gikk imot en restaurering av kirken, da han betraktet bygningen som et fortidsminne i seg selv; en holdning som først langt senere slo igjennom hos antikvarene.

Carl Roosen var en særpreget personlighet, og han følte seg forbigått som offiser. Som pensjonist bosatte han seg i Christiania.

Utgivelser medtatt her:

Poetiske Forsøg. 1835

 

 

George Roscoe ( Jørgen Christensen)
Utgivelser medtatt her:

Den norske Matros George Roscoes (Jørgen Christensens) Historie. 1861

K.J.Rudnick
Utgivelser medtatt her:
Refomatoren dr.theol. Balthasar Hubmaier. En troens helt på refomasjonstiden. 1950

Lars Rustbøle
Utgivelser medtatt her:
Arven, 1948

 

Erling Ruud

Utgivelser medtatt her:

Tromøy kirke fra omkring 1100 til 1951. 1951

 

A. Schanke

Utgivelser medtatt her:

Nogle Ord om Methodismen. 1873

 

 

Senex, se N.M.Aalholm

 

Kåre Skyttemyr

Utgivelser medtatt her:
Lovise. 1988

 

Axel Chr. R. Smith.

Utgivelser medtatt her

Personalia vedrørende mere kjendte Arendalsfolk  døde i aarene 1874-1914. 1923

 

Julius M. Smith

Utgivelser medtatt her:

Av et gammelt  Comediehus historie. 1936

To slektsbiografier.  Julius Marius Smith 1825-1905.  Mads Henrik Smith 1860-1933. 1943

 

 

Frans Leopold Stockinger, f. 12.08.1865, d. i Arendal 14.10.1916

Utgivelser medtatt her: 

Arendals Legater. 1905

Oversigt over Arendals Søforsikringsselskabs Virksomhed 1860-1910. 1910

Sparebanken i Arendal 1889-1914. 1914

Andre utgivelser:

1884-1904.  Turnernes Musikforenings 20-aarige stiftelsesdag. 6te April 1904. 1904  (Kaastrup 1778)

Mindeskrift ved Arendals Turnforenings 50-aars jubilæum 17de Mai 1907.  1907 (Kaastrup 1613)

 

H.A. Sunne, kaptein

Utgivelser medtatt her:
Livserindringer. 1919

 

H.J.Sørensen

Utgivelser medtatt her:

Højskolen.  Nitten Breve. 1878

 

 

Bo Sørenssen

Utgivelser medtatt her:

Française og Lanciėrs. 1892

 

Wilhelm Sørenssen.  Sogneprest på Hisøy.

Utgivelser medtatt her:

Lommeprækener. U. år.

 

 

 

 

 

 

Jens Svendsen. Foto portrettsamlingen, AAKS

Jens Svendsen f. 1843 d. 1926. Lærer ved Torbjørnsbu skole i 1871. Stifter og redaktør av Agderposten i 1874-1917.

Utgivelser medtatt her:

Sven Svenson, se Johan Teophil Nathorst,

 

Jacob Sverdrup:

Andre utgivelser:

Den erfarne Landmand. 1837

 

H.J.Sørensen

Utgivelser medtatt her:

 

 

Herman Thrane. Cand. theol.

Utgivelser medtatt her:

Catalog over Jacob Aalls Bibliothek. 1845

 

 

Friederich Wilhelm Thoschlag, f. 1812 i Holstein, d. 1885 i Arendal.  Stadsmusikant i Arendal og leder av Det Musikalske Selskab, senere organist i Trefoldighetskirken i Arendal.

Andre utgivelser: 

Musikalsk Søndagsblad,. 1839

 

Diderik de Thurah f. 1. mai 1704 i Århus d. 1.3.1788 var en dansk sjøoffiser og forfatter, sønn av biskop i Ribe Laurids Thura og bror til arkitekten og forfatteren Lauritz de Thurah.  Etter at han forlot marinen i 1758 begynte han å skrive og oversette religiøse bøker.  «Visdomsskole til Frimodighed mod Døden» kom ut første gang i København 1777.

Utgivelser medtatt her:

Viisdoms Skole til Frimodighed mod Døden. 1860

 

 

 

Albert Ugland

Utgivelser medtatt her:

Et Folkemuseum for Arendals By og Aust-Agder Fylke. 1934

Andre utgivelser:

Tromø kirke. Ill.:  Kjell Westermark Mørch. 1974 (Kaastrup 4039)

 

 

Ole Ugland. Sogneprest.  Født i Sperrevigen, Arendal 24. februar 1828, død på Langsev i Arendal 13. desember 1883. Gikk først på Arendals Middel- og Realskole og deretter etter konfirmasjonen på Skiens Latinskole, i det han fulgte fra Arendal til Skien med skolens rektor Johannes Musæus, i hvis hus i Skien han bodde.  Student 1847.  Etter to års medisinstudier bytter han høsten 1850 til teologi og ble cand.theol. 1854.  Lærer ved Arendals Middel- og Realskole 1855-1863, stiftskapellan i Kristiansands stift 1863-1869, sogneprest i Nissedal 1869-1876, sogneprest i Botne 1876-1882, da han måtte søke avskjed på grunn av sykdom. 

Utgivelser medtatt her:

Skriftemaalet især det private Skriftemaal. Overs. fra A. Ackermann. 1857

Afskedsforedrag i Arendals Kirke den 12te Februar/Marts 1865. 1865

Vidnesbyrd om Christo. 1868

 

 

N.S.Undset. Lærer

Utgivelser medtatt her:

Drukkenskabslastens skadelige Følger for Sjæl og Legeme baade for Tid og Evighed. 1875

 

Viggo Ullmann

Utgivelser medtatt her:

Femogtyve År af Roms Historie i det fjerde Årh. e. Kr. 1874

 

J. Venstøp.  Fløtningsdirektør

Utgivelser medtatt her:
Flødningsforholdene i Fyrisdal. 1980 

 

 

Jens Vevstad  Redaktør i Agderposten 1919-1928.Jens Vevstad gav bl.a.  ut de to første vittighetsblad redigert på landsmål: Dølen og Frifanten i 1900.

 

Utgivelser medtatt her:

Gamle Gårder i Aust-Agder. 1932

Arendals Meieri i 25 år. 1932

Aust-Agder Fylke gjennom 100 år 1837-1937. 1937

P.M. Danielsen 50 år - og litt om bøker i Arendal i eldre tid. 1945

 

Andre utgivelser:

Aust-Agder Landbruksselskap gjennom 100 år.  Arendal 1931.

 

For en fullstendig bibliografi se Sveinung Vevstad:  Jens Vevstad. Personalia og bibliografi.  Arendal Museums Årbok 1946-1949 ss 9-11.

 

 

Ivar Weierholt

Utgivelser medtatt her:

Mørlandsfamilien. 1931

Overtro hos våre fedre i Aust-Agder. 1933

 

 

 

Paul Peter Wettergreen, født 1835, død 1889, født i Tokke, norsk misjonsprest og frikirkeforstander. Cand.theol. 1861, misjonær i Zululand 1861–70 for Det Norske Missionsselskab i samarbeid med H. P. S. Schreuder. 1875 begynte han som predikant i Indremisjonen og medvirket til flere vekkelser i Risørdistriktet, før han 1877 brøt med Den norske kirke og var med på å danne Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Arendal i 1871, hvor han var forstander frem til 1887. Hans vekt på det ukonfesjonelle skapte imidlertid spenninger, og 1888 gikk han ut av menigheten.  Planen var å reise ut igjen som misjonær, men Wettergeen døde året etter. For en mer utførlig oversikt over Wettergreens liv og verker, se artikkel i Store Norske Leksikon her.

Utgivelser medtatt her: 

Opbyggelige Foredrag over Johannes' Aabenbaring. 1883

 

 

Th. Winther
Utgivelser medtatt her: 

Arkæeologiske Undersøgelser i Nedenæs Amt i 1880.  1881

 

 

Simon Olaus Wolff  f.10. oktober 1796 i Snåsa, d. 11. desember 1859 i Sauherad, prest og dikter. Han skrev blant annet diktet «Hvor herligt er mit Fødeland» som ble satt melodi til av Lars Møller Ibsen.

Wolff vokste opp i Trøndelag, Hardanger og Bergen. Han tok examen artium ved Bergen katedralskole i 1818. Han studerte senere ved Det Kongelige Frederiks Universitet og ble teologisk kandidat i 1825. Samme år ble han utnevnt til sogneprest i Mo i Telemark. I 1833 ble han forflyttet til Aurskog og i 1840 kom han til Sauherad, hvor levde frem til sin død. Som dikter skrev han også en del små avhandlinger om litterære og politiske emner.

Utgivelser medtatt her:

Cabinets-Bibliotekh af Noveller og Fortællinger (sammen med N.M. Aalholm). 1836

 

 

Johan Jacob Peterson Aalholm

Utgivelser medtatt her:

Beretninger vedrørende kjøbmand og skibsreder Jens Nielsen Aalholm og hans slegt. Ved O.A. Aalholm. 1923.
Beretninger vedrørende Tolder Niels Aalholms barn.  V
ed O.A. Aalholm.  1926

 

 

Olaf Anton Aalholm, f. 11. april 1902 i Arendal, g. 11. april 1935 med Hanne Fürst, f. 4 oktober 1911 i Arendal, d. sst. 25. mai 1992.  Fylkesarkivar, forfatter.

Utgivelser medtatt her:

Beretninger vedrørende kjøbmand og skibsreder Jens Nielsen Aalholm og hans slegt. 1923

Beretninger vedrørende Tolder Niels Aalholms barn . 1926

Handelsmænd paa Sørlandet for 300 aar siden. 1930

Arendals Bryggeri 1839-1929. 1931

Kjente menns ukjente brever. 1933

Om Sørensens fra Bratteklev. Gjervoll og Sonmgeætten (Tromøy-Arendal) 1440-1940.
1940 (Kaastrup 3996)

Noen sørlandske slektsbilder. 1956

 

 

Niels Aalholm

Utgivelser medtatt her:

Toldskriver Niels Aalholms optegnelser om Gaard- og Havebruget paa Haave Gaard paa Tromøen m.v. 1757-1775. 1907.


 

 

Niels Mathias Aalholm (Pseudonymer Theodor Reginald, Senex) f.  22. juli 1811 i Arendal, d. 1894. skolemann og forfatter. Han var sønn av kaptein Mathias Aalholm som senere ble kjøpmann og trelasthandler i Arendal, og var selv ansatt ved en forretning i Arendal inntil 21-årsalderen. Da reiste han til Frankrike, hvor han oppholdt seg et års tid for å studere språket. Etter hjemkomsten etablerte han avisen Den vestlandske Tidende i Arendal, inntil han i 1835 bosatte seg i Kristiania som boktrykker. Men alt året etter vendte han tilbake til Arendal, hvor han ble ansatt som språklærer ved Arendals off. høiere Almenskole. Han var ansatt der inntil han i 1882 tok avskjed. (Halvorsen I, ss 4-6).

 

 

Annonse på bakomslaget av Norsk Theater-Repertoire No 2:  Et keiserligt Indfald eller Impromptugiftermaalet, oversatt av N.M. Aalholm og trykket hos Guldberg og Dzwonkowsky
 i Christiania 1837.  Leseren bes rette sine subskripsjoner til "Redaktøren Hr. N.M.Aalholm i Arendal" eller til utgiveren. Det forespeiles utgivelse av 12 bind, men meg bekjent utkom kun 3.

 

Aalholm utgav en rekke franske og tyske lærebøker, ordsamlinger, parlører og grammatikker. 18381847 skrev han under pseudonymet «Theodor Reginald» 3 bind Norske noveller, som hørte til samtidens mest populære skjønnlitteratur, men har nå knapt litteraturhistorisk interesse. Under forfatternavnet «Senex» utgav han på 1880-tallet en rekke småfortellinger. 

 

Utgivelser medtatt her:

 

Hva, helliget Maren Otto Hald, paa hendes 24de Aars Fødselsdag den 29de August 1832. 1832

Sjofna, original norsk Nytaarsgave. 1832

Kortfattet norsk Sproglære . 1833

Bønnebog for Børn. 1833, 2. utg. 1835. 

Halvtredsindstyve Kort-Cabaler eller Patience-Spil. 1833
Sang til Hs. Kongelige Höihed, Norges vicekonge, Kronprinds Oscar, i Arendal
den 6te August 1833.
1833

Vignetter af norske Digtere. 1833

Vittigt og Dumt, Gammelt og Stygt : en Samling  af Anecdoter. 1835

Kortfattet norsk Sproglære. 1835

Cabinets-Bibliotekh af Noveller og Fortællinger (sammen med S.O.Wolff) 1836. 

Norsk Theater-Repertoire No 2:  Et keiserligt Indfald eller Impromptugiftermaalet.  Overs. av N.M. Aalholm.  Christiania 1837.

Cantate i Anledning af Hans Majestær Kongens fem og tyveaarige Regjering. 1843.

Norske Noveller III:  Lys og Skygge. ( under pseud. Theodor Reginald). 1847
Partie de maitre au second cours de theme francais.  Christiania 1856.

Lodsenkens Søn.  En Fortælling. (Under pseud. Senex). 1882

Fra Land og Strand. Hverdagsfortellinger. (Under pseud. Senex)1886

 

Andre utgivelser av Aalholm.

Regnetabeller tilligemed en Forklaring over Mynt, Maal, Vægt og Tidens Inddeling. 1832

Læsebog for Ungdommen. 1833

Cantate ved Secularfesten 1837 . 1837

Norsk Theater-Repertoire No 1:  Den Gjerriges Datter.  Overs. av N.M. Aalholm.  Christiania 1837.

Cantate ved Secularfesten. 1837

Norsk Theater-Repertoire No 3:  Før, under og etter. Overs. av N.M. Aalholm.  Christiania 1838.

Norske Noveller I:  Præsten  Tellemarken.  Lodsens Datter. ( under pseud. Theodor Reginald). Christiania 1838

Franske Stiløvelser.  Christiania 1840

Norske Noveller II:  En norsk Matros ( under pseud. Theodor Reginald). Christiania 1843

Fransk Læsebog for Begyndere og Viderekomne.  Christiania 1843. 2. utg. 1849.  3. utg. 1857. 4. utg. 1863.

Udtog af det norske Sprogs Grammatik til Brug i Almue- og Søndagsskoler.  Christiania 1843.

Cantate ved Sørgefesten over Carl Johan. 1844

Materialier til tydske Stiiløvelser. Christiania 1847, 2. utg. 1851.  3. utg. 1860.  4. utg. 1866.  5. utg. 1866. 5. utg. 1873.

Materialier til franske Stiiløvelser. Christiania 1853.

Tydsk Læsebog for Begyndere.  Christiania 1854.  2. utg. 1858.  3. utg. 1863.  4. utg. 1869.  5. utg. 1875.

Norsk-Fransk Ordsamling og Parleur.  Christiania 1861.

 

 

 

Jacob Aall

Utgivelser medtatt her:

Nutid og Fortid, Et Hæfteskrift, Første til Tredie Bd. 1832-36

 
Tilbake