Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal:


Aviser og tidsskrifter

 

"...kan du give svar paa dette saa vil det være et stykke paa vei med den katalog over Arendals-trykk som jeg nu skal lave.  Det er naturligvis aldeles omsonst at tænke paa at faa nogen samling af alle disse blad som i tidens løb har været trykt i Arendal...."

Sven Oftedal i brev om utgivelsen av "Spidskugla" til
faktor Thomas Thorkildsen 7.4.1941, AAKS Forretningsarkiv

Den første kjente avisutgivelse i Arendal er Kongelige Privilegeret Adrese Contoirs Efterretninger udi Christiansands Stift. Denne håndskrevne avisen ble utgitt av H. Drejer i årene 1769-70.  Utgivelsen av trykte aviser startet imidlertid med Den vestlandske Tidende i 1832.  Tom Arbo Høegs bibliografi "Norske Aviser 1763-1969"  (1973) oppgir følgende avisutgivelser i Arendal gjennom tidene: 

1832-1970 Vestlandske Tidende Les mer
1853 Nedenæs og Robygdelagets Amts-Tidende Les mer
1857 Nedenæs og Robygdelagets Amtstidende og Arendals Adresseavis Les mer
1874- Agderposten Les mer...
1879-1903 Nedenes Amts Landbotidende Les mer
1885-1887 Arendals Avis Les mer
1888 Samhold Avis Les mer
1889-1891 Agderposten: Ugeudgaven Les mer
1890 Samfundsvennen Les mer
1898-1900 Handels- og Industribladet Les mer
1903-1904 Agdesidens Blad Les mer
1906-1941 og 1945- Tiden Les mer
1937-1939 Agder Folkeblad Les mer
1939 Folkevår Les mer
1940 Fellesutgaven Les mer
1951 Arendalsposten Les mer

Det var således mer enn 50 år siden forrige gang en ny avis ble utgitt i Arendal da Arendals Tidende utkom med sitt første nummer 4. januar 2006.  Avisen utkommer onsdag og lørdag, med Nils P. Vigerstøl som redaktør.  Avisen trykkes i Nr1Trykk AS, Larvik. Sammen med Agderposten er Arendals Tidende de eneste papiraviser som kommer ut i byen i dag.

En særgruppe "aviser" er russeavisene, med Arendal Gymnas' Russerøsten som den fremste.  Disse gjenstår å dokumentere.

Tidsskrifter

Universitetsbibliotekets fortegnelse Norske Tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920 (Oslo 1940 - N.T.) angir nedenstående utgivelser i Arendal i denne perioden.  Denne bibliografien omfatter ikke f.eks. menighetsblader, klubborganer, forretningsmeddelelser, kalendere, julehefter, leilighetsblad og årsberetninger uten egentlig tidsskriftstoff.  Disse er heller ikke medtatt her.

Tidsskrifter som ikke er omtalt i 1940-bibliografien er merket med *.

1837-1839 Den erfarne Landmand Les mer
1839-1840 Musikalsk Søndagsblad Les mer
1845-1846 Norge og Amerika Les mer
1858-1864 Den norske Folkeskole Les mer
1860 Dukkernes Blad Les mer
1863-1866 Efterretninger for Søfarende Les mer
1875-1878 Zions Vægterrøst Les mer
1880-1885 Nedenæs Amts Landbotidende Les mer
1886-1887 Nordisk Frimærkeblad Les mer
1886-1888 Spidskuglen Les mer
1887 Totalisten Les mer
1889-1889 Skandinavisk Organ for Norge, Sverige og Danmark Les mer
1889-1893 Norske Turnnotitser Les mer
1889-1899 Tempelsvøben Les mer
1889-1908 Budbæreren Les mer
1890-1893 Stridsmanden Les mer
1897-1900 Skogstjernen Les mer
1901-1903 Arendals ynglingeforenings Maanedsblad Les mer
1904-1910 Brevduen Les mer
1914 Arendals kr. ungdomsforenings Maanedsblad Les mer
1919-1927 Egden Les mer
1919 Edderkoppen*  
1919 Sønner av Norge*  
1921 Finkammen*  
1920-1921 Agders Folk og Land Les mer

I Jens Vevstads etterlatte papirer ligger en liste med følgende påskrift:  "Denne listen er utarbeidet av redaktør, forfatter og gårdbruker Jens Vevstad, Gjerstad i Aust-Agder, sommeren 1943.  Ett eksemplar av den er sendt til førstebibliotekar W.P. Sommerfeldt, Unversitetsbiblioteket." Listen bringer interessante opplysninger om flere Arendals-tidsskrifter som Vevstad påpeker ikke er omtalt i 1940-bibliografien.  Vevstad opplysninger er såpass interessante at vi gjengir her de deler av listen som angår Arendal:

"Hermes.  Utgiver megler og dispasjør A.F.Jæger, Arendal 1836.

Om dette bladet vet jeg bare at det 24. oktbr. 1836 "naadigst behaget Hans Majestet at resolvere:
Det af Mægler og Dispacheur A.F.Jæger i Arendal udgivende Ugeskrift "Hermes" indtil videre naadigst maa tilstaaes saadan Moderation i Portoen, at det kan forsendes med Posterne her i Riget, efterhaanden som Rummet i Postkuffertene og Postsækkerne tillader det, med at der til sædvanlig Deeling mellom Postcassen og Postmesteren afgives til Postvæsenet 1/3 af hvad der af Abonnenterne erlægges for Bladet".

I Finans- og tolldepartementets brev til amtet om portomoderasjonen, som jeg har avskrift av, opplyses at deptet ved sirkulære til samtlige postkontorer har tikjennegitt "at Prisen paa Ugeskriftet bliver af Abonnenterne at erlægge med 3 Spd. for Aargangen, hvoraf 1 Spd. tilfalder Postvæsenet". - A.F. Jæger døde 28. febr. 1837, så bladet gikk vel snart inn.  Det har ikke lyktes meg å komme over noe ekspl. av Hermes eller få mer greie på bladet.

........

Vort Land, Originalt tidsskrift af Israel Denn (sic), (Fridtjof Foss). Norske Tidsskrifter har bare 1. bind (1881-82).  J.B.Halvorsen og Hjalmar Pettersen kjenner også bare 1. bind.  Men jeg har også 1. og 2. hefte av 2. bind - et dobbelthefte på 96 sider.  Det er trykt i Mallingske boktrykkeri, Kristiania 1883.

Sønner av Norge.  Tidsskrift til hævdelse af ungdomsidealer. Redaktør: Gårdbruker B.T.Helgaar, Arendal.  Bladet skulle komme en gang ukentlig.  Jeg har bare nr. 1, 21. mars 1919. - Dette blad ble trykt i Arendals Boktrykkeri, men B.T.Helgaar fikk så tak i noen gamle typer og laget seg et lite privat trykkeri i sitt hjem på Songe i Arendal.  Der trykte han i april 1919 "Spaadommen om Messias" nr 1, og så kom "Socialisten Messias. Ukeskrift a 12 øre".  Jeg har nr 3, trykt i mai 1919.  Disse blade er nok rariteter, men ellers ikke av særlig interesse.  B.T.Helgaar eller Birger Thorsen som var hans vanlige navn, ble straks etter erklært sinnsyk, og dermed sluttet hans virksomhet som bladutgiver.

Edderkoppen.  Vittighetsblad for Ærendal og Bærbu.  Jeg har bare nr. 1 for 9. juli 1919.  Det var tanken at bladet skulle fortsette - der ble lovet premie for de beste bidrag - men jeg tror ikke der kom mer enn dette ene nr.  Og det kunne saktens være nok.

Saksen kom fra 1911 til de banketter Norsk Presseforbund hvert år holdt i forbindelse med årsmøtet.  Se Norsk Presseforbund 1910-1935 s. 54-55.  Ifølge samme kilde ( s. 82) er samtlige eksemplarer av Saksen nr.  6 forsvunnet, men dette er ikke helt riktig, da jeg har et eksemplar av nummeret.

........

Søndags Magasin ( nevnt i N.T. s 84) fulgte også med Agdeposten som tillegg, og visstnok med en rekke andre aviser".

 

   

 Tilbake