Bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.

"Den eneste eksakte viten som finnes er det å vite bøkers utgivelsesår og format."
                                                                                             
                                                                                                    
Anatole France.

Det følgende er et resultat av min mangeårig interesse for bøker, boktrykkere og bokhandlere i Arendal.Som det meste annet på dette nettstedet er dette først og fremst en systematisering og katalogisering  for min egen del av egne samlinger og opptegnelser.

Der er mange kilder til kunnskap om bokutgivelser i Arendal, både innenfor biblioteker og arkiver, bibliografiske utgivelser osv, Omfattende samlinger finnes eksempelvis på Arendal Bibliotek og Aust Agder Kulturhistoriske Senter, som i sin tid overtok Arendal Biblioteks samling av eldre bøker og trykk, Nasjonalbiblioteket osv, men utgangspunktet her er altså min egen samling.

Bøker forstås her i vid forstand:  først og fremst de egentlige bokutgivelser, men også aviser, småtrykk, leilighetstrykk og annet.  Hovedkriteriet er at de er trykket/utgitt i Arendal. I tillegg er det en kategori med utgivelser med så klar tilknytning til Arendal at det er naturlig å ta dem med her, selv om denne del av utvalget nødvendigvis er mer tilfeldig og preget av denne samlers personlige interesser.

Samlingen og dermed denne fremstillingen er inndelt i følgende hovedgrupper:

  -  Utgivelser fra Hald og Krohns boktrykkeri i årene 1832-1841.

  -  Bøker utgitt i Arendal i perioden 1840-1940, med tillegg for utgivelser uten år og for enkelte utgivelser  etter 1940.

  -  Utgivelser med tilknytning til Arendal, utgitt annetsteds.

Videre er det  tatt med litt om byens bokhistorie, i form av opplysninger om byens trykkerier, bokhandlere og bokbindere, biblioteker og leseforeninger. Noe egentlige forlag kan ikke sies å ha vært etablert i Arendal i eldre tid.  Det nærmeste man kommer er kanskje Hald og Krohns virksomhet, med sitt systematiske og omfattende utgivelsesprogram av både skjønn- og faglitteratur, avisdrift osv., og denne virksomheten er viet spesiell omtale.

Les mer:

Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal - streif i Arendals bokhistorie 1830-1900.
I Sånn var det -
Årbok nr 18 for Arendal Historielag, Arendal 2012 ss. 141-156.

 

1.1   Hald og Krohns boktrykkeri 1832-1841.

En fortegnelse over de böger og skrifter der er trykt i Vestl. Tidendes trykkeri er vistnok umulig at skaffe og der har vært adskillige ting af betydning som er mig ubekjendt.                                                                          

Fra: Sven O. Oftedal:  Arendals ældste trykkeri.  Upublisert manuskript 1932 (AAKS).

Disse ordene fra lokalhistorikeren og boksamleren Sven Oftedahl kan stå som motto for det møysommelig arbeid det er å rekonstruere  listen over utgivelser fra Hald og Krohns boktrykkeri i Arendal, den mest interessante og spenstigste virksomhet i Arendals bokhistorie.

N.M.Aalholm:    Qvad, helliget Maren Otto Hald, paa hendes 24de Aars Fødselsdag den 29de August 1832, med Vendskab og Taknemmelighed, fra en oprigtig Ven. Arendal 1832

Teologen Nils Christian Hald (1808-1896) var sønn av eieren av Barbo gård i Arendal. Niels Hald (1766-1828) og Inger Marie Fahsland ( 1777-1812).  Sammen med læreren og forfatteren Niels Mathias Aalholm (1811-1881) og.boktrykker Lars Andreas Krohn grunnla han i 1832 boktrykkeri og avishus i familien Aalholms gård i Rådhusgaten 16 i Arendal.

Les mer om Hald og Krohns trykkeri, samt liste over utgivelser i min samling  her.

Se også Bøker og trykk fra Arendals første trykkeri.Bøker av Jacob Aall. Katalog fra utstilling i tilknytning til Næs Jernverksmuseums seminar Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte... 9.-10. desember 2011. 

1.2   Perioden 1840-1940

 

 

 

 

C.H.L. (Christian Havnes Lund): Ørkenroser, u.å.

Her finner du utgivelser fra Arendal fra perioden 1840-1940, med hovedvekt på tiden før 1.verdenskrig.  Utgivelsene er ordnet kronologisk.

Tillegg Utgivelser uten år

               Enkelte utvalgte utgivelser etter 1940

1.3   Utgivelser med tilknytning til Arendal

 

Her finner du utgivelser av Arendalsforfattere og andre bøker og trykk med sterk tilknytning til byen, men trykket og utgitt andre steder.  Noen særlig viktige forfattere er behandlet særskilt i oversikten under.

            1.4  Jacob Aall

 

 

Her finner du  en samling bøker av og om jernverkseier og eidsvoldsmann Jacob Aall (1773-1844), som på grunn av sin sterke forretningsmessige og familiære tilknytning til Arendal, ikke minst til Hald og Krohns trykkeri, naturlig hører med her.

  1.5.  Hans Jæger

 

Forfatteren og bohemen Hans Jæger (1854-1910) hadde sterk tilknytning til Arendal, hvor hans farfar Nicolay Henrich Jæger (1780-1846)  var byfogd og politimester, ved siden av virket som forfatter og ordboksutgiver. Hans Jæger bodde dessuten deler av ungdomstiden hos onkelen forfatteren og forleggeren Niels Matthias Aalholm i Arendal, og moren Othilia Henriette var søster av Arendalsforfatteren Frithjof Foss. I Arendal gikk Hans Jæger på sjømannskolen, og han vendte tilbake som voksen og tilbragte blant annet sommeren 1886  i Kolbjørnsvik sammen med  Edvard Munch.

Min samling av Hans Jæger-trykk finner du her.

1.6 Conrad Nicolai Schwach

Se her.

1.7  Andreas Faye

Se her.

1.8  Jacob Thue

Se her.

1.9  Andreas M. Feragen

Se her.

2.    Forfatterbiografier

Her vil du finne biografiske opplysninger, bibliografier og annen informasjon om de forfattere som er representert i samlingen.

3.     Aviser og tidsskrifter

Vestlandske Tidende, som utkom i Arendal i årene fra 1832 til 1970, var byens viktigste avis og største publiseringsprosjekt i nærmere 150 år.  Men byen hadde også etter hvert aviser som Agderposten, Sørlandske Tidende, Tiden osv.

Vittighetsbladet Finkammen fra mai 1921. 
Eneste nummer som utkom.

Byen hadde også en rikelig flora av tidsskrifter, fra det nyttige slaget til opplysning særlig for bondestanden, som eksempelvis  Jacob Sverdrups Den erfarne landmand - Et agronomisk Blad, til skrifter av det mere oppbyggelig slaget i form av en mangslungen rekke av religiøse blader til vittighetsblader som Spidskulen og Finkammen

Min samling er av praktiske grunner ikke så rettet mot avisutgivelser.  Nettopp det at de er så plasskrevende, illustrerer på den annen side den mengden av informasjon som avisårgangene representerer.  Jeg har dog gjort ett unntak for Vestlandske Tidendes første år, samt enkelte andre spesielle utgivelser, som for eksempel vittighetsbladet Finkammen.  Denne del av byens historie er likevel etter min mening ikke så godt dokumentert, så mer stoff om byens aviser og tidsskrifter finner du her.

4.  Boktrykkere og forlag

 

 

Som nevnt var det Hald og Krohn som stod for den egentlige forlagsvirksomhet i byen i 1830-40-

årene, og de var også de eneste i denne perioden. Fra ca 1850 og utover vokser det imidlertid frem

en rekke trykkerier og småforlag, gjerne kombinert med bokhandel, bokbinderi eller avisdrift, i pakt

med at trykkeriteknologien utvikler seg og trykkeriutstyr blir rimeligere og lettere tilgjengelig. 

 

En oversikt over byens boktrykkere og forlag i perioden finner du her.

 

 

5.     Bokhandlere

 

Under utarbeidelse

 

6.     Bokbindere

       Under utarbeidelse

 

7.    Arendals Læseselskab 

 

      Under utarbeidelse 

 

8.    Arendal Bibliotek, leiebibliotek som Ynglingeforeningens bibliotek osv.

 

      Under utarbeidelse

 

9.    Boksamlere

       Her kan du lese mer om boksamlere med tilknytning til     Arendal.

10.  Unntaket:  Erik Gunleikson

      Forlagsmannen og bokhandleren Erik Gunleikson i Risør er en så viktig, men upåaktet del av lokal og nasjonal bokhistorie at hans utgivelser er tatt med her, tross den manglende tilknytning til Arendal. Les mer om Erik Gunleikson her.

11.  Aksjebrev

12.   Kilder

  "For den sanne samler er anskaffelsen av en gammel bok dens gjenfødelse."
                                                                                         
 Walter Benjamin.


  Tilbake